Lång och lite krånglig rubrik, låt mig förklara...Både i världsliga sammanhang och tyvärr också i våra kristna kretsar finns en nedbrytande och antikristlig manipulation av människor, det är maktfullkomliga härskartekniker för att styra och kontrollera människor, i "världen" är detta normalt och väl inarbetat och i de kristna kretsarna ett onormalt element som inte hör hemma i Guds församling, men som tyvärr i "oandliga" och avfälliga tider får mer eller mindre utrymme att härska och söndra…Detta ”maktmissbruk” måste vi som Guds folk bestämt och resolut sätta stopp för! Detta inlägg är ganska långt, du kan dela upp läsningen. Jag kommer citera både Tommy Liljas och Reinhard Bonkkes skriverier, samt utgå från egna erfarenheter. Guds Ord som grund i det mesta sjävfallet.

Jesus sade bestämt i Matt.20:25-27: "Ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav"...Och Herren Jesus gav ett oerhört kraftfullt exempel genom att tvätta lärjungarnas fötter (Joh.13:4-17), i dåtida kultur var det slavar som tvättade andras fötter, här gjorde Konungars Konung, Gud själv just detta! Inte för att upphöja människan men för att ge ett exempel och förebild hur vi, som Jesu lärjungar ska behandla varandra...Såhär säger också 1 Petr.5:3 till det andliga ledarskapet "Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden".

Ja, vi ska underordna oss "ledarskap" i deras undervisning av Guds Ordet och låta oss bli förmanade och korrigerade vid (verkligt) behov, detta ingår i Herdens beskyddande av fåren gentemot faror, som finns i "värld och synd", villoläror och dyligt; Men detta är inte detsamma som att bli styrd och kontrollerad, det är Jesus, Hans Ord och Ande som ska leda den troende, inte någon "mellanhand"...Reinhard Bonkke skrev ett bra inlägg som har med detta att göra, här är länken, jag har ett "förord", läs gärna detta som ett komplement: http://jesusliv.blogg.se/…/pastorn-herde-eller-harskare.html

Hej tillbaka, ifall du läste det länkade…Viktigt i sammanhanget är att inse den ”Fria viljans betydelse”. Jesus valde att i sin fria vilja, av kärlek till dig och mig att gå lidandets och Korsets väg, så vi kan bli räddade och frälsta till evigt liv i Himlen. Jesus grät blod i Getsemane då Han våndades inför sitt lidande och död, men Han valde i fri vilja att fullfölja. Jesus sade då Han greps i Getsemane: ”Sätt tillbaka ditt svärd i skidan! Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min Far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske?”. Jesus kunde alltså valt i fri vilja att avstå, men Frälsaren valde din och min eviga Frälsning…Gud gav de första människorna en fri vilja att lyda Hans bud, de valde fel och syndafallet blev fruktansvärd verklighet. Varför denna ”fria vilja”? Därför att det är ett grundfundament i att vara ”människa”, och Kärlek baseras också på fri vilja, Gud vill att vi ska älska och följa Honom av fri vilja, annars är det ingen riktig kärlek eller riktig efterföljelse…Underkastelse genom tvång är Djävulens specialitet, det ser vi historien igenom och i våra samhällen idag. Maktmissbruk, manipulation, kontroll, hot och tvång tillhör den Ondes sfär och något vi självfallet inte ska ha i våra kristna församlingar och gemenskaper.
Jag har läst Tommy Liljas bok "Den Andliga Dimensionen", jag utgår framöver delvis från den boken, rekommenderar i synnerhet andligt ledarskap att läsa nämnda bok, men alla behöver den lärdom och "beredskap" som förmedlas.

Gal.5:19-21: "Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike". 
"Köttet", dvs människans syndanatur producerar alltså allt detta, och däribland "svartkonst" vilket är detsamma som häxkraft (det står ”witchcraft” i andra Bibelöversättningar, t ex KJV och NIV). Poängen är att likväl som den Helige Ande har sin underbara kraft, så har köttet faktiskt sin egen ”ont andliga” kraft som i fallet svartkonst/häxkraft...Lilja påvisar i sin bok att "köttlig" häxkraft yttrar sig särskilt via 1. Manipulation 2. Hot och dominans 3. Kontroll.
Hitler kunde manipulera hela tyska folket till fanatisk tillbedjan och underordnande, Hitler och hans närmaste hängav sig till ren ockultism som inspirationskälla, det var fråga om häxkraft, det är erkänt att han hade en "magisk" förmåga att dra folkskaror till sig och sitt onda budskap. Kontroll, hot och dominans var självklara ingredienser i Hitlers maktutövning. Detta gäller bara ”världen” och dess förehavanden kanske du säger? Men, det vi läste i Galaterbrevet 5:20 var skrivet till kristna, för att varna dem så de inte gick ut i köttet, i bl a häxkraft...

"Men jag har en sak emot dig: att du tolererar kvinnan Isebel, hon som kallar sig profetissa", Upp.2:20.
Lilja skriver i sin bok att också kristna kan använda sin andlighet på fel sätt, genom att "i köttet" be i Jesu namn för att styra och manipulera. De flesta känner till den klara undervisningen om den kristnes andliga auktoritet i brukandet av Jesu namn, men ett felaktigt användande utifrån köttsliga egotrippade motiv förlöser istället motsatsen till Guds kraft, dvs häxkraft, precis som det var med den onda profetissan Isebel, många känner också till undervisningen om vad "Isebel" står för...

Jag citerar nu direkt från Tommy Liljas bok "Den Andliga Dimensionen", från sid. 69 och framåt: "Det finns de som "ber bort" besvärliga församlingsmedlemmar eller ledare. Detta är oerhört farligt och fel. I ett fall som jag känner till personligen, använde man bönen som ett sätt att försöka styra församlingen. "Be hit" och "be bort" och "be fram" det ena efter det andra. Alltsamman slutade med en enda krasch för bedjaren. Att ta sig auktoritet i bönen som inte är "dig given" eller att använda bönen som ett manipulativt verktyg är oerhört farligt och har absolut inte med Jesu församling att göra. Det blir snarare besvärjelse än helig bön och kommer förr eller senare att utvecklas till något som inte kan definieras på annat sätt än ren häxkraft. Man vill använda den andliga kraften för egna egoistiska syften. Besvärliga medlemmar skall upprättas och dåliga ledare komma till insikt. Att flytta på folk ligger i Guds händer......Många vill ha ett ord från Herren och det är inget fel i det. Men det går inte att profetera på beställning. Lördag 20.30 efter predikan skall Herren tala profetiskt, till församlingen och alla andra. Det är farligt att försöka tvinga fram ett andligt skeende i en gudstjänst, som inte är från Herren. Jag är övertygad om att förväntningarna efter andliga manifestationer kan bli så stora att förkunnare, omedvetet men framtvingat, kan öppna sig för främmande andar i tjänst. Kom ihåg att bara för att det profetiska budskapet är rätt eller att ett helande sker, så behöver det inte vara Gud. Tyvärr så är exemplen för många där manifestationerna varit så kraftiga men där fallet varit stort och dragit med sig oerhört många i fallet......Att profetera eller se syner och frambära dem i Herrens namn är nåd och underbart. Men se till att du inte förväxlar rösterna på insidan, du har ett ego som också talar en hel del. För många så "har Herren sagt" och "Herren har sagt". Då brukar jag påminnas om ett av budorden, som Herren verkligen har sagt, nämligen att: "Herren skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn", (2 Mos 20:7)".

Jag tror många nu känner igen delar av det Lilja här undervisar i citaten framöver. Jag fortsätter citera hans bok från sid.80 och framåt:

"Att manipulera: Manipulation är vanligare än vi tror. Alla gör det. Nästan. Adolf Hitler manipulerade ett helt folk. President Nixon hela det amerikanska folket. Manipulatören finns i alla sammanhang. Manipulationens högra hand är lögnen, väl dold och kallt beräknande. Manipulationens andra hand är cyniskheten där människor bara blir brickor i ett spel, som utnyttjas för det egna egoistiska syftet. När Antikrist vid slutet av denna tidsålder blir världens ledare så är det ett verk av manipulationens mästare, slutfasen på en manipulativ plan lika gammal som människan. Att manipulera är därför omöjligt för en kristen, då i så fall manipulationen i så fall skulle avspegla Satan i oss.....
Att kontrollera: Josef Stalin kunde genom sin terrorregim kontrollera ett land som spände över två världsdelar. Kontrollens genomgående karaktär är fruktan, ofta både hos den som kontrollerar och den som kontrolleras. Motsatsen till kontroll är tro. Människor fyllda av tro har därför alltid och kommer så att förbli ett hot mot alla totalitära system.....Därför kommer kristna som lever i den yttersta tiden att bli ett stort problem för Antikrist totalitära regim, just därför att vi inte har någon fruktan, därför kan vi inte kontrolleras......
Att hota: Kontrollens kusin är hot och dominans. Draken dominerar genom att hota och skrämmas. Familjer, arbetsplatser och samhällen, överallt finns skräcken och överallt finns hoten. Tänk dig för nästa gång du hotar, det är inte Jesus du reflekterar......
Manipulationen är ofta en halvsanning, eller ord som sägs för att åstadkomma ett dolt syfte. Manupulatören använder människor för syfte som dessa inte själva inser. Utlovar belöningar som aldrig kan infrias i utbyte mot lojalitet eller prestationer. Manupulatören spelar ofta ut människor mot varandra och utnyttjar godtrogenhet och människor som är i svåra situationer. Manupulatörens besök lämnar oro efter sig, som ibland kan vara svår att ta på. Manupulatören kommer ofta inifrån församlingen. När manipulationen är skicklig kan den hålla på i flera år, många gånger i skenet av att vad manupulatören gör är positivt för Guds rike......

Att hota och felaktigt dominera - när tron ger vika för fruktan: Jag vet en missbrukare som varje gång han inte fick sin vilja igenom söp sig full. I fyllan och villan drog han sedan den ena rövarhistorien efter den andra, och andra fick skulden för hans fylla. "Det finns ingen kärlek i församlingen" var en av hans kommentarer. Han fick hela församlingen att för en kort tid dansa efter hans pipa, alla medvetna om att ifall han inte fick sin vilja igenom, söp han sig full. Det finns en kategori av människor som medvetet eller omedvetet använder sin egen svaghet för att manipulera och försöka styra sin omgivning. Detta är farligt. Bli aldrig sjuk, deprimerad eller få återfall som ett sätt att protestera eller få din vilja igenom. Varje gång du gör det så sjunker du bara allt djupare ner i dyn..... 
Om jag inte får som jag vill!: "Om jag inte får som jag vill, så lämnar jag församlingen, slutar sjunga i kören, kommer inte på söndag, lämnar mitt förtroendeuppdrag, går ut och super, ställer mig upp och protesterar på församlingsmötet, etc." Tyvärr är hot en del av vår vardag. Att hota är att försöka nå sina mål genom att få andra människor att frukta. Men hot är också ett effektivt sätt att riva broar till andra människor. I ensamheten växer så bitterheten och hatet mot människor och de sammanhang som vägrade gå under hotets ok. Ett sätt där mörkret bedrar dubbelt, både den som hotar och den som går under hotets ok. "Om jag inte får göra som jag vill" är ett av de kanske vanligaste sätten för fienden att skada och förlama församlingen......
Kontroll-porten nära det förbjudna: Sjuklig kontroll är ofta ett symptom där den underliggande orsaken kan vara en mängd olika faktorer som fruktan, självupphöjelse, avundsjuka, förkastelse, etc. När ett felaktigt kontrollbeteende får blomma ut kan det få förödande konsekvenser. Ett exempel är den svartsjuka mannen som irrationellt kontrollerar den han älskar över allt, sin hustru, till den grad att han gör henne illa. Jakob markerar tydligt att avundsjuka och stridslystnad är jordisk och demoniskt. (Jak 3:14-16.)......

Det korsfästa köttet korsfäster manupulatören i dig! När manipulation, hot och kontroll tar över en person eller församling så är vägen tillbaka den samma för alla.. Den går genom korset. Tumregeln när det gäller både manipulation, hot och kontroll är att aldrig ge efter, inte en millimeter. Några gör det ändå av snällhet, andra av otro och fruktan. Dessa beteenden och krafters natur är av sådan art att mycket vill ha mer. Ger du efter en gång, så kommer kraven istället bli större nästa gång. Tvärtom säger Bibeln - stå Satan emot och han ska fly från dig. Stå manipulationer, hot och felaktig kontroll emot, så skall de fly från dig....Du kan aldrig hjälpa dessa människor genom att bejaka deras beteende. Enda sättet är att i kärlek stå emot, tala om för dem vad de håller på med och föra dem inför korset. Där finns försoning, upprättelse och befrielse. I mötet med Jesus kan de därefter ta steget att leva ett liv där de varje dag korsfäster sitt kött, och i det korsfästa köttet kan ingen manipulatör leva”…

Så långt Tommy Liljas bok ”Den Andliga Dimensionen”, rekommenderar som sagt att läsa den…

I den sekulära världen finns en vedertagen undervisning om s k ”härskarteknik”, ett maktmissbruk och manipulation som lämnar få oberörda. Detta är också talande och lärorikt, vi har ju självfallet vår främsta källa i Bibeln men det utesluter ju inte att vi kan få info från annat håll. Hursomhelst, det finns några sådana härskartekniker vi alla kommer emellanåt i kontakt med, drabbas av eller kanske rentav råkar själva använda (vilket är fel!). Dessa är: 
1. Osynliggörande 2. Förlöjligande 3. Undanhållande av information 4. Dubbelbestraffning 5. Påförande av skuld och skam. Jag ska inte gå djupare in i dessa rubriker, du kan vid behov googla på härskartekniker via internet och studera vidare…

Nu är ju extremnivåer av maktmissbruk och manipulation ovanliga i kristna kretsar, vi har bara några få fall under decennier i detta land, mest kommer sådant här fram i mycket mildare och ”ofarligare” nivå, men som ändå är nedbrytande och förstör i Guds församlingar. Jag har egna erfarenheter av att ha blivit utsatt för manipulation och maktmissbruk i ”kristen” regi som jag sett på nära håll, detta var länge sedan och under begränsad tid men ändå. Absolut har jag sett också mycket gott och rätt i sådant sammanhang, sådant som dock sinat mer och mer ju längre maktmissbruket fortgått. Dessa mina erfarenheter är följande, och de är tyvärr i den ovanliga extremnivån, det torde vara lärorikt. Kanske du känner igen delar av detta i en mycket mildare nivå, kom ihåg, detta är den ovanliga ”extremnivån”! Tillägas, att allt i beskrivningen nedan är inte egenupplevt, utan också sådant jag hört/läst från andras berättelser, och jag pekar inte ut någon enskild person eller församling, detta är också ett "allmänt fenomen/problem" som här nu allmänt behandlas:

1. Manipulation, genom predikan och tal i övrigt. Man använder (missbrukar) Guds Ord genom att plocka ut Ordet ur sitt sammanhang eller tolka det så att det ska stämma med ens egna syften. Här ingår överbetoning på någon Biblisk sanning. Och det hela går ut på att ”låsa fast” medlemmens/åhörarens samvete till att lyda den ”andlige ledaren”, i vad nu än denne vill. Det kan heta ”Se, såhär säger Guds Ord och nu gör du som jag säger”!
Manipulation sker på flera olika sätt, med dolda men tydliga hot; typ riskera hamna i helvetet om man inte lyder eller om man kritiserar pastorn (vilket ”bevisas” med Bibelord). Manipulation kan vara att locka och dra den troende positivt i det som tycks bejaka den troendes kallelse och gåvor, men detta är bara en fasad och tomma löften, baktanken är att binda den troende till inget annat än den andlige ledarens vilja och visioner. Retorik och en begåvad talekonst är manipulationens viktigaste verktyg, och leder fram till att bekräfta t ex pastorns åsikter, viljor och visioner. En vanlig troende är chanslös mot den retoriskt skicklige och blir snabbt ”överbevisad”. Och den manipulerande ledaren är mästare på att slingra sig ur kompromenterande och avslöjande situationer eller samtal, fakta kan med lätthet bortförklaras, förvrängas. Sanningen blir ”vad man gör den till”.

2. Kritik eller ifrågasättning av ledarnas beslut, viljor och åsikter är förbjudet; Sådant vore som att ”gå emot Gud” eftersom man inte är jakande i det som ”Herrens tjänare” säger och gör. Att ”angripa” pastorn är lika med att angripa Gud. Eftersom pastorn är insatt i sitt stora och heliga ämbete, och eftersom människor blir andligt välsignade på mötena så är det ”bevis” på att Allt pastorn säger och gör är rätt och direkt lett av Gud. Att gå emot denna ”verklighet” är att vara lika Ananias och Safira eller Judas Iskariot. Däremot verkar det vara pastorns ständiga uppdrag att kritisera fåren, finna fel hos dem och påpeka allt som inte är till välbehag. Detta ingår i en sorts ”ris- och ros”-system där både bestraffningar (tillrättavisning) och smicker eller löften om framgång ska binda fast den troende i ett beroendeförhållande till pastorn/ledaren.

3. Pastorn/ledaren och hans vilja och visioner är det centrala och enda målsättning och syfte med församlingen. De människor han förväntas leda, beskydda och betjäna som en herde är istället medel för hans/hennes maktutövning, för att få sina viljor och visioner förverkligade. Att utrusta, träna och få ut medlemmarna i deras av Gud givna kallelser, nåde- och tjänstegåvor (t ex Ef.5:11-13) är endast acceptabelt om det är helt underordnat, begränsat och styrt efter pastorns vilja och vision. Dessa viljor och visioner har Gud gett till pastorn allena, vilket är Guds stora plan för att vinna staden eller för Guds Rikes väldiga framgång i landet. Pastorn har hört, medlemmarna har bara att lyda och följa, även om de inte upplever någon som helst ledning/tilltal eller bekräftelse från den Helige Ande om det som pastorn vill att var och en ska göra.

4. Liten eller ingen förståelse för andras behov eller lidande; Endast på ytan en fasad av medmänsklighet för att få människor dit ledaren vill, för att skaffa ett förtroende som sedan kan utnyttjas. Här kör man glatt över människor och bränner ut dem med oerhört överdrivna Förväntningar och krav. Man använder ärliga och överlåtna troende till att, i Guds namn, arbeta till bristningsgränsen och därutöver. Detta slavdriveri kallas av ledaren för att vara i väckelse, att vara sant överlåten till Gud. Om man protesterar och vill lätta på sina bördor så är man plötsligt ljum och på väg att bli avfällig. Skuldkänslor är en ständig ingrediens i maktmanipulationen, och medlemmen upplever sig aldrig räcka till, oavsett hur mycket och väl denne utför sina tjänster. Att betjäna ännu hårdare tycks vara enda sättet att försöka bli fri från de påkastade skuldkänslorna och fördömelsen…

5. Ledaren är ofta charmig och mycket socialt säker och begåvad; Ger sken av att vara Gudfruktig och helig, men kan plötsligt brista ut i köttsliga utbrott, i vrede och bitterhet, i förtal och personangrepp. När utomstående konfronterar pastorn om brister, synder och all denna maktmissbruk så är total förnekelse regel, även om bevis framförs i all sin tydlighet så vrids och vänds det på begreppen, retoriken sätter in, och det är helt omöjligt att ”vinna” en sådan konfrontation, åtminstone på så vis att ledaren förstår och erkänner. Ånger och att säga förlåt existerar knappt, om sådant förekommer så är det inte ärligt och det är då ”sådant som saknar egentlig betydelse”.

6. Pastorn anser sig själv vara den som bäst och mest hör Guds ledning, han är den mest ”andlige” och ”helige” och den mest ”Smorde”. Han Är Guds utvalda redskap bland medlemmar som inte alls är särskilt kapabla till att själva vara ledda av Guds Ande eller som är långt ifrån den grad av smörjelse och Guds kraft som pastorn besitter. Därför ska medlemmarna bara tacksamt låta sig styras och behärskas av pastorn. De är för övrigt i ständig tacksamhetsskuld till pastorn, utan pastorn skulle de inte vara välsignade, utan pastorn skulle de troligen gå förlorade. Pastorn är en av de största Gudsmännen i landet, men har ännu inte fått det erkännande och berömmelse som denne förtjänar (och längtar intensivt efter). Pastorn framför också ofta och på olika sofistikerade sätt sin egen stora andlighet och helighet, hur fantastiska gärningar denne gjort i Guds Rike, att hela staden och hela landet kommer snart att ”vinnas” av honom.

7. Underordning och Auktoritet är en undervisning som överdrivs och överbetonas, och hela Bibeln ”dammsugs” efter allt som möjligen kan bekräfta och ”bevisa” att fåren ska underordna sig och lyda pastorn/ledarskapet i deras rent diktatoriska ledarstil. Det ges ingen sann Biblisk förståelse över detta ämne, ingen ”helhetsbild” som sätter underordnande och auktoritet i sitt rätta sammanhang och på korrekt sätt, särskilt Nya testamentets/förbundets undervisning kommer här i skymundan till förmån för Gamla testamentets/förbundets hierarkiska och totalitära ledarstuk. Medlemmarna är ofta ”de svaga” som gripit tag i denna stora auktoritet för att lättare kunna hantera sitt liv, och faktiskt blir det ett beroendeförhållande; Där ”den svage” slipper mycket av eget ansvar, egna beslut, vilket är bekvämt och kan upplevas tryggt. I gengäld får maktmänniskan som utövar auktoriteten ”leka gud” över dessa människor, han får forma deras tankar, känslor och viljor, han får undersåtar som betjänar honom som en kung. Detta är självfallet vad maktbegäret och dess rus hela tiden strävar efter. Men, det är alltså inte Jesus som står vid rodret utan pastorn för dessa medlemmar, fåren blir beroende av pastorn och förtröstar på honom och inte helt och fullt på Herren Jesus Kristus. Till viss del kan de ha sin tro och förtröstan på Gud, men det är uppblandat och pastorn intar en plats i deras tro och liv som inte tillkommer någon människa.

8. Bruket av Guds Ord och andligheten kan ofta liknas vid direkt missbruk av Herrens Namn. Maktmänniskan använder självsäkert profetiska tilltal för att binda de troende vid hans viljor och visioner. Typ ”Så säger Herren….”, och vad kan den överlåtne troende göra annat än lyda pastorns uttalanden. Guds Ord tas ur sitt sammanhang eller tolkas i enlighet med de egna syftena, eller så överbetonas någon biblisk sanning våldsamt. Långt ifrån Hela sanningen kommer fram om olika Bibliska ämnen/teman, bara ”den del” som passar ledarens syften. Man upplever ofta en fruktansvärd fruktan genom detta missbruk av Ordet och det andliga. Det är inte en sund ”Gudsfruktan” eller verklig syndanöd det är fråga om, utan det är en demonisk fruktan som binder, som inte lämnar någon utväg; Här finns ingen som helst fri vilja för den troende, bara ett enda tvång att lyda. En fångenskap där man lyder inte av hjärtats fria vilja och kärlek till Herren, utan pga fruktan, skuldkänslor, felaktigt användande av Guds Ordet och av profetiska tilltal m m…

Som sagt, dessa erfarenheter var extremnivå, för min del är detta förlåtet fullständigt, jag är helad och fri. Och jag får vara tacksam för den erfarenheten detta relativt korta lidande gav, nu kan jag ju hjälpa andra som också fallit offer för maktmissbruk och manipulation…

P.S! Särskilt andliga ledare med omfattande bakgrund i försäljarteknik eller ledarskap i något företag har benägenhet att ta till härskarteknik och manipulation eftersom de fått en omfattande utbildning i just detta, en utbildning som man lätt kan tänka sig blir ihopkopplat till ”andlig kraft” av något slag. Maktmissbruk och manipulation kan bli som vi konstaterat häxkraft, som en del av ”köttets frukter”. All köttslighet blir självfallet inte häxkraft, men Biblisk undervisning är klar över att det finns en ond andevärld som massivt ingriper i människornas värld, just genom syndanaturens olika sätt att yttra sig…Du lär nog märka ifall du blir utsatt för manipulation med mörkrets krafter…Nu finns det som sagt frihet och frälsning också för förövarna, även om detta sätt att hantera människor via manipulation lätt blir en del av ”personligheten” efter lång inövad vana, så har Jesus All makt till att sätta fri…Om du personligen är drabbad av maktmissbruk och manipulation, så ska du förlåta och välsigna Och lämna sammanhanget omedelbart; Att förlåta innebär inte att låta sig fortsättas i själslig misshandel och tortyr, du är inte kallad att vara en ”dörrmatta” som all världens maktgiriga ”narcisistiska psykopater” ska skrapa sitt….på! Hoppas du blivit hjälpt och betjänad av all denna omfattande undervisning. Och du förstår säkert att det finns massor av underbara pastorer och övrigt andligt ledarskap, som är smorda av Gud och fungerar väl som herdar, som är grundade i Guds Ord och Kristi lära, som är Andliga och bygger upp de troende, utrustar dem, bistår och beskyddar. Jag känner personligen flera sådana, både i min närhet och sådana som bor längre bort. Gud välsigne dem enormt, de har ett svårt och mycket krävande uppdrag och kallelse, låt oss hedra dem och välsigna dem. Guds välsigne över dig som läst!

P.S igen! Det finns många härskartekniker och manipulationssätt som vi inte här beskrivit; Att försöka snärja offret genom att ställa frågor, som då ger svar som senare används emot denne. Jesu motståndare försökte ofta denna metod: "Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sade...Så säg oss nu: Vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte?" Jesus märkte deras ondska och sade: "Varför prövar ni mig, era hycklare" (Matt.22:15,17-18)... Många manipulatörer söker också skapa förvirring hos offer/meningsmotståndare genom att ösa ovidkommande eller pressande frågor så offret ska råka försäga sig i hetsen när denne försvarar sig. Ni vet, allt vi säger kan användas mot oss, därför ska du i vissa situationer ta god betänketid innan svar, och kanske inte svara alls på frågor som bara vill föra samtalet dit manipulatören vill, för att "överbevisa dig", "fälla dig" eller "måla in i ett hörn" där enda (tvingande) utvägen är kapitulation och underkastelse...Detta är manipulations-metoder som också slipade försäljare använder...Stå emot "manipulatören", avsjöja eller fly, vilket som, bara bli inte slav och offer under förtrycket!

Jag avslutar här med ett par Bibelställen som talar tydligt om att inte låta ”människor” härska och härja över en troende: ”Ni står ju gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet” (2 Kor.11:19-21). Likaså ”Ni är köpta till ett högt pris. Bli inte slavar under människor” (1 Kor.7:23)...Amen.

Kommentera

Publiceras ej