Här följer skatter från Guds Ord, för dig att njuta av, proklamera, fylla dina tankar och tal med. Skatter att tillämpa i ditt liv.

Jag brukar ofta, gärna dagligen läsa dessa väl valda Bibelställen som omfattar de viktigaste delarna av det kristna livet, av Kristi lära. Detta har välsignat mitt liv oerhört, medfört seger och genombrått. Ja, tillsammans med Gudsgemenskapen har detta förvandlat mig till en Jesu lärjunge.

Självfallet ska man också massivt läsa Bibeln i längre sammanhang och i hela kapitel, det ena utesluter inte det andra, så varsågoda:

"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria ”, Joh.8:31-32

”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och Frid och Glädje i den Helige Ande”, Rom.14:17

”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter Dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den Levande Guden”, Ps 42:2

”Ni som söker Gud, era hjärtan skall Leva!”, Ps 69:33 

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, 1 Kor.6:17, 19

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom.”, Joh.7:37-39

”Må hoppets Gud uppfylla er med all Glädje och Frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes Kraft”, Rom.15:13 

”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud”, Kol.3:1

”Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker Honom, låter Han sig finnas av dig”, Krön.28:9 

”Den som håller fast vid Hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss”, 1 Joh.3:24 

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

”Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen”, Rom.12:11

”Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv”, Joh.4:14

”Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv”, Mark.12:29

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse ”, Ef.1:3

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse”, Fil.4:6

”Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas”, Luk.11:9

"Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN”, Jer.29:11

”Allt förmår jag i Honom som ger mig Kraft”, Fil.4:13

”Allt förmår den som Tror”, Mark.9:23

”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade ”, 1 Petr.2:24

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade”, Jes.53:4

”Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. ”, Mark.16:17-18

”Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom”, Hebr.5:8

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”, 1 Joh.2:15

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er”, Joh.14:26

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”, 2 Kor.5:17

”Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. ”, Ef.4:22-24

”De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden… Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er”, Rom.8:5, 9

”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er”, Ef.4:29-32

”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”, Gal.2:19

”Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skriv et: Ni skall vara heliga, ty jag är helig”, 1 Petr.1:14

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden…Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. ”, Rom.6:6, 18-22

”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. ”, Kol.2:6-7

”Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”, 2 Tim.3:12

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16, 22-25

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

” Han (Jesus) Har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem komma till skam inför alla, i det att Han på Korset triumferat över dem.”, Kol.2:15

”Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. ”, Kol.2:9-10

”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er”, Jak.4:7

”Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste Tro. Be i den Helige Ande”, Jud.1:20

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”

1 Kor.10:13

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet ”, 1 Joh.1:9

”Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande…Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren”, Luk.12:35, Rom.12:11

”Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet…  Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.”, Hebr.12:2-3, 2 Kor.4:17-18

”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom ”, Rom.12:2

”Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter”, Kol.2:9-10

”Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen ”, 1 Joh.4:4

”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er ”, Luk.10:19

”Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen”, Matt.18:18 

”Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”, 2 Kor.10:4-5

”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft”, 1 Kor.2:4

”Ty Guds rike består inte i ord utan i Kraft”, 1 Kor.4:20

"Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få Kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, Apg 1:8 

”Amen, amen säger Jag er: Den som tror på Mig skall utföra de gärningar som Jag gör, och större än dessa skall han göra, ty Jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i Mitt namn, skall Jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i Mitt namn, skall Jag göra det”, Joh.14:12-14

”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp”, Ef.6:10-11

”Jag är HERREN, din läkare”, 2 Moseb.15:26 

” Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång ”, Ps 107:20

”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”, Jac.5:14 

”Min son, tag vara på Mitt tal, vänd ditt öra till Mina Ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”, Ordsp.4:20

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, Hebr.13:8

”Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom”, Apg.10:38

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde”, Matt 9:35-36

”Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär”, Ps 37:4

”Amen säger Jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, Matt.17:20

”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i Himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”, Matt.18:19-20

”Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om”, 1 Joh.5:14

”Ty Guds Son Jesus Kristus kom inte som ja och nej, utan ett Ja har kommit genom Honom. Ty alla Guds löften har i Honom fått sitt Ja. Därför får de också genom Honom sitt Amen, för att Gud skall bli ärad”,

2 Kor.1:19

”Han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer”, Ps 20:5

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser…Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom ”, Hebr.11:1, 6

”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta ”, Jes.40:28-31

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan Genom Min Ande, säger Herren Sebaot”, Sak.4:6

”och hur oerhört stor hans Makt är i oss som tror, därför att hans väldiga Kraft är verksam”, Ef.1:19

”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande ”, Ef.3:16

”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår Tro”, 1 Joh.5:4

”HERREN är min starkhet och min lovsång, Han blev mig till frälsning. Jag sjunger med jubel om Hans Frälsning i de rättfärdigas hyddor”, Ps 118:15

”Gud är min Tillflykt och min Starkhet, en hjälp i nöden väl beprövad”, Ps.46:2

” i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste…Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid ”, Hebr.10:19, 4:16

”Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig,  men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. ”, 2 Kor.12:8-10

”Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er”, 1 Petr.5:7

” Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus ”, Fil.4:4-7 

”Kom till Mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall Jag ge er vila. Ta på er Mitt ok och lär av Mig, ty Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty Mitt ok är milt, och Min börda är lätt”, Matt.11:28

”HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla ”, 2 Moseb.14:14

”Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud”, Ps.40:2

Utökat Guds Ord! Här följer fler Bibelställen att läsa, tillämpa och proklamera över ditt liv, nu med lite mer betoning på Jesu efterföljelse, helgelse och trohet, men inte bara ”fast föda” utan även det söta och gottiga:

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd”, Joh.10:10

”Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det”, Joh.14:12-14

”Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna", Mark.8:38

”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”, 2 Joh.1:9-1

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”, Joh.3:16

”Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet”, Joh.5:24

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir fräls…Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst”, Rom.10:9-10, 13

”Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset”, Kol.2:13-14

"Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl", 2 Kor.11:2-4

”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen",  

2 Tim.4:3

”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i Hans lära har både Fadern och Sonen", 2 Joh.1:9

"Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus", Kol.2:8

"De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första", 2 Petr.2:18-20

”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar", Judas 1:4

"Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra",  Ef.5:3-7

"Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!", 1 Kor.5:11-13

"De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid…Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte Honom…Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner", Rom. 8:5-6, 9,13-14

"Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet", 1 Joh.1:9

"Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder…Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan", Matt.18:15

"Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande", 1 Tess.4:7-8

”Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn! Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta…Han handlar inte med oss efter våra synder  och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen… Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem”, Ps. 103: 1-6, 10-13, 17-18

”Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet”, Tit.3:3-7

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra”, Gal.5:16-25

Kommentera

Publiceras ej