På en Fotbollsmatch samlas flera tusen och vrålar hängivet och passionerat ut namnet på sitt Fotbollslag. De älskar sitt lag och ger uttryck för sin kärlek och passion på ett vilt och kraftfullt sätt. Vi läser i Bibeln hur kung David dansade hängivet inför Gud; Och vi märker i överlag att Gud inte är ett ”religiöst lagom” hysch hysch. Jesus både jublade och ropade emellanåt. Så vi ska ta och Proklamera inför människorna, inför andevärlden och hela skapelsen Namnet som är över alla andra Namn. Namnet som är oändligt mycket mer än ett fotbollslag. Låt oss ropa, vråla Namnet Jesus, jag räknar till tre…JESUS! Okej, då är ni något så när vakna…
 
Jesus sade om sig själv att Han är "Vägen, Sanningen och Livet"!
 
Och det uttalandet sammanfattar ju det som Jesus är och vad Han står för. Jesus är Vägen till Gud Fadern och det eviga livet i Himlen. Den Vägen öppnade Jesus för oss alla genom sitt Frälsningsverk på Korset och sin Uppståndelse från de döda. Jesus tog på Korset på sig Alla dina och mina synder, och gick i Graven med det, synderna är borta, utplånade. En människa syndar över 100 000 gånger under sin livstid, men det räcker med en enda synd, t ex en lögn eller ett förtal och du blir portad från Himlen, Men, Jesus tog på sig Alla dina synder på Korset, Han led själva Straffet för all din synd så att du blir Frikänd och Benådad på Domens dag. Så Jesus är Vägen till Gud och det eviga livet i Himlen.
 
Jesus är Livet eftersom Han är Källan till allt liv; Bibeln förklarar (Kol.1:16) att "allt är skapat till Honom och Genom Honom". Ordet säger att Jesus är Livets furste, Livets bröd som mättar vårt innersta. När du tar del av detta andliga Jesusliv så blir du uppfylld av Guds närvaro, av frid bortom alla omständigheter, av en Guds glädje som inget kan stjäla. Vi är som Guds Ord säger "kallade till Gemenskap med Jesus Kristus"(1Kor.1:9) och då till denna underbara, allt övervinnande Jesusliv, som är fyllt av kärlek, glädje och frid, av Guds härlighet och helighet.
 
Men så sade Jesus att Han också är Sanningen. Det är oerhört viktigt att vi förstår att Jesus också är Sanningen. Vi kan inte separera Jesus som Vägen och Livet från det faktum att Han också är Sanningen. Faktum är att Jesus kan inte vara Vägen och Livet för dig Om du inte Också låter Honom vara Sanningen i ditt liv. i Johannesevangeliets 1:a kapitel förklarar Bibeln att Jesus Är Ordet, Han är Ett med Guds Ord. Och Guds Ord är för alla sant troende Sanning. Vi läser om detta i Joh.1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud…Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av Nåd och Sanning”.
 
Vi läser Joh.17:17-19: ”Helga dem i Sanningen, ditt ORD är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen”.
 
Jesus Är alltså Ordet och Sanningen.
 
Guds Ord är ju ”levande och verksamt”, det gör gott för oss, så låt oss läsa också Joh.8:31-32: ”Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ORD, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå Sanningen, och Sanningen skall göra er Fria”.
 
Det är mycket som binder människor i livet, problem och svårigheter; Men, Guds Ord, Sanningen sätter fri. Men, då måste du läsa Ordet, och då Hela Ordet om du ska vara Helt fri – En liten bit, en tånagel av Jesus/Ordet räcker inte, det är Allt eller inget! Bibeln är också ”livets instruktionsbok”, om du ignorerar stora delar av Guds egna direktiv till dig och ditt liv, hur kan du förvänta dig förbli ”fri”?...Många ropar efter att få höra från Gud, men Han har ju redan talat till dig, i Sitt eget Ord…visst ska vi, bör vi söka Guds ledning i den Helige Ande för våra liv och dagar, och få Andens tilltal, visioner o s v, absolut! Men, det blir i fel ordning om vi skippar att i 1:a hand ta in från Guds skrivna Ord…
 
Vi är nu inne i den, av Bibeln profeterade ”Sista tidens stora avfall inom kristenheten”; Då många kommer att vända sig bort från den rena Troheten till Kristus och Hans Ord. Guds Ord, de Kristna grunderna och Kristi lära har alltid i alla tider förvrängts och förfalskats. Och Bibeln varnar gång på gång att inte låta sig bli bedragen och förd vilse. Vi läser 2 Kor.11:1-4: ”Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena Troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en ANNAN JESUS än den vi har predikat, eller om ni tar emot en FRÄMMANDE ANDE eller ett FRÄMMANDE EVANGELIUM som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”.
 
Uppenbarligen går det att predika ett främmande evangelium och en annan Jesus; Vilket enligt Ordet vi nyss läste får konsekvensen av en ”främmande ande”, d v s en villoande. Guds Ande, den Helige Ande kallas också för ”Sanningens Ande”! Vilket innebär att ”andliga manifestationer, profetior, predikningar” som Motsäger och strider gentemot Guds Ord inte heller har med Guds Ande att göra, i bästa fall är det då enbart mänskliga fantasier och påfund, i sämsta fall en främmande ond ande i verksamhet. Gud står endast bakom och bekräftar Sitt eget Ord; Och alltså inte sådant som är utanför eller motsäger Hans Ord.
 
Vi läser om detta i Mark.16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och Bekräftade ORDET genom de tecken som åtföljde det”
 
På Missionsfältet i Indien, Pakistan, Etiopien och Kenya har vi ständigt fått se hur Jesus just bekräftat Ordets förkunnelse genom mirakler, blinda har fått syn, lama gått o s v. Jag kommer så väl ihåg i Pakistan när jag fick en Andlig vision på ett kampanjmöte. Tusentals muslimer var samlade, Ordet om helande gick ut. Jag själv och andra predikade/undervisade under dessa möten. Vi var inga ”superstars” i predikantkåren. Det här enkla Ordets förkunnelse kunde vilken troende som helst ge ut. Och Jesus visade sig för mig i en andlig vision hur Han gick omkring och botade bland folket; Och det enbart p g a Ordet som gavs ut…
 
Det finns inga ”Bänksittare eller pensionärer” i Guds rike. Jesus sade att den som satt sin hand på plogen (arbetet för Guds rike), men sedan ser sig bakåt efter annat passar inte för Guds rike…Alla är kallade till att ge ut Ordet och evangeliet. Alla ska ta ut Guds löften i Ordet och vandra i dess Seger. Sedan så finns det självfallet olika Tjänstegåvor, men det är en annan sak, en annan predikan.
 
Nu inte sagt att ”Andliga manifestationer eller profetior” o s v inte kan ha stor mångfalld och variationsrikedom. Självfallet kan inte allt som profeteras eller predikas stå i Bibeln, som t ex min liknelse om fotbollslag, Men, det ska inte vara tvärtemot vad Guds Ord och Kristi lära säger. Du profeterar t ex falskt om du säger: ”Så säger Herren, du ska råna banken så du kan bygga en kyrka” eller om du påstår dig vara ledd av Guds Ande ”att berusa dig med sprit bara för att kunna smälta in bland krogfolket och samtidigt vittna”…
 
Vi läser 2 Joh.1:9-11: ”Den som inte förblir i KRISTI LÄRA utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar”.
 
Det är alltså oerhört viktigt att hålla sig till ”Kristi lära”.
 
Den evangelikala Klassiska Kristna tron har Bevisat sig genom århundraden av Väckelserörelser vara just, som Skriften i Jud.1:3 säger: ”den Tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga”. Dessa Väckelserörelser, som t ex baptisterna, metodisterna och pingstvännerna o s v producerade miljoner andligt pånyttfödda Jesu lärjungar, sådana som alltså förblev hängivet kristna, en tämligen ”God frukt”…
 
Väckelsepionjärerna betalade ett högt pris för den Urkristna tron. 1:a tidens troende kastades till lejonen och användes som brinnande facklor av kejsar Nero. Miljoner kristna blev martyrer genom de 1:a århundradena. Under Reformationen på 1500-talet torterades och brändes på bål tusentals kristna som bara ville ha ”Skriften Allena och Rättfärdiggörelse av tro Allena” som grund för sin kristna tro. Under 1800-talet fängslades Baptister på vatten och bröd, Pingstvännerna var förföljda och utstötta.
 
Samtidigt som det är enorm väckelse över stora delar av världen, som i Afrika, Asien och Syd-Amerika så dör idag ca 100 000 varje år världen över för denna kristna tro; Kristna är den överlägset mest förfölja gruppen i världen.
 
Det står också i Jud.1:3 att vi ska ”Kämpa” för denna Tro; Ty denna 2000 år gamla kristna tro är ständigt under Attack. Anledningen är att om fienden, den Onde lyckas Separera människorna bort från Sanningen så får han dem också bort från Jesus som Vägen och Livet.
Får han dem bort från Guds Ords Sanning så kan inte Jesu frälsande Nåd komma. Jesus är ju Både ”Nåd och Sanning” som Joh.1:14 säger. Bibeln tar till väldigt skarpa ord för att hålla oss på den s k ”smala vägen” utan att vika av vare sig åt höger eller vänster. Som ett exempel på detta kan vi läsa Joh.Upp.22:18-21: ”För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla”.
 
Detta Skriftställe är alltså det allra sista som Bibeln säger, måste väl rimligtvis vara extra betydelsefullt…Så, Guds Vilja är tydlig; Han vill inte att Hans Ord manipuleras.
 
Den Onde gillar att Tvista om och så Tvivel i det Gud säger. Det var så Syndafallet kom till; Människan blev bedragen av den listige gamle Ormen då denne sade och ifrågasatte Guds Ord med ”Har Gud verkligen sagt?”. Och så blev Guds Son prövad av djävulen då Jesus gick sina 40 dar i öknen. Då Förvrängde Satan just Guds Ord och försökte få Jesus på fall genom att missbruka Ordet och t ex använda enskilda Skriftställen tagna ut ur sitt Sammanhang.
 
Det är mycket som predikas och lärs ut idag, i motsats till hur det var under Väckelserörelsernas tid förr, där Guds Ord brukas som ett sorts ”plockepinn”, där man tar enskilda ord och meningar ut ur sitt sammanhang. Man behåller det söta och förkastar allt annat, d v s ungefär 90% av Guds Ord och Sanning, är det då så konstigt att dagens svenska kristenhet ser massiv avfällighet och tillbakagång…Jesu sanna efterföljelse i Ordet och Anden blir mer och mer sällsynt, ja, vi kan fylla vissa kyrkor med folk, men vad mer…
 
Om man tar in endast 10% av Ordet, d v s av Jesus så kan det bli "en annan Jesus, ett främmande evangelium med en främmande ande"...
 
Men, Guds levande Ord är som Skriften säger ”Liv och Läkedom”. Det är den rätta Medicinen för människan. Och det handlar om Guds Hela Rådslut; Allt det Herren säger till oss genom Sitt Ord.
 
En Medicin fungerar bara om Alla dess ingredienser är på plats. Om man tar bort något eller tillägger något i medicinen blir det verkningslöst; Och kan t o m bli farligt och skadligt. Så är det också med Bibeln, Guds Ord. När vi ser på Bibeln som också en ”livets instruktionsbok” och jämför med våra bilar och trafikregler; tänk om vi tog bort rödljuset och behöll bara det gröna och gula ljuset, vad skulle hända då? eller om vi skippade blinkers och broms på bilen…eller inte hade någon gaspedal alls i bilen och bara stod stilla dag efter dag, år efter år…Läs Guds eget Ord…Och försök alltså inte förändra Guds Ord eller få det att säga sådant det inte säger. Låt oss läsa Bibeln sida efter sida, mening efter mening och Ta till oss Ordet såsom det står, i sin Helhet.
 
Angående betydelsen av att läsa Bibeln, Guds Ord, Gal.5:7-8: ”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv”. Vi människor fungerar på sätt och vis som en dator, d v s det man stoppar in i den kommer ut; Om vi fyller vårt sinne, hjärta och själ med en massa världsligt/jordiskt så blir vi en produkt av detta och som Jesus sade ”munnen talar vad hjärtat är fullt av”…(Luk.6:45). Men, fyller vi oss med det himmelska, med Guds eget Ord som är levande och verksamt (Hebr.4:12) så…Som ett extremt exempel, 1900-talets kanske mest kände väckelse- och helandepredikant, han som kallades Trons apostel, d v s Smith Wigglesworth läste aldrig någonting annat än just Bibeln, dagstidningar fick inte ens komma in i hans hem…Ja, det var extremt, men det finns ingen från förra seklet som vandrade i sådan tro och sådana kraftiga helandemirakler i tusental…Bibeln säger i Rom.10:17: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av KRISTI ORD”….Läs Bibeln, Guds Ord kära vänner, varje mening, ord och bokstav!
 
Angående Jesus och Ordet så säger Herren såhär i Joh.14:23-24: ”Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt Ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina Ord”…Många säger sig ju älska Jesus, ja, enligt Herren själv så håller man då fast vid Hans Ord, om inte så är det bara självbedrägeri och hyckleri, och man har inte alls överlåtit sig till och underordnat sig Herren Jesus. Detta är enkelt och befriande för oss att höra, eftersom ”Sanningen sätter fri” och vi nu får möjlighet med denna nya insikt att Omvända oss till Jesus och sann efterföljelse…Att inte läsa Hela Ordet, inte bejaka Allt Guds rådslut och vilja utan bara en i eget tycke liten del är ännu värre hyckleri, det är likgiltighet och närmast förakt för Guds eget Ord…Då är det fara att det är en ”Annan Jesus” (2 Kor.11:4) som vi tror på; ty den verklige Jesus finner vi och lär känna i Guds Ord, och självfallet också genom den Helige Ande, men ”Sanningens Ande” och Ordet hör ihop…
 
Vi läser Joh.12:46-48: ”Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina Ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot Mina Ord, han har en domare över sig: det Ord som jag har talat skall döma honom på den yttersta dagen”.
 
Men, vi ska inte bli överdrivet nervösa för att misslyckas, Jesus Är både Nåd och Sanning. Brister vi så Bekänner vi synden, vi Omvänder oss och Jesus förlåter, renar och helar oss, så lär oss Guds Ord i t ex 1 Joh.1:9: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet"
Jak.5:16: "Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön"
Uppenb.22:11-14: " Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar"
 
Om du inte bekänner synden/omvänder dig så öppnar du dörrar för den Onde till att plåga dig, förstöra för dig och binda dig i sådant du vet bryter ner dig på olika sätt. Jesus älskar dig, därför vill Han ge dig livets instruktioner i Ordet, för att bevara och beskydda dig, för att hjälpa dig och ge dig seger i detta jordeliv, ett liv som ibland liknar ett sorts krig...Men, har du Ordet och Anden så är det svårt att misslyckas...
 
Jag hade min s k ”babyperiod” det 1:a året som kristen. Jag mötte ju Jesus väldigt påtagligt och mäktigt, och blev enormt fylld av Jesu kärleks närvaro, härlighet och helighet. Men, när jag syndade så ströps denna så underbara och himmelska Andens liv och närvaro, det kändes som vore jag ofrälst, tomt och fruktansvärt på insidan. Men, så fick jag lära mig utifrån Guds Ord sanningen, att bekänna min synd och omvända mig, då kom Guds närvaro och gemenskap omedelbart tillbaka…Och jag läste Ordet mer och mer, vilket hjälpte mig dagligen att undvika fallgropar, och Ordet tillsammans med Andens liv verkade påtagligt i mig till att kunna vandra i seger!
 
Och det är genom Ordet och Anden vi Bevaras i Kristus. Andens liv i oss är också helt avgörande; genom den Helige Andes liv och kraft får vi förmåga att följa och lyda Jesus. Läs gärna om detta i Gal.5:16-25, 6:7-8 och Rom.8:5-14…Dessa Skriftställen beskriver väldigt väl en Sanning som ger oss seger och välfungerande kristna liv…
 
Kommer att tänka på vad en känd predikant sade: ”If you only have the Word you dry upp, if you only have the Spirit you fly away, but if you have both the Word and the Spirit you grow upp”!
 
Vi låter oss alltså Varje dag bli Uppfyllda av Guds Ande och inte av det s k ”världsliga”. Vi Öppnar våra hjärtan till Jesus och Uppfylls av den Helige Ande vilket är Gudsgemenskapen, Jesu underbara närvaro. Så får vi kraft och förmåga till att leva det kristna livet. Ef.5:18 säger: ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället Uppfyllas av Anden”.
 
Jag vågar knappt säga ”Godmorgon” till min fru innan jag först öppnat hjärtat för Jesus och låtit mig bli Uppfylld av Andens liv…Vi säger först ”Godmorgon den Helige Ande”, och därefter tar vi oss ann dagen som möter oss.
 
Ef.5:18 säger alltså ”Låt er Uppfyllas av Anden”. Om vi försöker fungera i egen kraft och förmåga kan vi lätt bli s k ”lagiska”. Men, om vi som Rom.8:13 säger att vi ”Genom Anden dödar kroppens gärningar så skall vi Leva”.
 
Du kanske tänker att Helige Ande har ju redan tagit boning i dig som ”andligt pånyttfödd” troende, Ja, det är sant, Ordet säger ju det många gånger tydligt, Men, du är ändå inte automatiskt Uppfylld av Andens närvaro, liv och kraft. Det är ju därför t ex Gal.5:16 och framåt, likaså Rom.8:4 och framåt undervisar om att vi behöver Välja Andens liv och ledning varje dag och stund, eftersom vi kan som Ordet säger hamna i ”köttslighet”. Likaså läser vi hur lärjungarna långt efter Pingstdagens Andedop låter sig bli uppfyllda av den Helige Ande (Apg.4:31, 13:52).
 
Det handlar förutom Ordet också om Andens liv i oss kära vänner. Nu har ni fått Ordet massivt, och det är snart dags för Förbön, så att ni kan få hjälp med att bli Uppfyllda av den Helige Ande…
 
Men, Jesus är alltså Vägen, SANNINGEN och Livet kära vänner. Tro på Honom och Hans Ord, Kristi lära och Evangeliet, de Kristna grunderna och den evangelikala Klassiska kristna tron. Denna predikan har handlat om att vara Trogen Kristus och Hans Ord. Bevara din Trohet till Kristus och Hans Ord.
 
Jesus säger i Upp.3:11: ”Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona”.
Och Jesus säger i Upp.2:10: ”Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona”.
 
Om du behöver bli Uppfylld av den Helige Ande. Om du behöver bli Helad från sjukdom eller annat besvär. Så kom fram så ska vi be för dig…Men, jag vill också fråga dig; Har du tagit emot Jesus och Hans frälsning? Har du frid med Gud, din Skapare? Om du skulle dö idag är du redo att möta Gud? Jesus älskar dig, Han dog för dina synder, Han vill förlåta dig och ge dig evigt liv i Himlen…Om du inte har Frälsningsvisshet, om du inte upplever inombords hur Guds Ande liksom vittnar och ger dig visshet om din Frälsning (Rom.8:16) så behöver du komma fram…Vi ska be tillsammans, bry dig inte om människorna runtomkring dig, det handlar om dig och var du ska tillbringa din Evighet.
 
Jesus är här och vill omfamna dig, frälsa dig, bota dig och fylla dig med Sin kärleks närvaro och frid, med Andens uppfyllelse…Amen.


Kommentera

Publiceras ej