Jag har samlat det allra Bästa från Bibeln – för att Upprätta, Stödja, Styrka och Befästa dig i Kristus och Hans Ord. 40 sidor av korta och längre meningar, samt ibland längre stycken. Här har du det mesta samlat, läs och proklamera, var välsignad:

Guds Levande Ord

Andens gemenskap och kristna livet i överlag:

”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i Rättfärdighet och Frid och Glädje i den Helige Ande”, Rom.14:17

”Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er fria”, Joh.8:31-32

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron”, Rom.3:23-25

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag”, Rom.8:1-3

”Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds Kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.8:38-39

”Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter Dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den Levande Guden”, Ps 42:2

”Ni som Söker Gud, era hjärtan skall Leva!”, Ps 69:33

”Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte kan mätta? Hör på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig! Hör, så får er själ leva!”, Jes.55:1-3

”Jesus svarade: "Jag är Livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”, Joh.6:35

”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag (Jesus) har kommit för att de skall ha Liv, ja, Liv i överflöd.”, Joh.10:10

”Men den som är förenad med Herren är en ande med honom…Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?”, 1 Kor.6:17, 19

”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon Törstar, så kom till Mig och drick! Den som tror på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger. Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på Honom.”, Joh.7:37-39

”Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av Glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt”, Ps.16:11

”Må hoppets Gud Uppfylla er med all Glädje och Frid i Tron, så att ni överflödar i hoppet genom den Helige Andes Kraft”, Rom.15:13

”Då ni alltså har Uppstått med Kristus, sök då det som är där Ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där Ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud”, Kol.3:1

”Herren Rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du Söker Honom, låter Han sig finnas av dig”, 1 Krön.28:9

”Den som håller fast vid Hans Budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss”, 1 Joh.3:24

”Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig Kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var Glada i hoppet, Tåliga i lidandet, Uthålliga i bönen”, Rom.12:9-12

”Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en Källa, som flödar fram och ger evigt liv”, Joh.4:14

”Gud är trofast som har kallat er till Gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.”, 1 Kor.1:9

”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden.”, Ef.5:18

”En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: "Vilket är det största av alla buden?" Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv” Mark.12:28-31

”Fastän han var Son, lärde Han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev Han upphovet till evig frälsning för alla som Lyder Honom”, Hebr.5:8

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande”, 2 Tim.1:7

”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”, 1 Joh.2:15

”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er”, Ef.4:29-32

”Spänn därför bältet om livet och var Vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den Nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras. Som Lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Nej, liksom Han som har kallat er är Helig, skall ni föra ett alltigenom Helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara Heliga, ty Jag är Helig.”, 1 Petr.1:13-16

”Mina älskade, låt oss Älska varandra, ty Kärleken är av Gud, och var och en som Älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är Kärlek…Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och Hans kärlek har nått sitt mål i oss”, 1 Joh.4:7-8, 11-12

”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden… Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. - För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. - Ty liksom ni förr ställde era lemmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst, till ett laglöst liv, så skall ni nu ställa era lemmar i rättfärdighetens slavtjänst, till helgelse. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre”, Rom.6:6, 18-23

”Så kommer också alla som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas”, 2 Tim.3:12

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16-25

”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad Jag har sagt er”, Joh.14:26

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Gud är Kärlek och den som förblir i Kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i Honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan Han är, sådana är också vi i den här världen…Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte Älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har från Honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.”, 1 Joh.4:16-17, 20-21

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig Barmhärtighet, Godhet, Ödmjukhet, Mildhet och Tålamod.”, Kol.3:12
”Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.”, Ef.4:32

”Håll er kvar i Guds Kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Sådana som tvivlar skall ni vara Barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara Barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet.”, Jud.1:21-23

”Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste Tro. Be i den Helige Ande”, Jud.1:20

”Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte Lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom”, Joh.3:36

”Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, Han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall Han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut”, 1 Kor.10:13

”Om vi Bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”, 1 Joh.1:9

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny Skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”, 2 Kor.5:17

”Ni har Lämnat ert förra liv och Lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni Förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet”, Ef.4:22-24

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är Kraftens, Kärlekens och Självbehärskningens Ande.”, 2 Tim.1:7

”Jag är Välsignad i Kristus med all den Himmelska världens Andliga Välsignelse”, Ef.1:3

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse”, Fil.4:6

”Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.”, Hebr.11:1
”Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.”, Hebr.11:6

”Jag vet vilka tankar Jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta. Ty Jag skall låta er finna Mig, säger HERREN”, Jer.29:11

”Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?”, Hebr.13:5-6

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror…Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att Han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låt oss därför gå ut till Honom utanför lägret och bära Hans smälek. Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Låt oss därför genom Honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar Hans namn.”, Hebr.13: 8-9, 12-15

”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer Mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur Min hand. Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.”, Joh.10:27-29

”Vår Herre Jesu Kristi Nåd, Guds Kärlek och den Helige Andes Gemenskap vare med er alla.”, 2 Kor.13:13

”Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.”, Joh.12:25-26

”Jag är Ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på Mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina Ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina Ord, han har en domare över sig: det Ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen.”, Joh.12:46-48

”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för Evangelium efter den kraft som Gud ger. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet och som nu har blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom Evangelium”, 2 Tim.1:7-10

”När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod Korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på Honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden.”Hebr.12:1-4

”Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är Frihet. Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.”, 2 Kor.3:17-18

”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag…De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er…Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med Honom, för att också bli förhärligade med Honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår”, Rom.8:1-18

”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig”, Gal.2:19-20

”Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”, Rom.12:1-2

”Nej, Älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom Han är god mot de otacksamma och onda. Var Barmhärtiga så som er Fader är Barmhärtig. Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.", Luk.6:35-38

”ty Guds Kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss.”, Rom.5:5

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er”, Fil.4:4

"Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er", 1 Kor.3:16

"Min Nåd är nog för dig, ty Kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi Kraft skall vila över mig.”, 2 Kor.12:9

”Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss Rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Gudsfruktan fullborda vår helgelse.”, 2 Kor.7:1

”De vapen vi strider med är inte svaga utan har Makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.”, 2 Kor.10:4-5

”Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.”, 2 Kor.5:9-10

”Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds Härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga Kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”, 2 Kor.4:6-7

”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som Alltid skall vara hos er, Sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall Vara i Er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se Mig, ty Jag lever, och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som Älskar mig. Den som Älskar mig skall bli Älskad av min Fader, och jag skall Älska honom och Uppenbara mig för honom…Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt Ord, och min Fader skall Älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.”, Joh.14:15-23

”om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.”, 1 Joh.1:1-4

”Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”, Joh.14:27

”Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.”, 2 Kor.4:16-18

Auktoritet/Tjänst:

”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få Kraft och bli mina Vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.", Apg.1:8

”Han (Jesus) Har Avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem komma till skam inför alla, i det att Han på Korset triumferat över dem.”, Kol.2:15

”Ty i Honom (Jesus) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni Uppfyllda, Han som är huvudet över alla makter och väldigheter.”, Kol.2:9-10

”Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er”, Jac.4:7
”Ni, kära barn, är från Gud och har Besegrat dem, ty Han som är i er är större än den som är i världen ”, 1 Joh.4:4

”Se, jag har gett er Makt att trampa på ormar och skorpioner och att Stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er ”, Luk.10:19

”Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.”, Matt.18:18

”Ni har en Smörjelse från den Helige och känner alla Sanningen.”, 1 Joh.2:20

”Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och Kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds Kraft”, 1 Kor.2:4

”Dock är det inte med Nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds Nåd och Gåva överflödat till de många genom en enda människas Nåd, Jesu Kristi Nåd. Inte heller kom gåvan som följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria Gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett Frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer skall då inte de som mottar den överflödande Nåden och Rättfärdighetens gåva Regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus.”, Rom.5:15-17
”Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er. Så lite tro ni har! Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det. Nej, sök Hans rike, så skall ni få detta också. Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för Honom, när Han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när Han kommer”, Luk.12:22-37
”Till sist, bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp”, Ef.6:10-11

”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I Honom är vi Friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.”, Kol.1:13-14

”Jesus sade till honom: "Jag är Vägen och Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”, Joh.14:6

”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty Han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande. Mina älskade, låt oss Älska varandra, ty Kärleken är av Gud, och var och en som Älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom Honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare”, 1 Joh.4:1-14

”Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen”, Luk.10:19-20

”Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for den ut.”, Apg.16:18

”Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är Jag mitt ibland dem”, Matt.18:15-20

”Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.”, Gal.1:10

”Jag skriver till er, barn: era synder är förlåtna för Hans namns skull. Jag skriver till er, fäder: ni har lärt känna Honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män: ni har Besegrat den onde. Jag har skrivit till er, barn: ni har lärt känna Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni har lärt känna Honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män: ni är starka och Guds Ord förblir i er och ni har Besegrat den onde.”, 1 Joh.2:12-14

”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen…Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet”, 1 Joh.2:20-25

”Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.”, 1 Joh.5:18

”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är Nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han Nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall Han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er”, Jac.4:4-10

1 Tess.4:7-8: "Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i Helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin Helige Ande".

”Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek…Ni är kallade till Frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i Kärlek.”, Gal.5:6, 13

”Men när den Helige Ande kommer över er, skall ni få Kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”, Apg 1:8

"Jag har fått All Makt i Himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, Jag är med er alla dagar intill tidens slut.”, Matt.28:18-20

”Amen, amen säger Jag er: Den som tror på Mig skall utföra de gärningar som Jag gör, och större än dessa skall han göra, ty Jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i Mitt namn, skall Jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i Mitt namn, skall Jag göra det”, Joh.14:12-14

”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga”, Ef.6:10-18

”Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.”, Gal.2:19

”Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden”, Gal.5:16, 22-25

”Om någon vill följa Mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa Mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för Min och för Evangeliets skull, han skall rädda det”, Mark.8:34-35

”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.”, Gal.6:7-8

”Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att Helgas genom Anden, så att ni Lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må Nåd och Frid i allt rikligare mått komma er till del.”, 1 Petr.1:2
"De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen”, 2 Petr.2:18-22
”Och min bön är att er Kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag”, Fil.1:9-10

Helande:

”Jag är HERREN, din läkare”, 2 Moseb.15:26

”Och våra synder bar han i sin kropp upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni Vänt om till era själars Herde och Vårdare” 1 Petr.2:24-25

”Men det var våra sjukdomar Han bar, våra smärtor tog Han på sig, medan vi höll Honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på Honom för att vi skulle få frid, och genom Hans sår är vi helade”, Jes.53:4

”Och Han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika Evangelium för hela skapelsen. Den som Tror och blir Döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt Namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska." Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det”, Mark.16:15-20

”Han sände sitt Ord och Botade dem och räddade dem från undergång”, Ps 107:20

”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön”, Jac.5:14

”Min son, tag vara på Mitt tal, vänd ditt öra till Mina Ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp”, Ordsp.4:20

”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet”, Hebr.13:8

”Gud smorde Jesus från Nasaret med den Helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade Alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom”, Apg.10:38

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde”, Matt 9:35-36

”Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt Ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er Fria.”, Joh.8:31-32

”Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt Ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn." När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de Uppfylldes alla av den Helige Ande och predikade frimodigt Guds Ord.”, Apg.4:29-31

”Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. Sträva efter frid med alla och efter Helgelse. Ty utan Helgelse kommer ingen att se Herren.”, Hebr.12:12-14

Bönesvar, inkl. Helande:

”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom Åkallan och Bön med Tacksägelse”, Fil.4:6

”Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt Namn, det skall han ge er…Bed och ni skall få, för att er Glädje skall vara fullkomlig.”, Joh.16:23-24

”Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger Jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan Tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger Jag er: Allt vad ni ber om och begär, Tro att ni har fått det, så skall det vara ert”, Mark.11:22-24

”Jesus svarade dem: "Amen säger jag er: Om ni har Tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni Tror.", Matt.21:21-22

”Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i HERREN, Han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på Honom, Han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Var stilla inför HERREN och vänta på Honom”, Ps 37:3-7

”Amen säger Jag er: Om ni har Tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er”, Matt.17:20

”Be och ni skall få, Sök och ni skall finna, Bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som Ber, han får, och den som Söker, han finner, och för den som Bultar skall dörren öppnas”, Luk.11:9

”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av Min Fader i Himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”, Matt.18:19-20

”Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om något efter Hans vilja, så hör Han oss. Och när vi vet att Han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett Honom om”, 1 Joh.5:14

”Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och Han skall få den. Men han skall be i Tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.”, Jak.1:5-8

”Ty Guds Son Jesus Kristus kom inte som ja och nej, utan ett Ja har kommit genom Honom. Ty alla Guds löften har i Honom fått sitt Ja. Därför får de också genom Honom sitt Amen, för att Gud skall bli ärad”, 2 Kor.1:19

”Han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer”, Ps 20:5

”Ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga, och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda.”, 1 Petr.3:12

”Allt förmår jag i Honom som ger mig Kraft”, Fil.4:13
”Allt förmår den som Tror”, Mark.9:23

”Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Men de som hoppas på HERREN får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta” Jes.40:28-31

”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan Genom Min Ande, säger Herren Sebaot”, Sak.4:6

”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår Tro”, 1 Joh.5:4

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror”, Ps.46:2-4

”Och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om er”, 1 Petr.5:7

”Jag väntade ivrigt på HERREN, och han höjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN. Salig är den man som sätter sin förtröstan till HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. HERRE, min Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan räkna”, Ps.40:2-6

GUDS ORD I ALLMÄNHET OCH I SYNNERHET:

”Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.”, 1 Kor.1:3

”Jesus svarade: "Om någon Älskar mig, håller han fast vid mitt Ord, och min Fader skall Älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte Älskar mig håller inte fast vid mina Ord. Det Ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig. Detta har jag talat till er, medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt Namn, Han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min Frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”, Joh.14:23-27

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, Härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på Härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans Makt är i oss som tror, därför att hans väldiga Kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han Uppväckte honom från de döda och satte Honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och Honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är Hans kropp, fullheten av Honom som Uppfyller allt i alla”, Ef.1:17-23

”Därför böjer jag mina knän för Fadern, Han från vilken allt vad Fader heter i Himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att Han i sin Härlighets rikedom skall ge Kraft och Styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i Kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi Kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt Uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den Kraft som mäktigt verkar i oss, Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen”, Ef.3:14-21

”Och Gud har makt att låta all Nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.”, 2 Kor.9:8

”Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men HERREN hjälper mig. HERREN är min starkhet och min lovsång, Han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor:
"HERRENS högra hand gör mäktiga ting. HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar”, Ps 118:13-17

”Om någon som vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det Nåd från Gud.”, 1 Petr.2:19

”All Nåds Gud, som har kallat er till sin eviga Härlighet i Kristus, han skall Upprätta, Stödja, Styrka och Befästa er, sedan ni en kort tid har lidit.”, 1 Petr.5:10

”Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för Honom, utan allt ligger naket och uppenbart för Hans ögon. Och inför Honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nådens tron för att få Barmhärtighet och finna Nåd till hjälp i rätt tid…Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som Han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast”, Hebr. 4:12-16, 10:19-23

”När jag är svag, då är jag stark i Guds Nåd, ty Guds Kraft fullkomnas i svaghet”, 2 Kor.12:8

”Av hans fullhet har vi alla fått, Nåd och åter Nåd. Ty lagen gavs genom Mose, Nåden och Sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd.”, Joh.1:16-18

”Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den Härlighet som kommer att uppenbaras: var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. När den högste Herden uppenbarar sig skall ni få Härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han Nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall Han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All Nåds Gud, som har kallat er till sin eviga Härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet, amen”, 1 Petr.5:1-11

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: Gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds Frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall Fridens Gud vara med er”, Fil.4:6

”Jag har gett dem ditt Ord, och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, liksom inte heller jag är av världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt Ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.”, Joh.17:14-19

”Kom till Mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall Jag ge er vila. Ta på er Mitt ok och lär av Mig, ty Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty Mitt ok är milt, och Min börda är lätt”, Matt.11:28

”Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig” Ps.50:15

”och hur oerhört stor hans Makt är i oss som tror, därför att hans väldiga Kraft är verksam”, Ef.1:19

”Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med Honom på alla dina vägar, så skall Han göra dina stigar jämna”, Ordsp.3:5

”Jag ber att Han i sin Härlighets rikedom skall ge Kraft och Styrka åt er inre människa genom sin Ande ”, Ef.3:16

”Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud”, Ps.40:2

"Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för Min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i Himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.”, Matt.5:3-16

”Fader vår, som är i Himlen. Helgat blive ditt Namn. Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i Himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er Himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.”, Matt.6:9-15


”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där Ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där Ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, Han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i Härlighet tillsammans med Honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.”, Kol.3:1-10
”Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse”, Kol.4:2

”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig Barmhärtighet, Godhet, Ödmjukhet, Mildhet och Tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i Kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi Ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu Namn och tacka Gud, Fadern, genom Honom.”, Kol.3:12-17

”Och vi har lärt känna den Kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är Kärlek och den som förblir i Kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.”, 1 Joh.4:16

”sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”, Matt.6:33-34

”Saliga är ni, om ni hånas för Kristi Namns skull, ty Härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.”, 1 Petr.4:14

”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade Honom för oss alla, hur skulle Han kunna annat än också skänka oss allt med Honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom Honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.”, Rom.8:31-39

”Ty Gud som sade: "Ljus skall lysa fram ur mörkret", Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds Härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp…Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt”, 2 Kor.4:6-18

”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i Honom och låt er rotas och uppbyggas i Honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i Honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i Honom är ni Uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I Honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med Honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på Korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.”, Kol.2:6-15

”Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds Ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget Ord, något som det verkligen är, ett Ord som är verksamt i er som tror.”, 1 Tess.2:13

”Var alltid Glada, be oavbrutet och Tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. Må fridens Gud själv Helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är Han som har kallat er, Han skall också utföra sitt verk.”, 1 Tess.5:16-23

”Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten…När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans Ord som du har följt. Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i Gudsfruktan…Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.”, 1 Tim.4:1-2, 6-7, 16

”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i Hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen, om han inte följer reglerna.”, 2 Tim.2:3-5

”Predika Ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.”, 2 Tim.4:2-5

”Ty Guds Nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är”, Tit.2:11-12

”Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsningen”, Hebr.1:14

”Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder Ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna Hans härliga gärningar, Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.”, 1 Petr.2:6-9

”Jag skall i Nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg.”, Hebr.8:12
”om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.”, 1 Joh.1:7

”Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”, 1 Joh.1:9

”Kasta därför inte bort er Frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver Uthållighet för att göra Guds vilja och få vad Han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, så kommer Han som skall komma, och Han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av Tro. Och vidare: Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som Tror och vinner sina själar.”, Hebr.10:35-39

”Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få Livets krona, som Gud har lovat dem som älskar Honom. Ingen som frestas skall säga: "Det är Gud som frestar mig." Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från Ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker.”, Jak.1:12-17

”Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.”, Jak.1:26-27

”Den som säger: "Jag känner Honom" och inte håller fast vid Hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid Hans Ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i Honom. Den som säger sig förbli i Honom är skyldig att själv leva så som han levde.”, 1 Joh.2:4-6

”Ty allt som hör till liv och Gudsfruktan har Hans Gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om Honom, som har kallat oss genom sin Härlighet och ära. Genom dem har Han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av Gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten Gudsfruktan, i Gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er Kallelse och Utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike…Jag ser det som min plikt att Väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält.”, 2 Petr.1:3-13

”Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.”, Jud.1:3-4

”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er.”, 1 Petr.2:1-3

"Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl", 2 Kor.11:2-4

”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi Lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.”, 2 Joh.1:7-11

"Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus", Kol.2:8

"varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike", 1 Kor.6:10

"Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar Nådens Ande?", Hebr.10:26-31

"Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!", 1 Kor.5:11-13

”Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks”, Mark.9:43-48

"Då sade Jesus: "Inte heller Jag dömer dig. Gå och synda inte mer!", Joh.8:11
"Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig", Joh.5:14

"Den som förblir i Honom syndar inte. Den som syndar har inte sett Honom och känner Honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse…Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att Han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i Honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn", 1 Joh.3:6-10

”låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och vi kan inför Honom övertyga vårt hjärta, vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.”, 1 Joh.3:18-20


”Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och Jag skall vara deras Gud, och de skall vara Mitt folk. Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall Jag ta emot er", 2 Kor.6:14-17

"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet", Matt.7:13-14

”Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin Härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - Honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.”, Jud.1:24-25

”Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter, amen.”, Upp.1:5-6

”Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första Kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och Omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte Omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.”, Upp.2:3-5

”Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty Jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört, och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken skall Jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund Jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och Jag skall aldrig stryka ut hans namn ur Livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar… Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.”, Upp.3:2-5, 11

”Vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar, och de hade fullt med ögon, runt om och på insidan av vingarna. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud, den Allsmäktige, Han som var och som är och som kommer.", Upp.4:8

”Sonen utstrålar Guds Härlighet och uppenbarar Hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga Ord. Och sedan Han utfört en rening från synderna, sitter Han nu på Majestätets högra sida i höjden… Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med Glädjens olja mer än dina medbröder.”, Hebr.1:3, 7-9

”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.”, 1 Kor.13:1-13

”Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till Undervisning, till Bestraffning, till Upprättelse och till Fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”, 2 Tim.3:16-17

”Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden Helgar er och ni Tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt Evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått”, 2 Tess.2:13-15

”Ty vårt Evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot Ordet med den Glädje som den Helige Ande ger.”, 1 Tess.1:5-6

”Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros Evangeliet talar vi som vi gör, inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud, som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något - Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra”, 1 Tess.2:4-6

”men Han svarade mig: "Min Nåd är nog för dig, ty Kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi Kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.”, 2 Kor.12:9-10

”Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi Segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds Ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det Ord som kommer från Gud.”, 2 Kor.2:14-17

”Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty Du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden." Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen. Och de sade med hög röst: "Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen." Och allt skapat i Himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: "Honom som sitter på tronen, Honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter." Och de fyra väsendena sade: "Amen". Och de äldste föll ner och tillbad.”, Upp.5:9-14

”Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.”, Upp.3:15-21

”Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och Hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och Hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur Hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och Hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft.
När jag såg Honom föll jag ner som död för hans fötter, och Han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.”, Upp.1:12-18

”Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Och jag såg en stor vit tron och Honom som satt på den. För Hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför Tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i Livets bok kastades han i eldsjön.”, Upp.20:10-15

”Och jag såg en ny Himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den Heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från Himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från Tronen säga: "Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och Han skall bo hos dem och de skall vara Hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och Han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och Han sade: "Skriv, ty dessa Ord är trovärdiga och sanna." Han sade också till mig: "Det har skett. Jag är A och O, Begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall Jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med Livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och Jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.", Upp.21:1-8

”Och han sade till mig: "Försegla inte profetians Ord i denna bok. Ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig." "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till Livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan." Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot Livets vatten för intet. För var och en som hör profetians Ord i denna Bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa Ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna Bok. Och om någon tar bort något från de Ord som står i denna profetias Bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i Livets träd och i den Heliga staden, som det står skrivet om i denna Bok. Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu Nåd vare med alla.”, Upp.22:10-20

”Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, Han har tålamod med er, eftersom Han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att Omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför Honom och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.”, 2 Petr.3:9-18

G.T:
”Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty HERREN HERREN är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning.", Jes.12:2

”HERREN, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han Gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, Han fröjdas över dig med jubel.", Sef.3:17

”Frukta inte, ty Jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty Jag är din Gud. Jag styrker dig, Jag hjälper dig, Jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Se, alla som hatar dig skall komma på skam och blygas. Dina motståndare skall bli till intet och förgås. Du skall söka efter dina motståndare men inte finna dem. De som strider mot dig skall gå under och bli till intet. Ty Jag är HERREN, din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig: Frukta inte, Jag hjälper dig.”, Jes.41:10

”Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå skall Jag bära er. Så har Jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall Jag stödja er, Jag skall bära och rädda er. ”, Jes.46:4

”Men de som hoppas på HERREN får ny Kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.”, Jes.40:31

”Har Jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart än du går.", Jos.1:9

”HERREN är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd?”, Ps 27:1

”Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från Mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig. Se, Jag skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i Domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från Mig, säger HERREN.”, Jes.54:15-17

”HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till HERRENS, din Guds, bud som Jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem.”, 5 Moseb.28:13

”Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att Jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar HERREN, din Gud, och lyssnar till Hans röst och håller dig till Honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig”, 5 Moseb.30:19-20

”Var inte bedrövade, ty Glädje i HERREN är er starkhet.", Nehem.8:10

”Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju som han avskyr: stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, den som främjar lögn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder.”, Ordsp.6:16-19

”Av sin muns frukt blir var och en mättad, buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv, de som gärna brukar den får äta dess frukt.”, Ordsp-18:20-21

”Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka, ge därför efter innan striden bryter ut.”, Ordsp.17:14
”Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir beskyddad.”, Ordsp.29:25
”Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en Tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt.”, Pred.4:12

”Är inte mitt Ord som en Eld, säger HERREN, och likt en Slägga som krossar klippan?”, Jer.23:29

”Detta är Slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll Hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i Domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.”, Pred.12:13-14

”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.”, Jes.1:18

”Ty ett Barn blir oss fött, en Son blir oss given. På Hans axlar vilar Herradömet, och Hans Namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”, Jes.9:6

”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i Frid, i Frid, ty på Dig förtröstar han. Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.”, Jes.26:3

”Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda, han skall bo på Höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom.”, Jes.33:15-16

”Du vill ju ha sanning i mitt innersta, lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder, utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din Helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande.”, Ps 51:8-12

Psalm 119: ”Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig. Lovad vare du, HERRE! Lär mig dina stadgar! Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar, jag glömmer inte ditt ord…

Låt din nåd komma över mig, HERRE, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar…

Du är min del, HERRE, jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig: Var mig nådig efter ditt ord! Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktigas snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar…

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, HERRE, håll mig vid liv enligt ditt ord! Låt min muns frivilliga offer glädja dig, HERRE, lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, de är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet... Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal, låt ingen synd bli mig övermäktig. befria mig från människors förtryck, jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning…

Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig, håll mig vid liv enligt ditt ord. frälsningen är fjärran från de ogudaktiga, ty de frågar inte efter dina stadgar. HERRE, din barmhärtighet är stor, håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se hur kära jag har dina befallningar, HERRE, håll mig vid liv enligt din nåd. Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga”.

”Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans Ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.”, Ps 1:1

”Hjärtligt kär har jag dig, HERRE, min starkhet, HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och mitt frälsnings horn, mitt värn. Till HERREN, den högt lovade, ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad.”, Ps 18:2

”Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.", Jer.6:16

”HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.”, 4 Mosebok 6:25-26

”Bli inte upprörd över de onda, avundas inte dem som gör orätt. Ty snart klipps de av likt gräs, som gröna örter vissnar de. Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet. Ha din glädje i HERREN, Han skall ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt HERREN, förtrösta på Honom, Han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Var stilla inför HERREN och vänta på Honom.”, Ps 37:4

”Barmhärtig och Nådig är HERREN, sen till vrede och stor i Nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som Himlen är över jorden, så väldig är Hans Nåd över dem som Fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter Han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som Fruktar honom. Ty Han vet hur vi är skapade, Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta, deras plats känner dem inte längre. Men HERRENS Nåd varar från evighet till evighet över dem som Fruktar honom och Hans rättfärdighet intill barnbarn, när man håller Hans förbund och tänker på Hans befallningar och följer dem.”, Ps 103:8-18

”En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar. Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.”, Ps 84:11-13

”HERREN är trofast i allt Han säger och Kärleksfull i allt Han gör. HERREN uppehåller alla dem som är på väg att falla, Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med Nåd. HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och Nådig i allt Han gör. HERREN är nära alla som åkallar Honom, alla dem som åkallar Honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär, Han hör deras rop och frälser dem. HERREN bevarar alla dem som älskar Honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna HERRENS lov, och allt som lever skall lova Hans heliga Namn alltid och i evighet.”, Ps 145:18-19

”HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. HERRENS befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen. HERRENS fruktan är ren, den består i evighet. HERRENS domslut är sanna, de är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. De är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad, den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor, låt dem inte ha makt över mig, så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig, HERRE, min klippa och min återlösare.”, Ps 19:8-15

JESUS i G.T: ”Jag Älskar dem som Älskar mig, och de som Söker Mig, de finner Mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och Rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld, det Jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på Rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som Älskar mig och fylla på deras förråd. HERREN ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av Evighet är jag insatt, från Begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes Jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes Jag, innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När Han beredde himlen var Jag där, när Han välvde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när Han satte en gräns för havet och vattnet stannade där Han befallt, när Han lade jordens grund, då var Jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid Jublande inför Honom. Jag jublade över Hans värld, Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa, förkasta den inte. Salig är den människa som hör Mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner Mig finner Livet och får Nåd från HERREN. Men den som syndar mot mig skadar sin själ, alla de som hatar mig älskar döden.”, Ordsp.8:17-36

Psaltaren, utvalda psalmer:
Psalm 1
1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd
och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning
och begrundar hans ord dag och natt.
3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.
4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen,
ej syndarna i de rättfärdigas församling.
6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg,
men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
Psalm 2
1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar?
2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra
mot HERREN och hans Smorde:
3 "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen."
4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem.
5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem:
6 "Det är jag som har insatt min konung
på Sion, mitt heliga berg."
7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: "Du är min son,
jag har i dag fött dig.
8 Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel
och hela jorden till egendom.
9 Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor."
10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden!
11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred
och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas.
Saliga är alla som flyr till honom.
Psalm 7
1 En klagopsalm av David, som han sjöng till HERREN på grund av vad benjaminiten Kush hade sagt.
2 HERRE, min Gud, till dig flyr jag. Rädda mig från alla mina förföljare, befria mig,
3 så att de inte som lejon sliter sönder min själ,
rycker mig bort utan räddning.
4 HERRE, min Gud, om jag har gjort detta,
om orätt finns i mina händer,
5 om jag lönat min vän med ont eller plundrat min ovän utan orsak,
6 låt då fienden förfölja min själ och hinna upp mig,
trampa mitt liv till jorden och lägga min ära i stoftet. Sela.
7 Res dig, HERRE, i din vrede, stå upp mot mina ovänners raseri!
Vakna upp till min hjälp, du som har kallat till dom.
8 Låt skaran av folk samlas omkring dig,
regera över dem från höjden.
9 HERREN håller dom över folken. Döm mig, HERRE,
efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som övertäcker mig.
10 Gör slut på de ogudaktigas ondska,
låt den rättfärdige stå fast! Du som prövar hjärtan och njurar är en rättfärdig Gud.
11 Min sköld är hos Gud, han frälsar de rättsinniga.
12 Gud är en rättfärdig domare, en Gud som dagligen visar sin vrede.
13 Om någon inte vill omvända sig slipar han sitt svärd,
sin båge spänner han och gör den redo.
14 Han gör i ordning sina dödande vapen,
sina pilar gör han brinnande.
15 Se, han avlar ondska, han går havande med olycka,
han föder lögn.
16 Han gräver en grop och gör den djup,
men han faller själv i den grav han gräver.
17 Den olycka han tänkt ut vänder tillbaka över hans huvud,
på hans egen hjässa kommer hans ondska.
18 Jag vill tacka HERREN för hans rättfärdighet
och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.
Psalm 15
1 En psalm av David.
HERRE, vem får vistas i ditt tält, vem får bo på ditt heliga berg?
2 Den som lever fullkomligt och lever rättfärdigt,
den som talar sanning i hjärtat,
3 den som inte baktalar med sin tunga,
inte handlar illa mot sin nästa och inte vanärar sin granne,
4 den som föraktar den förkastlige men ärar dem som fruktar HERREN,
den som inte bryter sin ed om än det blir till egen skada,
5 den som inte driver ocker med sina pengar
och inte tar mutor för att fälla den oskyldige.
Den som handlar så skall aldrig vackla.
Psalm 23
1 En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas.
2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro.
3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar
för sitt namns skull.
4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav de tröstar mig.
5 Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över.
6 Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen.
Psalm 27
1 Av David.
HERREN är mitt ljus och min frälsning,
för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt försvar,
för vem skulle jag vara rädd?
2 När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig,
mina motståndare och mina fiender, då skall de själva stappla och falla.
3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta.
Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.
4 Ett har jag begärt av HERREN, det längtar jag efter:
Att få bo i HERRENS hus i alla mitt livs dagar
för att se HERRENS ljuvlighet och betrakta hans tempel.
5 Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag.
Han beskyddar mig i sin boning, han för mig upp på klippan.
6 Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig.
Jag vill offra jublets offer i hans hydda,
jag vill sjunga till HERRENS ära och lova honom.
7 Hör, HERRE! Jag höjer min röst och ropar,
var mig nådig och svara mig.
8 Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte!"
Ja, ditt ansikte, HERRE, söker jag,
9 dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede,
du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte,
du, min frälsnings Gud.
10 Om än min far och mor överger mig,
tar HERREN emot mig.
11 Visa mig, HERRE, din väg, led mig på en jämn stig
för mina förföljares skull.
12 Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja,
ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld.
13 Jag är viss om att få se HERRENS godhet
i de levandes land.
14 Hoppas på HERREN, var stark och frimodig i ditt hjärta,
ja, vänta på Herren!
Psalm 30
1 En psalm, en sång av David vid templets invigning.
2 Jag vill upphöja dig, HERRE, ty du drog mig upp ur djupet,
du lät ej mina fiender glädja sig över mig.
3 HERRE, min Gud, jag ropade till dig
och du helade mig.
4 HERRE, du förde min själ upp ur dödsriket,
du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven.
5 Lovsjung HERREN, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn!
6 Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel.
7 Jag sade när det gick mig väl: "Jag skall aldrig vackla."
8 HERRE, i din nåd hade du gjort mitt berg starkt,
men när du dolde ditt ansikte blev jag förskräckt.
9 Till dig, HERRE, ropade jag, till HERREN bad jag om nåd:
10 "Vilken vinning har du av mitt blod,
av att jag far ner i graven? Kan stoftet tacka dig,
kan det förkunna din trofasthet?
11 Hör, HERRE, var mig nådig! HERRE, var min hjälpare!
12 Du förvandlade min klagan till dans,
du tog av mig sorgens dräkt och klädde mig i glädje.
13 Därför skall min själ lovsjunga dig utan att tystna.
HERRE, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.
Psalm 33
1 Jubla i HERREN, ni rättfärdiga, att lovprisa honom hör de rättrådiga till.
2 Tacka HERREN med harpa, lovsjung honom till tiosträngad psaltare.
3 Sjung till honom en ny sång, spela vackert under jubelrop.
4 Ty HERRENS ord är rätt, han är trofast i allt han gör.
5 Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av HERRENS nåd.
6 Himlen är skapad genom HERRENS ord,
alla dess härskaror genom hans muns ande.
7 Han samlar havets vatten som en hög,
han lägger djupen i deras förvaringsrum.
8 Hela jorden må frukta HERREN, alla som bor i världen må bäva för honom.
9 Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där.
10 HERREN gör hednafolkens planer om intet,
han gäckar folkens tankar.
11 Men Herrens plan består för evigt,
hans hjärtas tankar från släkte till släkte.
12 Saligt är det folk som har HERREN till sin Gud,
det folk han utvalt till sin arvedel.
13 Från himlen skådar HERREN ner, han ser alla människors barn.
14 Från sin boning blickar han ner på alla som bor på jorden,
15 han som formar alla deras hjärtan,
han som känner till alla deras verk.
16 En kung segrar inte genom sin stora här,
en hjälte räddas inte genom sin stora kraft.
17 Förgäves väntar han sig seger genom hästar,
med all sin styrka räddar de inte.
18 Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom,
till dem som väntar på hans nåd.
19 Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid.
Psalm 34
1 Av David, när han låtsades vara vansinnig inför Abimelek, som drev bort honom så att han gick sin väg.
2 Jag vill alltid välsigna HERREN, hans lov skall ständigt vara i min mun.
3 Min själ skall berömma sig av HERREN,
de ödmjuka skall höra det och glädja sig.
4 Lova med mig HERREN, låt oss tillsammans upphöja hans namn!
5 Jag sökte HERREN och han svarade mig,
ur all min förskräckelse räddade han mig.
6 De som ser upp till honom strålar av fröjd,
deras ansikten behöver ej rodna av blygsel.
7 Här är en betryckt som ropade och HERREN hörde honom,
han räddade honom ur all hans nöd.
8 HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom,
och han befriar dem.
9 Smaka och se att HERREN är god. Salig är den människa
som flyr till honom.
10 Frukta HERREN, ni hans heliga, de som fruktar honom lider ingen brist.
11 Unga lejon lider nöd och hungrar, de som söker HERREN saknar ej något gott.
12 Kom, barn, och lyssna till mig, jag skall lära er att frukta HERREN.
13 Är du en människa som älskar livet
och som vill se goda dagar?
14 Avhåll då din tunga från det som är ont,
dina läppar från att tala svek.
15 Vänd dig bort från det onda och gör det goda,
sök friden och jaga efter den.
16 HERRENS ögon är vända till de rättfärdiga
och hans öron till deras rop.
17 Men HERRENS ansikte är emot dem som gör det onda,
han vill utplåna minnet av dem från jorden.
18 När de rättfärdiga ropar hör HERREN,
han räddar dem ur all nöd.
19 HERREN är nära dem som har ett förkrossat hjärta
och frälsar dem som har en bedrövad ande.
20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.
21 Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall krossas.
22 Det onda skall döda den ogudaktige,
de som hatar den rättfärdige skall stå med skuld.
23 HERREN friköper sina tjänares själar,
ingen som flyr till honom skall stå med skuld.
20 Vår själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och vår sköld.
21 I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi.
22 Låt din nåd vila över oss, HERRE, ty vi sätter vårt hopp till dig.
Psalm 51
1 För sång mästaren, en psalm av David,
2 när profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Bat-Seba.
3 Gud var mig nådig, enligt din godhet,
utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.
4 Två mig ren från min missgärning,
rena mig från min synd.
5 Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.
6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon.
Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer.
7 Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.
8 Du vill ju ha sanning i mitt innersta,
lär mig då vishet i mitt hjärtas djup.
9 Rena mig med isop, så att jag blir ren,
två mig så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossa få jubla.
11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina missgärningar.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
13 Förkasta mig inte från ditt ansikte
och tag inte din helige Ande ifrån mig.
14 Låt mig åter få jubla över din frälsning
och håll mig uppe med en villig ande.
15 Jag vill lära överträdarna dina vägar,
så att syndare omvänder sig till dig.
16 Rädda mig från blodsskulder, Gud,
du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
17 Herre, öppna mina läppar, så skall min mun förkunna ditt lov.
18 Slaktoffer gläder dig inte, annars skulle jag ge dig sådana,
brännoffer tycker du inte om.
19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande,
ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud.
20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
21 Då skall du glädja dig åt rätta offer,
brännoffer och heloffer, då skall tjurar offras på ditt altare.

Psalm 63
1 En psalm av David när han var i Juda öken.
2 Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig.
Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig
i ett torrt land som försmäktar utan vatten.
3 Jag söker dig i helgedomen för att se din makt och härlighet.
4 Ty din nåd är bättre än liv, mina läppar skall prisa dig.
5 Jag skall lova dig så länge jag lever,
i ditt namn skall jag lyfta mina händer.
6 Min själ blir mättad av utsökta rätter.
Med jublande läppar lovsjunger min mun,
7 när jag kommer ihåg dig på min bädd
och tänker på dig under nattens timmar.
8 Ty du är min hjälp, under dina vingars skugga jublar jag.
9 Min själ håller sig till dig, din högra hand uppehåller mig.
10 Men dessa som står efter mitt liv och vill förgöra det,
de skall fara ner i jordens djup.
11 De skall överlämnas åt svärdet, de skall bli schakalers byte.
12 Men kungen skall glädja sig i Gud.
Var och en som svär vid honom skall prisa sig lycklig,
ty de lögnaktigas mun skall bli tillstoppad.
Psalm 66
1 För sångmästaren, en sång, en psalm.
Höj jubel till Gud, alla länder!
2 Lovsjung hans namns ära, ge honom ära och pris.
3 Säg till Gud: Hur förunderliga är ej dina gärningar!
Så stor är din makt att dina fiender kryper för dig.
4 Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig,
de skall lovsjunga ditt namn. Sela.
5 Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn.
6 Han förvandlade havet till torrt land,
de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom.
7 Genom sin makt härskar han för evigt,
hans ögon ger akt på hednafolken.
De upproriska skall inte kunna resa sig. Sela.
8 Prisa, ni folk, vår Gud, låt hans lov ljuda högt,
9 ty han har givit vår själ liv, han har inte låtit vår fot vackla.
10 Väl prövade du oss, Gud, du luttrade oss som silver luttras.
11 Du lät oss fastna i nätet, du lade en tung börda på vår rygg.
12 Du lät människor fara fram över vårt huvud,
vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd.
13 Jag kommer till ditt hus med brännoffer,
jag vill infria mina löften till dig,
14 löften som kom över mina läppar och som min mun talade när jag var i nöd.
15 Brännoffer av feta djur vill jag bära fram till dig
tillsammans med röken från baggar.
Jag vill offra både tjurar och bockar. Sela.
16 Kom och hör, alla ni som fruktar Gud,
jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ.
17 Till honom ropade jag med min mun
och lovsång var på min tunga.
18 Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta
skulle Herren inte ha hört mig.
19 Men nu har Gud hört mig, han har lyssnat till min bön.
20 Välsignad vare Gud, som inte har förkastat min bön
eller tagit sin nåd ifrån mig!
Psalm 73
1 En psalm av Asaf.
Gud är i sanning god mot Israel, mot dem som har rena hjärtan.
2 Men jag var nära att stappla med mina fötter,
mina steg var nära att slinta,
3 ty jag avundades de övermodiga, när jag såg att det gick de övermodiga väl.
4 Fria från lidanden är de till sin död,
och deras kropp är vid gott hull.
5 De kommer inte i olycka som andra dödliga,
de plågas inte som andra människor.
6 Därför är högmod deras halsprydnad
och våld de kläder de bär.
7 Ur deras feta ansikten tittar deras ögon fram,
deras hjärtans inbillningar har ingen gräns.
8 De hånar och talar om förtryck i sin ondska,
överlägset talar de.
9 Med sin mun stiger de upp i himlen
och deras tunga far fram på jorden.
10 Därför vänder sig folket till dem. Vatten i mängd suger de i sig.
11 De säger: "Hur skulle Gud kunna veta det?
Skulle den Högste ha sådan kunskap?"
12 Så är det med de ogudaktiga, det går alltid väl för dem och deras rikedom växer.
13 Men förgäves bevarade jag mitt hjärta rent
och tvådde i oskuld mina händer.
14 Jag blev plågad hela dagen, var morgon blev jag tuktad.
15 Om jag hade sagt: "Så vill jag tala",
då hade jag svikit dina barns släkte.
16 När jag försökte förstå detta, då tycktes det mig alltför svårt,
17 till dess att jag gick in i Guds helgedom
och insåg hur det går dem till slut.
18 På hal mark ställer du dem, du störtar ner dem i fördärvet.
19 Hur plötsligt går de inte under! De förgås och får en ände med förskräckelse.
20 Liksom drömmen är borta när man vaknar,
skall du, Herre, förakta dem som skuggbilder,
när du griper in.
21 När mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre,
22 då var jag oförnuftig och förstod ingenting,
som ett djur var jag inför dig.
23 Men jag är alltid hos dig, du håller mig i min högra hand.
24 Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära.
25 Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig
frågar jag inte efter något på jorden.
26 Om än min kropp och min själ tynar bort,
så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
27 Ty de som är fjärran från dig går under,
du förgör alla som trolöst sviker dig.
28 Att vara i Guds närhet är lycka för mig.
Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN,
för att kunna tala om alla dina gärningar.
Psalm 84
1 För sångmästaren, till Gittit, en psalm av Koras söner.
2 Hur ljuvliga är ej dina boningar, HERRE Sebaot!
3 Min själ längtar och trängtar efter HERRENS gårdar,
min själ och min kropp jublar mot levande Gud.
4 Ty sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig,
där hon kan lägga sina ungar: dina altaren, HERRE Sebaot,
min konung och min Gud.
5 Saliga är de som bo i ditt hus, de lovar dig ständigt. Sela.
6 Saliga är de människor som har sin styrka i dig,
de som har dina vägar i sitt hjärta.
7 När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor,
och höstregnet höljer den med välsignelser.
8 De går från kraft till kraft, de träder fram inför Gud på Sion.
9 HERRE Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela.
10 Gud, se vår sköld, ge akt på din smordes ansikte!
11 En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra.
Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus
än vistas i de ogudaktigas boningar.
12 Ty HERREN Gud är sol och sköld, HERREN ger nåd och ära.
Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.
13 HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.
Psalm 90
1 En bön av gudsmannen Mose.
Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.
2 Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen,
ja, från evighet till evighet är du, Gud.
3 Du låter människorna vända åter till stoft,
du säger: "Vänd åter, ni människors* barn!"
4 Ty tusen år är i dina ögon som den dag som förgick i går,
de är som en nattväkt.
5 Du sköljer dem bort, de är som en sömn.
Om morgonen liknar de gräset som frodas.
6 Om morgonen gror det och blomstrar,
om aftonen vissnar det och blir torrt.
7 Vi går under genom din vrede, genom din förbittring förskräcks vi.
8 Du ställer våra missgärningar inför dig,
våra hemliga synder i ditt ansiktes ljus.
9 Alla våra dagar försvinner genom din harm,
vi slutar våra år som en suck.
10 Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker.
När det är som bäst är det möda och bekymmer.
Snart är det förbi, vi flyger bort.
11 Vem känner din vredes makt och din harm, så att han fruktar dig?
12 Lär oss inse att våra dagar är räknade,
så att vi får visa hjärtan.
13 Vänd åter, HERRE! Hur länge dröjer du?
Förbarma dig över dina tjänare!
14 Mätta oss med din nåd när morgonen gryr,
så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
15 Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss,
lika många år som vi har sett olycka.
16 Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare
och din härlighet över deras barn.
17 Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss.
Ge framgång åt våra händers verk,
ja, åt våra händers verk må du ge framgång.

Psalm 91
1 Den som sitter under den Högstes beskydd
och vilar under den Allsmäktiges skugga,
2 han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på."
3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara
och från den förödande pesten.
4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,
under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
5 Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
6 inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
7 Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall det inte drabba dig.
8 Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
9 Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd,
du har gjort den Högste till din tillflykt.
10 Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
11 Ty han skall ge sina änglar befallning om dig
att bevara dig på alla dina vägar.
12 De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
13 Över lejon och huggormar skall du gå fram,
du skall trampa ner unga lejon och drakar.
14 "Han håller mig kär och jag skall befria honom,
jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
15 Han ropar till mig och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
16 Jag skall mätta honom med långt liv
och låta honom se min frälsning."
Psalm 96
1 Sjung för HERREN en ny sång, sjung för HERREN, hela jorden!
2 Sjung för HERREN, lova hans namn,
kungör hans frälsning dag efter dag!
3 Förkunna hans ära bland hednafolken,
bland alla folk hans under!
4 Ty stor är HERREN och högt prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
5 Folkens alla gudar är avgudar, men HERREN har gjort himlen.
6 Majestät och härlighet är inför hans ansikte,
makt och glans i hans helgedom.
7 Ge åt HERREN, ni folkens släkter, ge åt HERREN ära och makt!
8 Ge åt HERREN hans namns ära, bär fram gåvor och kom till hans gårdar!
9 Tillbed HERREN i helig skrud, bäva inför honom, alla länder!
10 Säg bland folken: "HERREN är nu konung!
Därför står världen fast och vacklar inte.
Han dömer folken med rättvisa."
11 Må himlen vara glad och jorden fröjda sig,
må havet brusa och allt som fyller det.
12 Må marken glädja sig och allt som är därpå.
Jubla skall alla skogens träd
13 inför HERREN, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden.
Han skall döma världen med rättfärdighet
och folken med sin trofasthet.
Psalm 103
1 Av David.
Lova HERREN, min själ, ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
2 Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar,
3 han som förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,
4 han som återlöser ditt liv från förgängelsen
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
5 han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att du blir ung på nytt som en örn.
6 HERREN handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta.
7 Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar.
8 Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd.
9 Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
10 Han handlar inte med oss efter våra synder
och lönar oss inte efter våra missgärningar.
11 Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
12 Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
13 Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom.
14 Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.
15 En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor.
16 Vinden drar fram över dem och de är borta,
deras plats känner dem inte längre.
17 Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet intill barnbarn,
18 när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem.
19 HERREN har ställt sin tron i himlen,
hans konungavälde omfattar allt.
20 Lova HERREN, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning,
så snart ni hör ljudet av hans befallning.
21 Lova HERREN, ni alla hans härskaror,
ni hans tjänare som uträttar hans vilja.
22 Lova HERREN, ni alla hans verk, överallt där hans välde är.
Min själ, lova HERREN!
Psalm 119
1 Saliga är de som vandrar i fullkomlighet,
de som lever efter HERRENS undervisning.
2 Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt,
de som av allt hjärta söker honom,
3 de som inte gör det som är orätt utan vandrar på hans vägar.
4 Du har givit dina befallningar för att de skall hållas med all kraft.
5 O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar!
6 Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud.
7 Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta,
när jag lär känna dina rättfärdiga domslut.
8 Dina stadgar vill jag hålla, överge mig aldrig!
9 Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?
När han håller sig till ditt ord.
10 Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud.
50 Det är min tröst i mitt lidande
att ditt ord håller mig vid liv.
51 De fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning.
52 Jag tänker på dina domslut i gången tid, HERRE,
och jag blir tröstad.
53 Glödande vrede kommer över mig
för de ogudaktigas skull, därför att de överger din undervisning.
54 Dina stadgar är undervisning för mig i det hus där jag bor.
55 Jag tänker om natten på ditt namn, HERRE,
jag ger akt på din undervisning.
56 Det har förunnats mig att akta på dina befallningar.

57 Du är min del, HERRE, jag har sagt att jag vill hålla dina ord.
58 Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig:
Var mig nådig efter ditt ord!
59 Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd.
60 Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud.
61 De ogudaktigas snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning.
62 Mitt i natten stiger jag upp för att tacka dig
för dina rättfärdiga domslut.
63 Jag sluter mig till alla som fruktar dig,
till dem som håller dina befallningar.
64 Din nåd, HERRE, uppfyller jorden, lär mig dina stadgar.

65 Du gör gott mot din tjänare, HERRE,
enligt ditt ord.
66 Lär mig gott förstånd och kunskap,
ty jag litar på dina bud.
67 Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord.
68 Du är god och gör det goda, lär mig dina stadgar.
69 De fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta
ta dina befallningar i akt.
70 Deras hjärtan är okänsliga som fett,
men jag har min glädje i din undervisning.
71 Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad,
så att jag fick lära mig dina stadgar.
72 Din muns undervisning är bättre för mig
än tusentals stycken guld och silver.
73 Dina händer har gjort mig och format mig,
ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud.
74 De som fruktar dig skall se mig och glädjas,
ty jag hoppas på ditt ord.
75 HERRE, jag vet att dina domslut är rättfärdiga
och att du tillrättavisat mig i trofasthet.
76 Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare.
77 Låt din barmhärtighet komma över mig
så att jag får leva, ty din undervisning är min glädje.
97 Hur kär har jag inte din undervisning!
Hela dagen begrundar jag den.
98 Dina bud gör mig visare än mina fiender,
ty för evigt är de hos mig.
99 Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd.
100 Jag är förståndigare än de gamla,
ty jag tar dina befallningar i akt.
101 Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar
för att ta vara på ditt ord.
102 Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig.
103 Hur ljuvligt smakar inte ditt tal! Det är sötare än honung för min mun.
104 Genom dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag alla lögnens vägar.

105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
106 Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut.
107 Jag plågas svårt, HERRE, håll mig vid liv enligt ditt ord!
126 Det är tid för HERREN att handla,
ty de har gjort din undervisning om intet.
127 Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld.
128 Därför håller jag alla dina befallningar för rätta, jag hatar lögnens alla vägar.

129 Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt.
130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.
131 Jag spärrar upp min mun och flämtar,
ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
132 Vänd dig till mig och var mig nådig,
så som du gör med dem som älskar ditt namn.
133 Gör mina steg fasta genom ditt tal,
låt ingen synd bli mig övermäktig.
134 befria mig från människors förtryck,
jag vill hålla fast vid dina befallningar.
135 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.
136 Strömmar av tårar rinner från mina ögon,
därför att man inte tar vara på din undervisning.
145 Jag ropar av allt hjärta. Svara mig, HERRE!
Jag vill ta dina stadgar i akt.
146 Jag ropar till dig, fräls mig, jag vill ta vara på dina vittnesbörd.
147 Jag kommer tidigt i gryningen och ropar,
jag hoppas på dina ord.
148 Jag håller mig vaken under nattens väkter
för att begrunda vad du sagt.
149 Hör min röst enligt din nåd, HERRE, håll mig vid liv enligt ditt domslut.
150 Nära är de som jagar efter onda gärningar,
de som är långt ifrån din undervisning.
151 Nära är också du, HERRE, och alla dina bud är sanning.
160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga.

161 Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord.
162 Jag jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte.
163 Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag.
164 Jag prisar dig sju gånger om dagen
för dina rättfärdiga domslut.
165 Stor frid äger de som älskar din undervisning,
ingenting kan få dem på fall.

Psalm 126
1 En vallfartssång.
När HERREN gjorde slut på Sions fångenskap,
då var vi som drömmande.
2 Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel.
Då sade man bland hednafolken: "HERREN har gjort stora ting med dem."
3 Ja, HERREN har gjort stora ting med oss,
och vi är glada.
4 HERRE, låt våra fångar komma åter
liksom strömmarna i Negev.
5 De som sår med tårar skall skörda med jubel.
6 Gråtande går de ut och bär sitt utsäde.
Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.

Psalm 139
1 För sångmästaren, en psalm av David.
HERRE, du utrannsakar mig och känner mig.
2 Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån.
3 Om jag går eller ligger, utforskar du det,
med alla mina vägar är du förtrogen.
4 Innan ett ord är på min tunga, vet du, HERRE, allt om det.
5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
6 En sådan kunskap är mig alltför underbar,
den är så hög att jag ej kan förstå den.
7 Vart skall jag gå för din Ande, vart skall jag fly för ditt ansikte?
8 Om jag far upp till himlen, är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.
9 Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet,
10 skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.
11 Om jag säger: "Må mörker falla över mig
och ljuset bli natt omkring mig",
12 så är mörkret inte mörkt för dig, natten skall lysa som dagen
och mörkret vara som ljuset.
13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
15 Benen i min kropp var inte osynliga för dig,
när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok,
de var bestämda innan någon av dem hade kommit.
17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud,
hur stor är inte deras mångfald!
18 Skulle jag räkna dem är de fler än sandkornen.
När jag vaknar är jag ännu hos dig.
19 Gud, om du ändå ville döda de ogudaktiga!
Låt de blodtörstiga vika ifrån mig,
20 de som talar om dig med svek i sinnet,
de som har fört dina städer i fördärv.
21 Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE?
Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot?
22 Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit.
23 Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.

Psalm 149
1 Halleluja! Sjung till HERREN en ny sång,
hans lov i de frommas församling.
2 Israel skall glädja sig över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung.
3 De skall prisa hans namn under dans,
till puka och harpa skall de lovsjunga honom.
4 Ty HERREN gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.
5 De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd.
6 Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand,
7 för att hämnas på hednafolken och straffa folken,
8 för att binda deras kungar med kedjor
och deras stormän med järnbojor,
9 för att verkställa det domslut som är nedtecknat.
Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

Psalm 150
1 Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans makts fäste.
2 Prisa honom för hans väldiga gärningar,
prisa honom för hans stora härlighet.
3 Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa.
4 Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt.
5 Prisa honom med ljudande cymbaler,
prisa honom med klingande cymbaler.
6 Må allt som andas prisa HERREN! Halleluja!


Koncentrerat om vad Bibeln säger om Frälsningen:

Joh 3:16-18: “Ty SÅ ÄLSKADE Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som TROR på HONOM inte skall gå förlorad utan ha EVIGT LIV. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst GENOM HONOM. Den som TROR på Honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”

Rom 10:9-10, 13: “Om du därför med din mun BEKÄNNER att Jesus är Herren och i ditt hjärta TROR att Gud har UPPVÄCKT HONOM från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir Rättfärdig, med munnen bekänner man och blir Frälst…Ty var och en som ÅKALLAR Herrens Namn skall bli frälst.”

Kol 2:13-14: “Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har Han GJORT LEVANDE med Kristus. Han har FÖRLÅTIT OSS alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att SPIKA FAST DET PÅ KORSET.”

Joh 14:6: “Jesus sade till honom: “Jag är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET. Ingen kommer till Fadern utom GENOM MIG.”

1 Petr.2:24-25: ”Och våra synder BAR HAN I SIN KROPP upp på Korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och GENOM HANS SÅR har ni BLIVIT BOTADE. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni VÄNT OM till era själars Herde och vårdare.”

Apg.2:37-38, 3:19-20: ”När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "OMVÄND ER och låt er alla DÖPAS i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva… ÅNGRA ER därför och VÄND OM, så att era SYNDER BLIR UTPLÅNADE och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte”.

Tit 3:3-7: “Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett BAD TILL NY FÖDELSE och FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle STÅ RÄTTFÄRDIGA GENOM HANS NÅD och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet.”

Joh 3:3-6: “Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD PÅ NYTT kan inte se Guds rike. Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir FÖDD AV VATTEN OCH ANDE kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.”

Joh 5:24: ”Amen, amen säger Jag er: Den som HÖR mitt Ord och TROR på Honom som har sänt mig, han har EVIGT LIV och kommer inte under Domen utan har övergått från döden till livet.”

Rom 3:10-25: “Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. ALLA HAR SYNDAT och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, AV HANS NÅD, därför att Kristus Jesus HAR FRIKÖPT dem. Honom har Gud, GENOM HANS BLOD, ställt fram som en nådastol, att tas emot GENOM TRON.”

Joh 11:25-26: “Jesus sade: “JAG ÄR uppståndelsen och livet. Den som TROR på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö”

Gal 3:13-14: “Kristus FRIKÖPTE OSS från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.”

Ef 4:22-24: ”Ni HAR LÄMNAT ert förra liv och LAGT AV den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni FÖRNYAS NU till ande och sinne. Ni HAR IKLÄTT ER den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann Rättfärdighet och Helighet.”

Hebr 5:8-9: “Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som LYDER HONOM.”

Mark 16:15-16: ”Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika EVANGELIUM för hela skapelsen. Den som TROR och BLIR DÖPT skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.”

1 Petr 1:18-19: “Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni BLEV FRIKÖPTA från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med KRISTI DYRBARA BLOD, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.”

Jes 53:3-12: ”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var VÅRA SJUKDOMAR HAN BAR, våra smärtor TOG HAN PÅ SIG, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var GENOMBORRAD för våra ÖVERTRÄDELSERS SKULL, slagen för våra missgärningars skull. STRAFFET VAR LAGT PÅ HONOM för att vi skulle få frid, och GENOM HANS SÅR är vi HELADE. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun.

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett SKULDOFFER, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras SKULDER ÄR DET HAN SOM BÄR. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.”

1 Petr.3:18: ”Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.”

1 Kor 15:20-23: “Men nu har Kristus Uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också I KRISTUS ALLA GÖRAS LEVANDE. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör Honom.”

2 Kor 5:1-5: “Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en EVIG BONING I HIMLEN. Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning.”

Ef 1:3-14: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I SIN KÄRLEK har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut, för att den HÄRLIGA NÅD som han har skänkt oss i den Älskade skall prisas. I Honom är vi FRIKÖPTA genom hans blod och HAR FÖRLÅTELSE för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, EVANGELIET om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni KOMMIT TILL TRO, TAGIT EMOT den utlovade Helige Ande som ett SIGILL. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.”

Rom 8:1-17: “Så finns nu INGEN FÖRDÖMELSE för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus GJORT MIG FRI från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som SYNDOFFER, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet UTAN EFTER ANDEN. De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. NI DÄREMOT lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande BOR I ER. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni GENOM ANDEN dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som DRIVS AV GUDS ANDE är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv VITTNAR med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.”

Kol 1:13-23: “Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I HONOM ÄR VI FRIKÖPTA och har fått FÖRLÅTELSE FÖR VÅRA SYNDER. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i Honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom Honom och till Honom. Han är till före allting, och allt består genom Honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Honom och genom Honom FÖRSONA ALLT med sig, sedan han skapat frid I KRAFT AV BLODET PÅ HANS KORS - frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er HAR HAN NU FÖRSONAT med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.”

Ef 1:18-2:10: “Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.”

1 Joh 3:24: “Den som håller fast vid hans budskap förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gav oss.”

Ef 2:11-19: “Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp FÖRSONA de båda med Gud GENOM KORSET, sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj.”

Hebr 9:11-15: ”Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.”

Hebr 10:5-23: ”När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han: "Offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte", fast de bärs fram enligt lagen. Sedan säger han: "Se, jag har kommit för att göra din vilja." Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige Ande för oss. Först säger han: Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast.”

Uppb 20:11-21:8: “Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, båda stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och den dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i Livets bok kastades han i eldsjön.
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den Heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sade också till mig: “Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten. Den som segrar skall få detta i arv, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son. Med de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.”

Uppb 22:1-5: “Och han visade mig en flod med Livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står Livets träd som bär frukt tolv gånger, varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skall regera som kungar i evigheternas evigheter.”

Kommentera

Publiceras ej