Två kända profetior om Sista tidens avfall från klassisk kristen tro:

1. William Booth: "I den yttersta tiden skall det bli: Religion utan den helige Ande. Kristendom utan pånyttfödelse. Förlåtelse utan syndabekännelse. Politik utan Gud. Himmel utan helvete".

2. Emanuel Minos återberättade en profetia han hörde -68, här en del av den: "Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss."

Gud har gett Alla troende övernaturliga nådegåvor såsom 1 Kor.12 undervisar om, t ex Helandets, Kraftgärningars och Profetians nådegåva. Därutöver har Gud till sin församling gett Tjänstegåvor, vi läser Ef.4:11-12 ”Och han gav några till Apostlar, andra till Profeter, andra till Evangelister och andra till Herdar(pastorer) och Lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”. Därutöver får vi troende från Herren en mängd olika uppgifter och uppdrag, men gemensamt med alla dessa gåvor och uppgifter är att vi måste ha en övernaturlig utrustning från Ovan, en Guds smörjelse och kraft till det vi gör för Jesus och Guds rike, om inte så blir det bara mänskliga, själiska ansträngningar som inte bär en bestående frukt av frälsta människor som växer i lärjungaskap och bevaras till de eviga boningarna…

Vet ni kära vänner, att de flesta troende sitter i våra församlingar i åratal och deras enda uppgift har varit att nöta på kyrkbänken och lätta på pluskan så kyrkobyggnaden och pastorslönen kan bibehållas, de är varje helg åskådare till söndagens ”religiösa underhållning” på 60 minuter, varefter det ”heliga” fikat tar vid…Ändå har Gud gett dem enorma gåvor och viktiga uppgifter för Guds rike, i och genom församlingen att utföra. För dig som pastor så är det din uppgift och ansvar att upptäcka gåvorna och uppdragen Herren (inte du) gett dem, och sedan att låta träna dem och aktivera dem så de äntligen får bära rik frukt för Jesus och Hans rike. Guds Ande har redan talat till de troende vad som är deras gåvor och uppdrag, det är nedlagt djupt i deras hjärtan som en längtan, och när de råkar vara i närheten att utföra eller åtminstone se sina gåvor och uppgifter vara verksamma hos någon så skälver hjärtat och fylls av iver och glädje, men så försvinner det bortom räckhåll ty inget utrymme ges, ingen möjlighet att själv komma ut i det…

Det mest tragiska i de kristna lägren är att det finns vältränade Tjänstegåvor och troende som helt klart fått specifika uppdrag av Herren för att välsigna och bygga upp församlingarna, de har också haft åratals av ”frukt” på sin kallelse och gåva, som Jesus sade ”på frukten känner vi igen trädet”. Evangelister som har lett många till frälsning och har fått igång andra i evangelisation, Men, dessa evangelister har stängts ute från stora evangelistiska tillfällen och möjligheter, gång på gång, och detta mitt i församlingen! Istället har man ägnat sig åt att söka vinna människor på andra sätt än att använda det som Gud givit åt det syftet…Man har haft sina ideer om hur folk ska lockas och dras till kristna tron, kanske via lättsam underhållning med lite försiktigt lättsamt evangelium inbakat. Man har portat Evangelisten av rädsla att denne är för radikal och bara skrämmer bort dem, nonsens, tjänstegåvorna har en speciell smörjelse och förmåga från Herren att utföra sitt uppdrag, att hindra detta är att hindra Guds vilja och ordning, det är faktiskt att utsätta de ofrälsta för risken att gå evigt förlorade, och när tillfällen fått passera revy gång på gång så kan mycket väl skaror av dyrbara själar förlorats, fråga dig, Var är de idag? Är de frälsta och bevarade? Visst är Alla kallade att utföra ”missionsbefallningen”, det är kanske den viktigaste ”talenten” alla troende har att förvalta, men det kan inte få ske på bekostnad av Evangelistens uppdrag, inte främst för att denne skulle bli stukad och nertryckt men för Guds rikes och de ofrälstas skull! Inte sagt att evangelisten får allt och alla frälst, men ändock, på frukten känner man trädet…och självfallet finns evangelister, profeter, de med helandets gåvor o s v som måste få tränas väl och länge för att kunna bära frukt av sin kallelse. Du kan misslyckas 100 ggr och Herren slänger inte dig på soptippen för det, men den 101 gången fungerar det…

Församlingarna är idag fulla av sjuka och lidande, och det sitter flera med Helandets nådegåvor…Varför inte ge bekräftelse och utrymme för dem, i förbönstillfällen,  i bön för sjuka? Om de inte aktiverats i gåvan, så träna dem då, och när de väl fungerar så kan Guds lösning och hjälp nå de lidande och sjuka, och dessa kan hjälpa fler att komma ut i Helandegåvor. Alla ska som troende lägga händerna på sjuka som Mark.16:18 säger, men ge de med Helandets nådegåvor företräde…Och Profeten, var är Profeten som visar vägen, varnar och uppmuntrar, ger tilltal från Gud (vilket självfallet ska prövas). Och Läraren ger ut Kristi lära, det sanna Evangeliet och Guds Ord i dess Helhet för att ”bevara fåren från vargen” med dess liberalteologi, sekulariserad och obiblisk ”humanreligiösitet”, falsk nådeslära (sk ”hypergrace”), katolska irrläror o s v…

Guds vilja är uppenbarligen att Var och en ska göra sin kallelse, sitt uppdrag, sin gåva. Hur svårt kan det vara? Alla kan fälla mindre träd och buskar, men om en skog med höga träd ska fällas, vem anlitas för att utföra jobbet? Skogshuggaren självfallet! Om inte denne utför jobbet så lyssnar man på denne, lär sig och tar råd och vägledning…Rom.12:4-8: ”Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften”…

Hur ska en församling fungera frågar sig många? Och så har svaret blivit i decennier för de flesta Frikyrkor att i stället för apostlar, profeter och evangelister utnämner man styrelser, ordföranden, föreståndare med mera. Detta är en sekularisering av kristna kyrkan. I stället för förankring i Bibeln i synen på kyrkans ledning och funktion så härmar vi folkrörelsevärlden och företagsvärlden. Men vi har i Bibeln, förutom de nämnda Skriftställena, en väldigt tydlig och detaljerad förebild i Apostlagärningarna, ett strålande exempel för alla församlingar att följa, där var Gudsriket alltid verksam i just övernaturliga tjänte- och nådegåvor, och Herren Jesus bekräftade ständigt Ordets förkunnelse med tecken och under, precis som Mark.16:20 säger. Men, sekulära oandliga styrelser/ledarskap och andra strävanden i världslig och själisk anpassning stryper effektivt varje ansats att få till en ”apostoliskt” fungerande församling. Man måste ha en ”stämpelklocka”, sådan man har i fabriker och varje minut är räknad för varje enskilt religiöst inslag i Gudstjänsten, en Gudstjänst som är i förväg noga planerad i minsta detalj; Det blir kort lovsång, kort predikan som är själsligt kul och underhållande samt lättsmält (några få Bibelord), inget ”eftermöte”, nåja, kanske en snabb bön för några som har det besvärligt och sedan äntligen efter 60 minuter ljuder ”bordsbönen” och de härliga bullarna väntar vid fikat. Och var någonstans ska Allsmäktig Gud, Härlighetens Herre och den Helige Ande klämma in sin manifesterade vilja och ingripande i denna ”Gudstjänst”? Var ska någon profetera, ge ett kunskapens ord, förmedla något helande, Var? Det är ju total mänsklig kontroll som råder, den Helige Ande och Hans gåvor har absolut ingen frihet att ”göra sitt”…Min bokhylla är fylld av skildringar från 1800- och 1900-talets stora väckelser. Vet ni att i genuina väckelsetider och skeenden så var både lovsången och eftermötet ofta längre än själva predikan, en  predikan som dessutom inte alls var 20 minuter utan lååång, den var inte i ”macdonaldstuk” utan både välling och rejäl fast föda…Och om det finns ofrälsta på mötet, var inte så stolt, rädd, ljum, likgiltig, okunnig, oandlig, dum eller vad det nu är som hindrar dig som ledare att släppa fram evangelisten, du kan mycket väl få det som Hes.3:17-21 bildligt säger, d v s få ”deras blod på dina händer” om de går evigt förlorade och missar Himlen för att du stängde evangelisten ute från sitt av Gud givna uppdrag…

Vidare: Många gånger när lovsången och Guds Ord genom predikan banat väg i människors hjärtan så kommer Andens frihet och närvaro över mötet och folket, genombrottet är nära där de lidande kan i trons bön få helande, där de torra kan bli Andligt fyllda, de fångna befriade och ofrälsta ta emot Jesus, men istället för att fortsätta i ett lååångt eftermöte med lovsång och förbön så hugger mötesledningen bryskt av, PANG, den himmelska dörren slås igen i köttslig raseri, dags för fika nu…Jag har varit i riktigt andliga möten som pågått i 6-8 timmar, det blev aldrig tråkigt, obekvämt, tröttsamt, nej, tiden bara ”försvann”, varför? Därför att JESUS var där…De sekulära troende tror att de ska vinna världens barn ”med världen”, de begriper inte att det är just det ”andliga och övernaturliga” de desperat behöver  och kommer att överväldigas och överbevisas av, jämte Guds levande och verksamma Ord förståss…Kanske är det så att dagens kyrkoledarskap har kompromissat till världslig anpassning till den grad att deras eget andliga liv har fördunklats och de inte längre känner igen den Helige Ande, och när så det ”karismatiska” börjar komma fram så får de panik och förvirring, det själiska och mänskliga tar kontrollen och Gud stängs ute…

Slutligen, vi alla måste Välja vilken väg vi ska gå som troende likväl som församling. Ska det vara Guds och Bibelns väg eller Världens väg, med det mänskligt själsliga och oandliga, ja, ofta obibliska även om det laboreras med Skriftställen för att ”ge ett sken av Gudsfruktan, men förneka dess kraft” (2 Tim.3:5). Som vanligt i dessa ”religiösa” sammanhang så utraderar 5% av Guds Ordet resterande 95%, nåden och kärleken stampar lydnad, överlåtelse och helgelse under sina totalitära fötter, vilket visar att denna förvrängning av Guds sanning inte alls var ”sann Guds nåd” och ”verklig Guds kärlek”, ty fienden kommer alltid med falska alternativ för att bedra…HUR kan det vara nåd och kärlek om det i slutändan leder till att bedragna troende går evigt förlorade, och att ofrälsta inte alls blev ”andligt födda på nytt” och trodde enligt ”evangelium light” att de skulle ha sin Himmelska biljett klar, fast de fortsatte ett s k ”kristet” liv i uppenbar synd och uppror gentemot Gud och Hans Ord och vilja…Låt oss läsa Guds Hela rådslut, Allt Guds Ord så får vi en sann Helhetsbild, ty ”summan av ditt Ord är sanning” som Bibeln säger. Detta är ett annat budskap, men läs Hela Bibeln, särskilt Nya Testamentet där det ”Nya Förbundet” presenteras, men också G.T då det hör oskiljaktligen ihop med N.T. Då finner du flera ”röda trådar” som utgör Kristi lära och Evangelium, då får du den fulla sanningen om varje enskilt ämne. Hur svårt kan det vara? Bara läs…det är ju Guds eget Ord…

Nåja, kom lite utanför temat här, så käre vän, tack för att du läst. Mitt Gudagivna budskap var helt enkelt, följ det Bibliska sättet, i ditt liv och i din församling. Upptäck och aktivera dina tjänste- och nådegåvor, låt dig tränas, var frimodig och stark i den Helige Andes kraft och förmåga. Se till att vara Uppfylld av den Helige Ande (Ef.5:18), lev i renhet, helgelse och i omvändelse vid behov, lyd den Helige Andes maning i ditt innersta, ta steg i tro och agera, och du skall få se hur ditt hjärtas stora längtan blir verklighet och människor i stor mängd blir välsignade och Jesus blir ärad och förhärligad, Halleluja! Du som pastor eller församlingsledare av något slag, ta ditt ansvar och ”släpp folket fri”…Utmana och upptäck fårens gåvor, ge utrymme, träna, bistå, ge tröst och stöd vid behov, stoppa inte Guds gåvor! Herren väljer ofta det som ingenting är i världsliga ögon för att det mänskligt starka ska stå i skam och All ära ska gå till Herren Jesus…Gör så, och den församling du leder, fast det ska vara Herren Jesus som leder, ja det blir en sann tillväxt, inte nödvändigtvis i ”kvantitet” utan i ”kvalitet”, vill du återfinna 5% av församlingsmedlemmarna i Himlen eller 95%?...Allt och alla, Guds kärlek och nåd, Jesu frid och glädje till er, Amen

Andliga gåvor, Evangelist, Församlingen, Lärare, Nådegåvor, Pastor, Profet, Tjänstegåvor,

Vi börjar med att läsa 1 Kor.1:9: ”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre”. Den stora frågan årtusenden igenom hos människors barn har ju varit ”Vad är livets mening?”. Guds Ord har gett svaret! Meningen med livet är Andlig gemenskap med Gud, med JESUS. Det är därför vi skapades, för att ingå i Guds Familj och ha gemenskap med Honom. Jesus säger också om sig själv att Han Är Livet, Jesus säger att Han Är ”Livets bröd” som mättar vårt innersta, som ger oss ”liv och liv i överflöd”.

Du kanske försöker fylla ditt livshunger med fredagsmys, familjemys, Tv- och filmmys, jakt- och fiskemys, kanske framgångar i karriären, massor av teknoprylar, kläder m m. Eller så förtränger du allt via kemisk väg i droger, alkohol, i det kortvariga och nedbrytande ruset. Kanske du t o m försöker vara superreligiös eller ”lagomreligiös”, men utan att ha den där nära, djupa andliga gemenskapen med Gud. Du kanske ger ett religiöst sken av andligt liv, som det står i Bibeln ”älskar njutning mer än Gud och har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft”, men det är alltså fejk, en ”0.1 watts” glödlampa där du skulle haft strålande solljus, alla ser genom det, den mest bedragne är du själv. Inget funkar, tomheten och meningslösheten tränger på likväl. Men, det finns hopp, det finns hjälp och lösning, ja, förlösning. Vi läser Jak.4:4-8: ”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er”...Här fick vi i Guds Ord klara direktiv på hur vi ska ta emot det enda som kan mätta vårt livshunger. Helt enkelt att sluta sippa i ”världens svarta sörja” och närma oss Gud i våra hjärtan, Då skall som Ordet sade Gud närma sig oss. Guds Ande längtar, som vi läste efter vår närhet och gemenskap. Men, vi måste Välja vad vi prioriterar, vad vi längtar och hungrar efter; Gud eller det världsliga, det himmelska eller det jordiska?

Såhär säger också 1 Joh.2:15-17: ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt som är i världen – köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda – det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt”. Gud är en nitälskande Gud som passionerat, i sin väldiga kärlek söker efter en verklig kärleksrelation med dig och mig, Jesus bevisade sin kärlek till oss på Korset, tydligare än så kan det inte bli! Vad blir ditt och mitt gensvar? Fjärrkontrollen till TV:n, fikagemenskap med vänner med prat om allt annat än Gud, senaste skvallret på facebook, andligt torr religiös underhållning som är världsligt influerad, oändliga naturpromenader, fanatiska idrottsevenemang o s v? Jesus får vara med på ett undangömt hörn som en liten livförsäkring och fin ”kristen” täckmantel som man ägnar någon minut per dag…

Men, det finns hopp, nåd och hjälp. Nu läser vi Ef.5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden”. Att ”berusa sig med vin” kunde lika gärna handla om att låta sitt hjärta uppfyllas med vad som helst annat som man väljer istället för Gudsgemenskapen. ”Låt er i stället uppfyllas av Anden” säger Gud i sitt Ord, och Gud som skapat oss vet ju självfallet vad som är bäst och härligast för oss. Livets mening var ju som sagt den andliga gemenskapen med Jesus Kristus. Det finns inget underbarare kan jag berätta för er än denna andliga gemenskap med levande Gud, en enda minut med Jesus är mycket mer värt än allt annat gott, roligt, kul jag upplevt under mitt över 50 åriga liv. Har du upplevt Jesu kärleks närvaro som en varm filt om din själ? Har du upplevt Jesu frid som övergår allt förstånd? Har du känt Helighetens och Härlighetens Ande uppfylla ditt innersta så att tid och rum tappar betydelse? Och du liksom förnimmer Jesus i ditt hjärta, du är Nära Honom…Och du både gråter och skrattar i lycklig förkrosselse och djup glädje. En minut, ja, om så 10 sekunder käre vän är mycket mer än Allt annat.

Så hur gör du? Vi läser Joh.7:37: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”.

Det var tre saker Jesus säger här som du ska göra för att bli Uppfylld av Gudsnärvaron, av Gudsgemenskapen:

1. Törsta, hungra eller med andra ord Längta desperat efter Jesus. För att utveckla denna ”törst” så behöver du prioritera rätt din tid och det du hänger dig åt, lägg undan det som fyller ditt hjärta med världsliga saker istället för ”Guds saker”. ”Det du sår får du skörda” som Bibeln säger, d v s om du läser Guds Ord massivt, lyssnar/läser predikningar och kristen (”biblisk och andlig”) undervisning, lovsjunger och tillber Jesus, ber, ja, då blir du törstig och längtar efter mer av Jesus och det som hör Guds rike till. Men, sår du in i dig motsatsen, det som driver bort denna Gudslängtan så lär du förbli andligt torr och likgiltig…

2. Kom till Jesus, d v s nalkas, dra dig Nära Jesus i ditt hjärta. Kanske du har svårt att föreställa dig Jesus i ditt innersta och när du ber, men lösningen är Guds Ord, d v s läs Ordet som är ”levande och verksamt” och som tecknar en ”bild” en förståelse av Jesus. Som det står om Jesus i Joh.1:1,14: ”och Ordet var Gud”…”och Ordet blev kött och bodde bland oss”. När du läser Ordet så är det lätt att nalkas Gud och komma Jesus nära, ty Jesus är Ett med Ordet...Den Helige Ande förhärligar också Jesus, vi har ju vår andliga Gudskontakt och gemenskap via Guds Ande, och en av Andens uppgifter är att göra Jesus verklig för oss, alltså Ordet och Anden tillsammans!

3. Tro, tro på Guds löfte om att du blir Uppfylld av Anden, av ”strömmarna med levande vatten”. Som Bibeln säger ska vi be i tro utan att tvivla, ty om vi tvivlar kan vi inte få något av Herren (Jak.1:6-7), och som Hebr.11:6 säger: ”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom”. Tro bara tro som en känd Gudsman från förra seklet sade (Smith Wigglesworth)…

Vi läser Joh.7:37 igen, och läs och lyssna nu med ditt hjärta denna gång, i tro: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom”.

Vi ska läsa ett sista Bibelställe, Joh.Upp.3:20: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig”...Att ”hålla måltid” innebär att ha gemenskap. Men, Jesus knackar på ditt Hjärtas dörr för att du ska Öppna för Honom. I Joh.7:37 sade Jesus att vi skulle komma till Honom och ”dricka”. Vi tittar snabbt på Joh.7:37 igen: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!" Att öppna sitt hjärtas dörr och att dricka in är samma sak. Du Överlåter dig i tro till Jesus och bara tar emot av Andens liv och uppfyllelse. Om du verkligen Törstar och Tror så är det barnsligt enkelt...Men, om du har Barrikaderat ditt hjärtas dörr med en massa världsligt bråte, kanske med en massa oandligt religiöst bråte, kanske villolära, synd som du vägrar bekänna och lämna, ja, då behöver du faktiskt kasta bort det, till Korset där det utplånas. Då blir det lätt att Öppna den där dörren och släppa in Jesus. Kanske har du rullat runt rejält i rännstenen, i synd och sörplat i dig en massa sörja så du inte förmår dricka in av det rena vattnet. Vänd då om, spy ut eländet på Korset där det utplånas, Jesus tog All din synd på Korset, led och dog för det, gick ner i graven med det och synderna är borta, d v s Om du överlämnar det till Jesus. Då blir det lätt att "dricka in" av den Helige Andes livgivande strömmar av levande vatten, då har du låtit Evangeliets kraft spränga bort de där stenarna som täppt till det friska flödet. Såsom 1 Joh.1:9 säger: ”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”…

Så visst handlar det om lydnad och helgelse likväl, Jesus dog för våra synder så att vi blir Fria och inte för att vi ska förbli i synd och uppror gentemot Gud. Vi är fria att i Andens liv, kraft och förmåga vara Jesu sanna efterföljare. Okej, ett allra sista Bibelställe om just detta, ett av mina favorit Bibelställen, vi läser Joh.14:18-23: ”Jag skall inte lämna er faderlösa, JAG SKALL KOMMA TILL ER. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men NI SKALL SE MIG, ty jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och HÅLLER FAST VID DEM, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och UPPENBARA MIG FÖR HONOM." Judas - inte Judas Iskariot - frågade: "Herre, hur kommer det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen?" Jesus svarade: "Om någon älskar mig, HÅLLER HAN FAST VID MITT ORD, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom”...Behöver du käre vän bekänna och lämna synd, sådant som Guds Ordet och den Helige Ande tydligt visar ditt samvete, så gör det nu, om du vill alltså, Gud tvingar ingen och Han respekterar vår fria vilja, vi är fria att Välja om vi vill tro, älska och följa Jesus…Jesus älskar dig, längtar och väntar efter dig, men det är du som väljer…

Nu så är ju detta en artikel och du som läser sitter kanske vid en dator eller smartphone, troligen hemmavid. Men, Gud är Allestädes närvarande, och du har läst en predikan utifrån Guds levande och verksamma Ord, vilket bör ha väckt din tro till liv ty ”tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi Ord” som Bibeln säger. Nu så ber vi tillsammans, öppna ditt hjärta till Gud och så ber vi tillsammans: ”Gud Fader, jag har läst och förstått att din vilja är att jag ska bli uppfylld av Din Härlighets närvaro, av Din livgivande kraft…Jag älskar dig Herre Jesus, Du är mitt liv, jag törstar och längtar efter Dig Jesus, att få vara nära Dig, få se och höra Dig i mitt innersta. Att få bli ledd av din Helige Ande och leva och verka i Din kraft. Fyll mig Herre med din Helige Ande, så att jag kan mätta mitt innersta med Din kärleks närvaro, Din frid och glädje. Nu tar jag i tro emot Andens uppfyllelse, i Jesu Namn, Amen...”

 

 

 

 

Andens liv och kraft, Frid, Guds kärlek, Gudsgemenskap, Helige Ande, Peter Kujala,