Lite fakta: 1800-talets stora Folkväckelse och Pingstväckelsen under 1900-talets början medförde 100 000-tals nyfrälsta svenskar, vilket påverkade nationen på många underbara sätt, bl a var det en katalysator för den demokratiska utvecklingen i landet, och att det utbredda superiet minskade drastiskt och skötsamma familjefäder därmed bidrog till ”folkhemmets” utbyggnad m m. På 50-talet hade vi en väckelsevåg i några år, 60-talets Maranatarörelse var andliga välsignelser från Ovan. 70-talets Jesusväckelse förde många ”raggare” och hippies till Korset. Livets Ord på 80-talet väckte många till Guds Ordets välsignelser m m. Men, sedan Pingtsväckelsens dagar har inga större skaror förts till Jesus och frälsning även om kristenheten blivit rikt välsignat. Sedan 90-talet har det varit en tillbakagång för första gången på 150 år, de troendes led har glesnat i alla samfunden. Och någon ny väckelsevåg har inte kommit.

Alla märker vi hur sekulariseringen ”avkristnat” samhället på de flesta tänkbara områden, en sekularisering och ”förvärldsligande” som trängt djupt in i svensk kristenhet. Dessutom har kristna trons grunder kraftigt sargats, skadeskjutits även inom frikyrkorna. Det som förut var självklarheter ifrågasätts och negligeras idag. Det är ”sista tidens stora avfall” käre läsare som just nu pågår, och det är endast de som är ”brinnande i Anden” och med ”olja i lamporna” som kan se detta tydligt och klart. Statistiken sade tidigare på 90-talet att ca 5 % av befolkningen är bekännande kristna, idag är det med stor sannolikhet en lägre procentandel, kanske 4%. Och hur många av dessa som inte är bara s k namnkristna utan verkligt andligt ”födda på nytt och Jesu lärjungar”, ja, det vet bara Herren, men ”på frukten känner man igen trädet”. Skulle vi kunna säga att c a 3 % är skriva i Livets Bok av landets befolkning, det innebär att 282 000 är på väg till eviga livet i Himlen och att då 9118 000 är på väg till evig förtappelse, detta eftersom Sveriges befolkning var 9,4 miljoner i december 2010. Tror du att Jesus, som led och dog för alla dessa människors frälsning är tillfreds med detta faktum? Är ditt och mitt hjärta som troende tillfreds med dessa fakta? I stora delar av övriga världen pågår väldiga väckelser, över 100 000 varje dag samlas till det Himmelska hemmet, i Kina de senaste decennierna över 100 miljoner frälsta, i Syd-Korea över 1/3 frälsta, i Brasilien 10-tals miljoner Pingstvänner o s v, men här i Sverige går det bakåt i det pyttelilla kristna lägret.

Dessutom så märker de flesta hur New Age med sin österländska religionsutövning och metodik infiltrerat samhället, på vissa skolor ska barnen utföra Yoga, inom sjukvården ges diverse kurser med klart New Age innehåll och patienter, vårdtagare erbjuds en mängd rätter från det ockulta bordet. ”Rekreationshotell”, mängder av tv-program ger rikligt ut mer eller mindre förklädd New Age och ockultism. Det är inte längre befogat att ha ett gult kors på landets flagga utan snarare någon ockult symbol, kanske en drake eller en yogasymbol, detta vill förstås inte många inse utan vill krampaktigt med huvudet i sanden klamra fast vid en förgången önskeföreställning om att Sverige skulle vara kristet, ganska fånigt när man tittar på verkligheten. Det finns alltså c a 280 000 kristna och  troligen flera miljoner som är ”New Agare/Ockultister” på ett eller annat sätt. Vi måste ha en väldig Väckelse i landet av samma eller större mått som vi hade på 1800-talet.

Situationens allvar är uppenbar, och det krävs drastiska och radikala åtgärder för att vända på denna katastrof-utveckling. Var och en av oss, andliga ledare och vanliga troende måste sluta stoppa huvudet i sanden och låtsas som om ”allt är väl”. Herren Jesus kräver av oss alla, i denna sista tid som är att vi gör Allt för att återigen skörda nyfrälsta svenskar till de Himmelska boningarna. ”Allt” innebär att göra både gamla beprövade åtgärder som t ex kontinuerliga bönesamlingar nätter igenom, massiv evangelisation på alla de sätt, omvändelse från världslighet och synd i de troendes liv och i församlingarna, rensning av irrläror och återvändande till det fulla Evangeliet och hela Guds Ord. Allt detta som tidigare genom århundradena har producerat genuin väckelse. Och så nya av Anden inspirerade sätt att föra människor till Korset, det finns säkert många som har nya och radikala idéer, men som inte vågat eller kanske hindrats att genomföra vad de upplevt Jesus tala till dem. På tal om detta, det andliga ledarskapet som verkligen inte har något att ”brösta sig för” med tanke på senaste decenniernas utveckling, bör nog inte vara hinder för nya initiativ så länge dessa inte är motstridiga Guds Ord. Låt inte dina ”gamla hjulspår”, allt detta som egentligen inte är tydligt Bibelförankrat utan bara inarbetad tradition hindra Guds Rikes spridning och människors frälsning. Det finns i alla sammanhang, även i den ”Bibelsprängda” trosrörelsen, sådant i församlingsverksamheten som inte kan sägas vara ”Bibliskt bindande” utan bara är tradition eller uppfattningar som faktiskt är synnerligen löst grundade på Guds Ord och Kristi lära.

Vi måste i lägets allvar lägga undan allt ”småtrams” som hindar samarbete i skördearbetet, och vi måste alla i alla sammanhang just samarbeta om vi ska ha en möjlighet att rädda skaror av svenskar. Ve oss om vi låter stolthet, dumenvishet och partisinne hindra Evangeliets genombrott, det kommer en Räkenskapens dag för Alla, ingen har en gräddfil vid sidan av ”den smala vägen”. Låt oss alltså gå samman; låt oss bedja tillsammans, evangelisera tillsammans, visa världen att vi verkligen älskar varandra. Låt oss försvara Evangeliet och Guds Ord tillsammans, den klassiska kristna trons grunder bekräftad av Guds Ord, av Guds Ande och 2000 år av kristenhet. Låt oss bekänna synd och vända om tillsammans, bli uppfyllda av Guds Ande och ta emot Guds välsignelser tillsammans och ge all ära, pris och tillbedjan till Herren Jesus allena tillsammans.

”Småtrams” är t ex att en del, särskilt andliga ledare har svårt att acceptera att Gud skulle vilja direkt utan kyrkliga ”mellanhänder” använda en troende i  att göra nya och annorlunda saker för Guds Rike, för människors frälsning. Alltså utanför församlingsverksamhetens maskineri, utanför pastorernas/prästernas direkta kontroll och styrning. ”Småtrams” är att vissa kristna läger och sammanhang inte kan acceptera och samarbeta med ett annat sammanhang som är något annorlunda i sitt sätt att bedriva Gudstjänst och kristen verksamhet på, och då menar jag att dessa inte gör något ”fel” gentemot Guds Ord och Kristi lära, de är bara annorlunda, jämför t ex en Livets ords församling med en ”fri fri” kristen gruppering och gemenskap som kanske kallar sig för t ex ”Det Himmelska gänget”. Sådant här småtrams kan inte få hindra väckelse och människors frälsning, inte hindra ett givande och nödvändigt samarbete. Sålunda kan alla de som tror och tillämpar Kristi Lära och det fulla Evangeliet, som är beskrivet i hela Guds Ord, gå samman. Då kan Svenska Kyrkan troende, pingstvänner, livets ordare, baptister, fri fria kristna gemenskaper o s v samarbeta i evangelisation, bön, lovsång och möten, i manifestationer och proklamationer, och tillsammans stå på barrikaderna.  

Mitt och fruns bidrag till väckelse, till Guds Rikes utbredning är dels att genom predikan/undervisning och andra sätt Återuppbygga och Försvara den Klassiska väckelsekristendomen och dels att evangelisera/missionera på olika sätt. Jag vill här avsluta detta ”Personligt Peter – ett väckelsebudskap” med dels en förkortad version av predikan ”Frälsningen = Rättfärdiggjord + lydnad/helgelse”, budskapet handlar om en viktig kristen grund som kraftigt blivit skadeskjuten det senaste decenniet, något som dränerat svensk kristenhet och bidragit till avfällighet. Och så länkar jag här också till Frank Mangs kända profetia som han gav kort före sin hemgång, här:

http://www.flammor.com/profetior/profetia002.htm

Tillägg: I dag har själva Evangeliet i många sammanhang gjorts om till ett ”främmande evangelium” och man predikar ”en annan Jesus”, det som Bibeln varnar för i 2 Kor.11:3-4. Evangeliet är att människor får höra om Jesus och Hans Frälsningsverk på Korset, att när en människa Omvänder sig till Gud och bekänner sitt behov av Syndernas förlåtelse i tro på Jesus och Hans Försoningsdöd på Korset, ja, då blir denne människa som Bibeln beskriver det andligt ”född på nytt, till en ny skapelse i Kristus”. Men, idag så kapar man bort Jesus från Hans verk på Korset och talat om endast kärlek, gemenskap och om olika välsignelser. Jesus är fortfarande biljetten till Himlen, men då tas inte omvändelsen med, inte heller får talet om synd och syndernas förlåtelse någon plats, detta som är det absolut centrala i Evangeliet. Det enda som får vara med i dagens ”evangelium” är tron på Jesus, men det är en ”annan Jesus” de tror på eftersom Jesus kapats bort från Hans Frälsningsverk på Korset. Evangeliets ”anstöt” finns alltid där, den oomvände vill inte naturligt komma till Jesus och Korset, men när människan får höra det sanna Evangeliet så är det ”Guds kraft till Frälsning”. Genom omvändelse och tro på Jesus och Hans Försoningsverk på Korset blir vi frälsta, då går vi genom  omvändelsens trånga port  över till nya skapelser i Kristus, andligt födda på nytt till Jesu lärjungar, då blir vi försonade med Gud och har evigt liv i Himlen.

Många är bedragna i dessa dagar och har kastat både det Bibliska Evangeliet och 2000 år av kristenhetens vittnesbörd av det sanna Evangeliet bakom sig, de har blivit populister, religiösa kvacksalvare i hopp om att fylla sina kyrkor med folk, inte med verkligt omvända och frälsta människor, bara folk som gillar gemenskapen och all gosig verksamhet och allt tal om kärlek och välsignelser. Bli inte en bedragare och bli inte bedragen käre läsare…

Gud välsigne dig som läst och läser, mvh: Peter Kujala

Frälsningen = Rättfärdiggjord + Lydnad/Helgelse!

Grunden för Frälsningen är att vi genom tro på Jesus och hans verk på Korset är Försonade med Gud, Förlåtna och Fria från all vår synd. Han led Straffet för all vår synd och Betalade vår skuld, så att vi fick en Frikännande dom. Vi blev Frikända, Benådade. Grunden för Frälsningen är också att en människa blir s k Rättfärdiggjord av denna Tro på Jesus och Hans verk på Korset. Man brukar säga helt riktigt att vi är Rättfärdiggjorda i Kristus. Vi har fått del av Jesu Rättfärdighet. Jesus levde ett perfekt, syndfritt liv och på Korset tog Han all vår Orättfärdighet, Allt det som felat i våra liv på sig själv. På Korset skedde alltså ett Utbyte, ett Skifte där Jesus tog vår Orättfärdighet och vi fick del av Hans Rättfärdighet. Denna Rättfärdighet som kan beskrivas på flera sätt, men ett sätt är att säga: ”Man har det Rätt ställt med Gud”, du har ”Klara papper med Gud”; Du är Okej, Accepterad, Godkänd. Ja, och denna Rättfärdighet gives helt fritt av Guds Nåd utan att vi kan förtjäna det på något vis.

Särskilt under 50- och 60 talen blev delar av kristenheten Lagisk. Lagiskhet innebär att man vill genom Egna goda Gärningar förklara sig själv för Rättfärdig. Alltså en sorts ”Egenrättfärdighet”. Som en av Gud given Uppenbarelse av en viktig kristen Grund kom en stark undervisning av en troendes Rättfärdighet i Kristus, genom Tro på Jesus av Guds Nåd. Undervisningen var Medicinen och lösningen på Lagiskheten som fått grepp i vissa delar av kristenheten. Likadant var det med Reformationen under 1500-talet, Luthers Uppenbarelse om Rättfärdiggörelsen motarbetade och besegrade stora delar av den enorma lagiskheten och villolärorna som då härskade.

Återigen, Vad är Lagiskhet? Det är att en människa genom sina egna goda Gärningar säger sig ha Rätt ställt med Gud och har därmed en Biljett till Himlen. Alla andra religioner förutom Kristendomen är förresten i grunden just Lagiska. Och faktiskt så är många icke-troende svenskar just lagiska. För s k ”Lagiska människor” hade inte Jesus egentligen behövt dö för, eftersom de ändå fixar det själva genom sin egen rättfärdighet, genom att vara goda nog i liv, leverne och i goda gärningar. De säger kanske att ”Jag är god nog för Gud och Himlen, jag har inte slagit någon eller rånat banken, jag har jobbat hårt och skött om familjen, ja, gett till Röda korset har jag också gjort. Gud accepterar mig och Jag kommer till Himlen när jag dör”. Om det är fråga om en Troende så kan det låta såhär: ”Jag har gett till kollekten varje söndag, jag har skött barnpassningen i kyrkan och hjälpt till med försäljning av kakor o s v, jag har vittnat många gånger, jag ljuger inte och har aldrig stulit något och är ofta snäll. Självklart är jag okej och kommer till Himlen”.

P g a denna lagiskhet behövde Kristenheten under 70- och 80 talet Rättfärdighetens uppenbarelse och sanning för att få bukt med Lagiskheten som infiltrerat de kristna lägren. Men under 90-talet och framöver har det faktiskt skett en Förvrängning och ett Missbruk av denna Rättfärdighets-Uppenbarelse. Man har gått från Lagiskhetens dike till en sorts ”Synda på nåden dike”. Man har börjar tro och tillämpa läror som inte är förankrade i Kristi Lära och det fulla Evangeliet, man har brutit med vad kristenheten trott på och tillämpat i 2000 år, d v s den klassiska kristna tron.

2 Tim.4:1-4: ”Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst”. 

Judas 1:4: ”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus”.

Det har alltså skett en Förvrängning och ett Missbruk av läran om Rättfärdighet. Denna förvrängning och  missbruk säger att Lagiskhet inte bara gäller Rättfärdighet p g a egna Gärningar, utan även att leva i Lydnad och Helgelse, att leva i renhet. Det började plötsligt heta ”Vi är alla syndare, frälsta av nåd, alla syndar och det är Okej eftersom Jesus tog synden”. Ja, Jesus tog synden, men inte för att vi skulle leva kvar i den, utan för att vi skulle leva i lydnad, renhet och helgelse i den Helige Ande, genom Guds närvaros Liv och Kraft, genom Guds Ordet, genom Bönen och vid behov genom Syndabekännelse och Omvändelse. Läs Romarbrevets kapitel 6 och 8 så får du se.

Om vi råkar synda så Bekänner vi synden, varefter Jesus Renar oss. 1 Joh.1:9: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.

Vad var det Jesus sade till Äktenskapbryterskan: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!". ”Gå och synda inte mer…”.     Så här säger Jesus i Matt.7:21: ”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja”.

Motivet och drivkraften i denna lydnad och helgelse är kärleken till Herren Jesus, det är Gudsgemenskapen utifrån vilken det kommer ett naturligt utflöde av lydnad och helgelse. Återigen: "På frukten känner man igen trädet". Joh.Uppenb.22:11: "Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig".

Lydnad, Helgelse och Renhet genom livet i Gud med allt vad det innebär är Inte Lagiskhet. Men Förlitan på goda Gärningar för sin Frälsning är det däremot. Nya Testamentet i Bibeln beskriver ingående vår Rättfärdighet av Tro på Kristus, det är kanske grovt gissat 10% av N.T:s budskap. Men det kvarstår 90% av N.T som säger också andra saker. Dessa ”andra saker” som N.T till 90% Också säger utgör Tillsammans med de 10% av Nya Testamentets Uppenbarelse om Rättfärdigheten Det Fulla Evangeliet. Under 1800-talets Folkväckelser och under Pingstväckelsen i 1900-talets början så var det en själklarhet att ge ut det Fulla Evangeliet, inkl. läran om Rättfärdiggörelse av nåd. Jag citerar från boken ”Pingstväckelsen – dess uppkomst och första utvecklingsskede” av Arthur Sundstedt:

”I det första numret av The Apostolic Faith angav pingstvännerna det program som var grundläggande för deras verksamhet. De arbetade för ”att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga – den gamla tidens religion, tältmöten, yttre mission, gatu- och fängelsemission och kristen enhet överallt”. Förkunnelsens huvudsakliga innehåll var: en verklig omvändelse, en rätt syndasorg och syndabekännelse och att övergiva syndens vägar, uppgörelse med människor där så krävdes, en fullkomlig hjärterening i Jesu blod, rättfärdiggörelse av nåd, helgelse, ett bibliskt dop i den helige Ande med tungotal som åtföljande tecken, helbrägdagörelse genom tron och Jesu andra tillkommelse.”

Ni förstår, när en kristen tror och tillämpar Hela Evangeliet, det Fulla Evangeliet Så Bevaras denne i Frälsningen. Det är därför statistiken visar att ca 80% av dem som blev frälsta under Folk- och Pingstväckelsens dagar var Bevarade i Tron efter 30-40 år. Men bara efter 10 år så leder dagens omvändelser till ca 75% till Avfällighet, endast ca 25% Bevaras. Och då talar vi om riktiga Omvändelser, där människor gått vidare i Tron och inte bara rabblat en Frälsningsbön och sedan fortsatt precis som tidigare.

Man kan inte stampa på en och samma fläck som en gammal grammofonskiva från 70-talet som hakat upp sig och Bara ge ut 10% av Evangeliet, om än en Grundläggande del av Evangeliet. Man måste spela upp hela skivan och ge ut Också de resterande 90% så att de Omvända bevaras i Frälsningen och blir verkliga Jesu Lärjungar.

Det är också väldigt skönt och lättsamt att läsa Bibeln då man anammar det Fulla Evangeliet. Och då särskilt Nya Testamentet eftersom varje sida Bekräftar din Troslära. Du behöver inte i panik vända bibelblad hela tiden när du slår upp Bibeln och möter ”Obekväma” Skriftställen. Du kan tryggt konstatera ”Ja, just det, det är den delen av Evangeliet det, mycket bra, så sant så”. Jag instämmer i det som T.B Barrat skrev i en av sina böcker: ”Teologer har bara pärmarna kvar i sina Biblar”. Det var min fru som läste detta, roat noterade hon att jag brukar predika att en del troende har endast ett tunt häfte kvar av sin Bibel, Barrat var alltså ”radikalare”.

Jag kan bara rekommendera dig till att jämka dig samman med Hela Guds Ord, speciellt hela Nya Testamentet. Att Tillämpa i Lära och Liv samma Trosbekännelse som våra förfäder i Folk- och Pingstväckelsen gjorde. De hade verkligen det Fulla Evangeliet, därav resultatet.

Var välsignad, Amen 

Kommentera

Publiceras ej