Dagens undervisning heter ”Vad är Rättfärdighet, vad är Lagiskhet?!”. Ha gärna en Bibel framme då vi kommer att verkligen vara i och tala utifrån Guds Ord, om du inte har en Bibel så bara läs noga. Romarbrevet och Galaterbrevet är två stora doktrinära brev i N.T, där förklarar Paulus kristna trons grunder och Kristi lära, där förklaras tydligt att vi är Rättfärdiggjorda genom tro av Guds nåd. Att vi inte kan Förtjäna frälsningen genom gärningar utan endast ta emot den som en fri gåva av Nåd i tro. Amen! Så är det! Jag minns själv hur överväldigat lycklig jag blev av uppenbarelsen att Jesus på Korset tog konsekvensen, straffet för mina synder istället för mig, och att jag var Frikänd och Benådad helt av Guds nåd. Jag Trodde, och det blev verklighet i mitt innersta. Jag tog emot Jesus och Hans frälsning i tro och jag upplevde konkret hur mitt inre, mitt samvete tvättades rent från 30 år av synd och elände.

Jaha, var det allt Guds Ord nu säger om Frälsningen och om kristna livet, är denna så viktiga kristna grund Hela Evangeliet, Hela sanningen, punkt slut och så kan vi riva ut några blad ur dessa nämnda brev i Bibeln och slänga resten av Guds Ord? Många gör faktiskt så, och så bygger man upp en slagkraftig retorik som verkligen sätter igång de själsliga känslosträngarna för att vi inte ska bry oss om allt det andra som Guds Ord säger. Tidsandan idag är sådan att man inte ”står ut med den sunda läran, utan vill bara ha det som kliar i örona” (2 Tim.4:1-4) och är behagligt för stunden.

Men, vi ska inte ha ett sorts kapat, bristfälligt Evangelium light utan hålla fast vid ”den Tro som en gång för alla har överlämnats till oss”, d v s den Klassiska Väckelse-kristendomen. Så, låt oss idag se lite närmare på vad Guds Ord säger.
Orden att vara ”lagisk och lagiskhet” är idag skällsord, ord som man faktiskt inte finner i Bibeln. Däremot finns begreppen att försöka nå frälsning genom Laggärningar. Galaterbrevet beskriver Judaiserande villolärare som försöker tvinga de troende att omskära sig. De menar att Laggärningar som omskärelse krävs för frälsning, vilket förstås är helt fel. Låt oss läsa Gal.5:1-6: ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter Omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter Omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom Lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek”.

Vi kan läsa också Gal.4:8-11: ”Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga Dagar och Månader och särskilda Tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er”.

Paulus går alltså emot ”verklig” s k lagiskhet, där man försökte Förtjäna frälsning genom Laggärningar som omskärelse och att iaktta heliga dagar och tider. Under mina 20 år som frälst har jag aldrig fått problem med några Judaiserande filurer som velat omskära mig eller tvinga mig att förtjäna frälsningen via olika judiska Laggärningar…Visst finns det problem med verklig ”lagiskhet” också i våra dagar, men då är det fråga om att vissa försöker leva som kristna i egen själisk kraft, i det s k ”köttet”. Dessa upplever då att de inte räcker till, de misslyckas, och sedan försöker de blidga Gud genom goda gärningar alltmer, liksom kvittera ut sina onda gärningar med goda gärningar. Men det fungerar inte att försöka Förtjäna frälsning eftersom det Är genom Tro av Guds nåd vi blir frälsta. Och det fungerar framförallt inte eftersom Lydnad måste ske i den Helige Andes livgivande kraft. ”Lagiskhetens” problem idag uppstår just p g a att en del inte lever i det s k ”Livets Andes lag”, d v s i den Andliga gemenskapen med Gud och dess funktion, vi ska titta närmare på detta längre fram.

Men, låt oss nu tala om s k ”lagiskhet”. Det gamla Mose Förbundets ceremonilagar, det judiska och levitiska Lagsystemet med alla sina Tempelritualer och offer är borta för vår del, de gäller inte för oss som kristna eftersom Jesus Fullbordade och Uppfyllde alltihopa på Korset. Alla olika Tempeloffer, alla Ritualer med sina symboliska syften Sammanfattades och Fullbordades av Jesu Frälsningsverk på Korset. Jesus var det fullkomliga Guds lamm som tog bort världens synd, och Han upprättade sålunda det Nya Förbundet i Honom, i Kristus. Detta känner alla till som är insatta i Bibelns Gamla och Nya Testamente/Förbund.

När vi läser hur Paulus går till rätta med dem som försöker uppnå frälsning genom Lagen handlar det främst om just dessa Gamla Förbundets Laggärningar som inte gäller för kristna. Fariseerna attackerade Jesus inte främst p g a att Han inte höll moral- och etiklagarna utan för att Jesus ville bota på Sabbaten, Hans lärjungar tvättade inte händerna, Han gick in i hedningars hus och umgicks med de s k orena, utstötta o s v. Jesus blev också rasande på Fariseerna för att de hade ett yttre sken av fromhet i alla sina Lagiska ceremoniella, rituella beteenden, men i sitt inre saknade moral och etik. Fariseerna rengjorde utsidan av bägare och fat men de var på insidan fulla av rofferi, omåttlighet och orenhet, vilket Jesus sade till dem.

Det är stor förvirring i de kristna leden om vad som är ”lagiskt”, något som fienden utnyttjar. När man predikar om helgelse och att lyda Gud i t ex Missionsbefallningen så beskylls man för att vara lagisk. Vi kan gå till Matt.7:21-23: ”Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni Laglösa!”.

Men, Hallå?! Var det inte fel med att ha nått med Lagen att göra? Vad menar Jesus med att vara ”laglös”? Ofta när Bibeln talar om Lagen syftar den särskilt på de Tio Budorden, d v s Guds moral- och etiklagar givna till mänskligheten. Guds vilja, Jesu vilja är alltjämnt att vi ska leva i Lydnad till Hans moral och etik. Det står i Gal.3:13 att vi är fria från ”Lagens förbannelse”, och då menas att vi är fria från den förbannelse som kommer av att bryta mot Lagen. Synd är brott mot Lagen säger 1 Joh.3:4, Jesus tog våra synder på sig på Korset. Jesus tog Lagens förbannelse, våra synder på sig på Korset så att vi är fria från denna förbannelse, våra synder.

Lagen i sig är inte ond eller dålig, den visar oss Guds vilja om rätt och fel, om vad som är synd. Paulus säger i Rom.7:12 att Lagen är ”helig, rätt och gott”. Antikrist själv kallas i Bibeln för vad då? Jo, ”Laglöshetens människa” eller den ”Laglöse”. Han är alltså helt utan Guds moral och etik. Hörni, jag är nog hellre ”lagisk” i dess positiva, rätta betydelse än ”laglös” och går i samma spår som antikrist.Vi kan läsa Rom.6:17-19: ”Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar men har nu av hjärtat blivit Lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har Befriats från synden. - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och Laglöshetens slavtjänst, till ett Laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse”.

Låt oss tala mer om Romarbrevet…i de första kapitlen förklarar Paulus särskilt för judarna som sedan barnsben är så fullständigt intutade allt om Mose Lag, att Rättfärdiggörelse inte kan ske genom att uppfylla Lagen, eftersom det finns ingen människa som någonsin klarat det, förutom en, d v s Gudsmänniskan Jesus Kristus som Uppfyllde Lagens krav i vårt ställe. Och vi blir alltså Rättfärdiggjorda genom Tro på denne Jesus och Hans frälsningsverk på Korset, av Guds Nåd och inte av egen förtjänst eller förmåga. Sedan förklarar Paulus i Kapitel 6 att denna Guds Nåd inte ger oss någon Licens till att leva i synd eftersom ”vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus” och ”ni har befriats från synden”, som det står. Hur? skriker många förtvivlade lagiska troende ska jag klara av att leva i sådan lydnad? Paulus fortsätter förklara hur det kristna livet fungerar i kapitel 8. Vi kan nu läsa ett ganska långt stycke, läs nu noga, vi läser Rom.8:2-14: ”Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle Lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan EFTER ANDEN. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. NI DÄREMOT lever inte efter köttet utan efter ANDEN, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. OM ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner”.

Detta förklarar väldigt ingående att vi genom den Helige Ande, genom Guds närvaro och kraft i oss övervinner synden och lever i lydnad. Lewi Pethrus utropade: ”Jag har funnit det som ger mig seger över synden”, d v s Andens liv.

Vi går till Galaterbrevet. Paulus har förklarat för galaterna i början av Galaterbrevet kapitel 5 att de kommit bort från Nåden eftersom de försöker bli rättfärdiga genom Lagen. Sedan går Paulus vidare, det gäller att gå vidare kära vänner och inte kapa Evangeliet mitt itu…Vi läser Gal.5:16-25: ”Vad jag vill säga är detta: VANDRA i ANDEN, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus HAR KORSFÄST sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även FÖLJA ANDEN”.
Återigen, om vi leds av Anden gör vi inte ”köttets gärningar” utan det blir en Andens frukt av t ex Trohet och Självbehärskning, d v s lydnad. Vi läser i Gal.6:7-8: ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv”.

Jesus talade också om att skörda god ”frukt” i Matt.7 och Joh.15. Vi läser Matt.7:15-20: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras FRUKT skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt”. Det är alltså Andens goda frukt Jesus vill ha i och genom oss.

Nu Joh.15:1-6: ”Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. FÖRBLI i MIG, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. OM någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp”.
Inget av denna goda frukt är av vår egen prestation eller förmåga, det är i och genom Guds Ande. När vi är Uppfyllda av den Helige Ande så blir det automatiskt en god frukt. Det är därför Ordet säger i Ef.5:18 ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället Uppfyllas av Anden”. Att ”berusa sig med vin” kunde lika gärna stå för all sorts olydnad och ogudaktighet. Men, är vi fyllda av Helige Ande, av Gudsnärvaron så blir det inte ett liv i laster, i synd utan istället i Lydnad.

Jakob uttrycker detta på ett annat sätt, vi kan läsa Jak.2:17-20, 26: ”Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?”.
Jakob talar inte här om Laggärningar för att uppnå frälsning utan om Andens gärningar som en konsekvens av sann tro, han säger ju i vers 26: ”Liksom kroppen UTAN ANDE är död, så är tron utan gärningar död”.

En sann Tro ger enligt Jakob automatiskt lydnad. Det är fråga om Trons lydnad i den Helige Ande.

Vidare: Ordet säger att ”Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär” (Tit.2:12), och det står i Hebr.12:12-16, ja, vi kan läsa: ”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter HELGELSE. Ty utan Helgelse kommer ingen att se Herren. Se till att ingen går MISTE OM Guds Nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Se till att ingen av er är otuktig eller Oandlig som Esau. I utbyte mot ett enda mål mat lämnade han ifrån sig sin förstfödslorätt”.

Skriften lär oss att det är Anden som helgar oss, och Helgelsen är en livslång process där vi går från Härlighet till Härlighet, från kraft till kraft och inte från nederlag till nederlag, från synd till synd. Som Ordet sade här så kan man gå ”miste om Guds nåd”, Hur? Ja, som t ex Esau som var otuktig och oandlig, Esau var alltså Oandlig! Vi måste låta oss Uppfyllas av den Helige Ande varje dag för att kunna leva i lydnad och helgelse. Guds ord talar omfattande om detta, t ex i liknelsen om de 10 Jungfruna, där 5 av dem hade Olja i sina lampor, d v s var fyllda av den Helige Ande, av Gudsgemenskapen, den så välsignade. De övriga 5 jungfruna saknade Olja och Gudsgemenskap, varför Jesus också säger till dem att Han inte känner dem.

1 Petr.1:2: ”Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att Helgas genom Anden, så att ni Lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod”. Detta Skriftställe var väldigt talande, eller hur?!
Gamla testamentet profeterade att den dagen skulle komma då de troende äntligen skulle kunna leva i lydnad, vi läser Hes.36:26-27: ”Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en NY ANDE komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och GÖRA SÅ att ni Vandrar efter mina stadgar och håller mina Lagar och följer dem”.

Kära vänner, Ordet säger ”Bokstaven dödar, men Anden ger liv”. Om vi försöker leva som kristna ”i köttet”, själiskt av egen kraft så blir det till Fördömelse för oss eftersom vi inte klarar av det, i det fallet ”dödar Bokstaven”, d v s Lagen oss...Men, om vi i Kristus Uppfylls av Anden så får vi Guds kraft till att övervinna allt som möter oss, och vara Herren lydig.

Vi misslyckas ibland, men då har vi Guds nådefulla löften, t ex 1 Joh.1:9 ”att om vi Bekänner våra synder så förlåter Jesus våra synder, och renar oss från all orättfärdighet”. I Jak.5:16 uppmanas vi att ”Bekänna våra synder och be för varandra så att vi blir botade”. I Uppenbarelseboken, i de s k ”Sändebreven” talar Jesus skarpt om Omvändelse. Han tillrättavisar dels för Ljumhet, att ha förlorat 1:a kärleken till Honom, och dels går Jesus hårt åt Villoläror. Villoläror som ”Bileams och Nikolaiternas lära”, i brevet till Pergamus, vilket faktiskt är likt Falsk eller Förvrängd Nådesförkunnelse, då dessa läror accepterade synd i de kristna lägren, 2 Petr.2 och Jud.1 talar om detta, vi ska läsa de Skriftställena strax. Alltså, Omvändelse och Syndabekännelse är en självklar del i Helgelsen, i en kristens liv och lära, något hela N.T är genomsyrat av, likaså vittnar hela Väckelsehistorien om detta. Lika självklart är det med Andens liv och uppfyllelse. Alltså, Guds Nåd förlöses, aktiveras i Omvändelsen och genom Andens liv, det är så vi övervinner synden, det är så vi ”förblir i Kristus”, det är så vi helgas och är lydiga.

Guds Ord varnade oss faktiskt, som vi läste, om att inte gå miste om Guds Nåd. Och det går att Missbruka Guds Nåd, vi läser nu Jud.1:3-4: ”Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är FÖRVANSKAR de vår Guds Nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus”.
Denna ”Förvanskning av Nåden” är alltså en villolära.

I Hebr.10:29 står det att man kan ”smäda Nådens Ande”, och det är i sammanhanget om att synda med vett och vilja, d v s att strunta i helgelse, omvändelse och bara leva ett liv i synd. 2 Kor.11:4 förklarar att det finns en förkunnelse om ”en annan Jesus, ett främmande evangelium med en främmande ande”. Det handlar alltså om bl a en falsk och förvrängd Nådesförkunnelse, ett Evangelium light som varken frälser eller bevarar någon i Kristus.

Vi läser om detta i 2 Petr.2:13-22: ”Det är den rätta lönen för deras Laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar, där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar Tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn. De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som BILEAM, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet. Men han blev tillrättavisad för sitt brott. En stum åsna talade med människoröst och förhindrade profetens vanvett. Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i Villfarelse. De lovar dem FRIHET men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit VÄRLDENS SMITTA, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna Rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”.

Kära vänner, Stå Fasta, låt oss inte dras med i den Sista tidens villfarelser. Behåll och lev ut ”den Tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga”. Och låt oss framförallt Uppfyllas av den Helige Ande, av Gudsnärvaron som ger oss seger i alla livets omständigheter, nu och i all evighet. Vi avslutar med att läsa
2 Petr.3:10-18: ”Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de Laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen”.
Lagiskhet, Rättfärdighet,

2 kommentarer

Stig-Erik

07 Jun 2015 16:42

Så upplyftande att få Guds ord så tydeligt lagt ut som här. Tror många bara tror på nåden till syndernas förlåtelse, men det är ju bara början utav livet som Jesu Kristi lärjunge. Genom att erkänna att man är oerhörd svag i sig själv gentemot synden som bor i mig får man nåd över sig till att kunna segra över syndens makt. Rom. 6 är fantastiskt att läsa med det här i tankarna.

Stig-Erik

07 Jun 2015 22:51

Glömde att nämna en bok( tegelsten) som är mycket läsvärd med tanke på det som skrivs på det senaste blogginlägg. Boken heter "Andens lag" och är författad av prästen N.P Wetterlund för ca. 80 år sedan. En profets röst!

Svar: Broder Stig-Erik, jag har beställt den boken och ska snart läsa den :)
Peter Kujala

Kommentera

Publiceras ej