Här får ni njuta av mäktiga väckelseskildringar av T.B Barrat, Evan Roberts m m, och ni kommer förstå vad jag menar med "Himmelska bullar", var välsignad:

Själva ordet "väckelse" finns inte i Bibeln, men dess betydelse och budskap finns verkligen där! Till exempel Ef 5:11-18: ”Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av LJUSET, ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: "VAKNA UPP, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus LYSA över dig." Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället UPPFYLLAS AV ANDEN”.

Kanske du undrar varför s k väckelse eller att "vakna" behövs överhuvudtaget? Svaret är att när du och din församling är i väckelse, ja, då verkar Guds kraft, de Andliga nådegåvorna fungerar och människorna runtomkring dig blir påverkade och överbevisade om sitt behov av frälsning, Jesus blir verklig och påtaglig och många räddas från att gå evigt förlorade. Dessutom så finns inget underbarare än att leva i och verka i en äkta väckelse, du förstår varför när du läser vidare här, och du förstår definitivt när du väl kommer in i det saliga tillståndet av väckelse...

Jag har läst väckelsehistoria, om t ex Pingstväckelsen under 1900-talets 1:a hälft och om Folkväckelsen på 1800-talet. Det var då senast som stora människoskaror blev härligt frälsta och födda på nytt till Jesu lärjungar i våra nordiska länder. Jag har läst Lewi Pethrus, T.B Barrat, Charles Finney, Frank Mangs och andra väckelsepionjärers skrifter. Jag har också läst om dagens väckelser i Kina, Afrika, Sydamerika och även om den s k "Pensacola väckelsen". Det har varit mycket glädjande att upptäcka exakt samma budskap och förkunnelse hos dagens väckelsefolk som hos forna tiders väckelsefolk! Och ännu mer glädjande var att jag och frun fått exakt samma budskap från Herren Jesus att förmedla idag i vår predikogärning.

Under de senaste 30-40 åren har de nordiska länderna visserligen fått en del av Evangelium predikat för sig, men inte Hela Evangeliet och Guds Ord, allt Guds rådslut och vilja.

Du vill ha Väckelse och människomassornas frälsning, eller hur? Du försöker 5 eller 10 olika sätt hur detta ska uppnås, en mängd nya och gamla ideer och metoder, det går ett år, två och helt plötsligt 10, 25 och 35 år, och fortfarande ingen väckelse, inte ens mormor eller lillasyster bryr sig om att bli en troende, kanske någon enstaka person lyckas du pressa fram en frälsningsbön ur, det blir kanske ett antal troende i dina spår men dessa är ”ena foten i världen-troende” som saknar Andens liv och ”omvändelsens frukt”…

När du ska baka Kanelbullar så bör du använda ett Kanelbullsrecept, eller hur? Du försöker alltså baka kanelbullar, men du använder istället ett recept för Pepparkakor eller ett recept för Köttgryta, kanske använder du några ingredienser som ingår i Kanelbullereceptet men du utesluter 2-3 viktiga ingredienser. Och sedan öppnar du förväntansfullt ugnsluckan och finner som vanligt samma svarta sörja som du fått de senaste 30-40 åren!

Om du vill ha Väckelse i ditt eget liv, i andras liv och i församlingen så måste du använda samma Väckelse-Recept som t ex Pingst- och Folkväckelsens troende använde, samma Recept som dagens väckelsefolk använder t ex i väckelsehärdarna i Kina och Sydamerika.

Nu ska jag läsa upp vad våra stora väckelsepionjärer och grundare av Väckelserörelserna sade, vad de predikade, hur de levde. Jag citerar TB Barrat, Nordens apostel för Pingstväckelsen, i sin bok "Pingstväckelsen och Urkristendomen", sid 166-169: ”Den Helige Ande blir inom oss en person, som genomtränger hela vår varelse - kropp, själ och ande – liksom blodet genomströmmar vår kropp eller liksom hettan fyller varje atom i ett järnstycke, som legat i elden tillräckligt länge…När Hjälparen kommer, känner man sin egen ovärdighet och intighet som aldrig förr. Någon har sagt, att de som mottaga Andens Dop förlora sitt gamla jag, så att de icke längre äro, vad de förr voro…De föra nu samma tal som Paulus: ’jag är Korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig’…De ha förlorat den gamla lusten till Köttets gärningar.”

Nu läser vi från boken "Pingstväckelsen - Dess ursprung och första utveckling", författaren är Arthur Sundstedt, sidan 74-76: ”I september 1906 startade pingstvännerna på Azusa Street en egen tidning – ’The Apostolic Faith’…I det första numret av The Apostolic Faith angav pingsvännerna det program som var grundläggande för deras verksamhet. De arbetade för att återupprätta den tro som en gång överlämnats åt de heliga – den gamla tidens religion, tältmöten, yttre mission, gatu-och fängelsemission och kristen enhet överallt. Förkunnelsens huvudskliga innehåll var: en Verklig Omvändelse, en Rätt Syndasorg och Syndabekännelse och att Övergiva Syndens Vägar, uppgörelse med människor där så krävdes, en fullkomlig hjärterening i Jesu blod, Rättfärdiggörelse av nåd, Helgelse, ett bibliskt dop i den Helige Ande med tungotal som åtföljande tecken, Helbrägdagörelse genom tron och Jesu andra tillkommelse”.

Vi läser lite till i boken "Pingstväckelsen - Dess ursprung och första utveckling", sidan 55 (här beskrivs den walesiska väckelsen, början av 1900-talet, som var "katalysator" för Pingstväckelsen): ”Enligt ögonvittnens berättelser försigick mötena ungefär på följande sätt: ”Man började med gemensam sång, därefter läste någon ett stycke ur Bibeln. Roberts trädde fram för att tala. Hans ögon fylldes av tårar, i det han visade hän på Kristi Kors, på blodet som flöt för vår skull och på den kärlek, som därifrån ropar till oss. Låten eder övervinnas av denna kärlekens makt, Anden manar därtill. Han verkar ibland eder, men har ni blivit döpta med en Helige Ande? Det är fyra väsentliga villkor utan vilka Anden ej kan undfås: 1) Det gamla måste vara klart. Är det någon synd i ditt liv, som ej bekännts inför Gud? Fall då strax på knä. 2) Är det något tvetydigt i edert Gudsförhållande, något om vilket ni ej vet, om det är gott eller ont? Bort med det, sådant får ej finnas. 3) Lyd Andens röst utan dröjsmål och förbehåll, utan halvhet och tvekan. 4) Bekänn Kristus offentligen inför människor!”

"Jesus är densamme i går, i dag och i evighet" ...Väckelse-Receptet är detsamma igår, idag och i evighet ...

Så vad är Väckelse-Receptet? Hur kommer du in i Väckelse? Hur får vi församlingarna att bli ”väckta” och komma in i Väckelse så att människomassorna runtomkring oss återigen vill gensvara på frälsningen?

Väckelse-Receptet är:

1. Att bli Uppfylld av den Helige Ande. Som T.B Barrat sa: ”Den Helige Ande blir inom oss en person, som genomtränger hela vår varelse - kropp, själ och ande – liksom blodet genomströmmar vår kropp eller liksom hettan fyller varje atom i ett järnstycke, som legat i elden tillräckligt länge”...Alltså, uppfyllelsen av den Helige Ande är Jesu närvaro, Gudsgemenskapen i Guds kraft och Härlighet.

Hur blir du Uppfylld av den Helige Ande? Tro och törsta/längta intensivt efter Herren Jesus! Vi läser Johannes 7:37-39: ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon TÖRSTAR, så kom till Mig och DRICK! Den som TROR på Mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om ANDEN, som de skulle få som trodde på Honom”.
Och vi läser 1 Joh.2:15-17: ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte FADERNS KÄRLEK i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”.
Och återigen Ef 5:18: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället UPPFYLLAS AV ANDEN”.

Så gjorde de troende förr i t ex Pingst- och Folkväckelsen, och så gör väckelsens folk idag i t ex Kina och Sydamerika. De låter sig varje dag och ständigt bli uppfyllda av Gudsnärvaron och dess livgivande kraft.

2. Helgelse. Du kan inte behålla den Helige Andes uppfyllelse och Guds eld utan helgelse. Herrens väg är smal, men full av Guds kraft och Härlighet. Vad var några av Pingstväckelsens huvudämnen: ”en Verklig Omvändelse, en Rätt Syndasorg och Syndabekännelse och att Övergiva Syndens Vägar, uppgörelse med människor där så krävdes, en fullkomlig hjärterening i Jesu blod, Rättfärdiggörelse av nåd, HELGELSE”.

Vad var de fyra saker som var en förutsättning för att få den helige Ande? Vi läser igen i väckelseboken som berättade om den walesiska väckelsen i början av 1900-talet: ”Låten eder övervinnas av denna kärlekens makt, Anden manar därtill. Han verkar ibland eder, men har ni blivit döpta med en Helige Ande? Det är fyra väsentliga villkor utan vilka Anden ej kan undfås: 1) Det gamla måste vara klart. Är det någon synd i ditt liv, som ej bekännts inför Gud? Fall då strax på knä. 2) Är det något tvetydigt i edert Gudsförhållande, något om vilket ni ej vet, om det är gott eller ont? Bort med det, sådant får ej finnas. 3) Lyd Andens röst utan dröjsmål och förbehåll, utan halvhet och tvekan. 4) Bekänn Kristus offentligen inför människor!”

Vi läser Hebreerbrevet 12:11-14: ”För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir BOTAD. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan HELGELSE kommer ingen att se Herren”.

Och vi läser Jakob 4:2-8: ”Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att VÄNSKAP MED VÄRLDEN är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den ANDE som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. STÅ EMOT djävulen, så skall han fly bort från er. NÄRMA ER Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna”.

Kära vänner, nu vet ni vad som är Väckelse-Receptet, det vill säga att bli Uppfylld av den Helige Ande och Helgelse. Och det bör också vara uppenbart för dig nu vad som behövs för att personligen bli just uppfylld av Anden och leva i Helgelse, vi har i de citerade Bibelställena och i vittnesbörden från Väckelseskildringarna tydliga instruktioner, "receptingredienser"...

Pastorn eller predikanten kan inte vara din Gudslängtan och inte heller din helgelse. Dessa saker är i Dina händer att ombesörja. Pastorns och predikantens uppgift är att ge dig information om hur du ska göra. Att göra är din uppgift. Ja, pastorn och predikanten förmedlar Guds Ord och Guds kraft till dig när han predikar och ber för dig, men det räcker inte ...Pastorn och predikanten kan inte leva ditt liv, bo hemma hos dig och vara överallt där du är och går bedjandes och hållandes en hand på ditt huvud för att Guds kraft må uppfylla dig...I vardagen är det ditt ansvar att använda detta Väckelse-Recept.

Frågan är nu, vad vill du? Om du vill ha detsamma som Folk- och Pingstväckelsens troende hade, detsamma som nutida väckelsefolk har, så är det upp till dig att nu använda detta Väckelserecept, inte i morgon eller i övermorgon, som Jesus sade ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här” ...

Naturligtvis kan du fortsätta att baka samma sorts ”bullar” som tidigare, som inte är äkta Himmelska bullar utan samma svarta sörja som Herren måste ”spy ut ur sin mun”, världsliga eller mänskliga bullar som inte får människor till Himlen. Denna din bakning och oändliga variationer av oäkta bullrecept som kan lura folk och i synnerhet dig själv att tro att "Ja, visst är våra religiösa kyrkosysslor så fina och tillfredsställer säkert Gud". Och ändå så är människorna i din omgivning fruktansvärt ogudaktiga och Gudsnärvaron och dess kraftgärningar ett minne blott, men "du antar att genombrottet kommer när du fortsätter med de egna recepten och fortsätter att be om väckelse"...Käre vän, väckelsen kommer inte ens om du ber dygnet runt i hundra år, det vill säga om du inte använder det Bibliska Väckelse-Receptet som vi nu här har talat om. Bön är viktigt, men bara om vi ber och framför allt agerar i enlighet med Guds vilja!

Nu så, vad ska du göra när du kommer hem? Kommer du att ta upp Bibeln eller TV-fjärrkontrollen? Böjs dina knän till bön eller böjs de på idrottsplanen, och så vidare? Svaret är i dina händer. Herren Jesus älskar dig och vill ge dig det bästa, inte världens bästa men Hans bästa, det vill säga Guds kraft, Härlighet och glädje, det där så saliga Jesu närvaro, Hans liv och kärlek, d v s om du som Bibeln säger: ”Närma er Gud, så skall han närma sig er”…

Gå nu hem och baka äkta Himmelska bullar…
Amen.

 

 

Frälsningen, Helige Ande, Predikan, Väckelsehistoria, väckelse,

Kommentera

Publiceras ej