Kristen enhet låter fint och rätt eller hur? Men som med allt annat gott från Gud så försöker fienden, den Onde förvränga och erbjuda falska alternativ. Därför måste vi stå på Bibliskt fast grund för att inte bedras. Låt oss alltså nu gå till ett omfattande Bibelstudium om "kristen enhet", om du inte är en "läsare" så kan du dela upp läsningen eftersom detta inlägg blir långt...

Vi läser Joh.13:34:”Ett nytt bud ger jag er, att ni skall ÄLSKA VARANDRA. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra”. 1 Petr.3:8: ”Till sist, var alla ETT I SJÄL OCH SINNE, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka” och Ef.4:3: ”Var ivriga att bevara ANDENS ENHET genom fridens band”.

Utan tvekan så är det Guds vilja att de troende skall älska varandra, att de ska leva och verka i Enhet. Denna gemenskap är unik och det finns inget liknande hos "världens barn", vi är en enda stor Guds familj på över en miljard troende världen över. Jesus betonar ofta och t o m befaller trossyskonen att älska varandra (Joh.13:34). Och då ska Guds familj faktiskt prioriteras före den "jordiska familjen", Jesus säger ju att det blir en splittring mellan familjemedlemmar, underförstått mellan dem som tror och de som inte gör det (Luk.12:51-53).

Jag har själv upplevt hur salig och innerligt kärleksfull troendes syskongemenskap kan vara, ute på missionsfältet i Asien och Afrika har jag mött helt okända men omedelbart är det som om vi känt varandra hela livet och tilliten, förtroligheten bara finns där. Likaså har jag varit i kristna sammanhang där många i sin personlighet varit totalt olika med annorlunda bakgrund och intressen, men ändå har det blivit en enormt givande och berikade gemenskap, detta är unikt, ja, övernaturligt...

Guds Ord talar alltså omfattande om "kristen enhet", vi läser ytterligare ett par Skriftställen:
1 Kor.1:10: ”I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara FULLKOMLIGT ENADE i samma uppfattning och samma mening”.
Joh.17:21: ”Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara FULLKOMLIGT FÖRENADE till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig”.

Så vad är då ”Kristen Enhet”?
Som Bibeln lär så är alla troende lemmar i Kristi Kropp, 1 Kor.12:12-13, 27: ”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar - och de är många - utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en ANDE har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp… Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar ”.

Det grundläggande i denna gemenskap är dels den Helige Andes gemenskap, det är Anden som binder oss samman, och dels att de som ingår i gemenskapen, i Kristi Kropp, tror och tillämpar den kristna trons Bibliska Grundsanningar eller det som Bibeln också kallar för ”Kristi lära” eller ”Evangeliet”. Vi vet att utövandet skiljer sig kraftigt många troende grupperingar emellan, likaså att många uppfattningar och lärosatser inte är utanför dessa kristna trons Grundsanningar hos miljoner troende världen över. Men vi vet också att många uppfattningar och lärosatser är definitivt utanför dessa grundsanningar. Men, det finns många enskilda troende i olika sammanhang som tror och bejakar den sanna kristna tron genom att de ändå omsluter det viktigaste i tron, även om själva sammanhangen de är med i har en mängd felspår läromässigt. Detta innebär att Kristi Kropp innesluter t ex miljoner troende från de Frikyrkliga, evangelikala samfunden, från de Lutherska statskyrkorna, från Katolska sammanhang, Ortodoxa sammanhang, från den s k Trosrörelsen och Karismatiska rörelsen m m. Detta är självklart eftersom Jesus frälser individer, du blir inte frälst p g a kyrko- eller församlingstillhörigheten utan genom att tro på Jesus och hans Frälsning..du tror på de viktigaste grundsanningarna i denna Jesus Frälsningsverk.

Förövrigt, ett bra samlingsnamn historiskt sett för kristna trons grundsanningar är s k ”Klassisk kristendom”, jag vill gärna förtydliga med beteckningen "klassisk Väckelsekristendom" eftersom det är i de olika historiska väckelserna som kristendomens sanningar fått träda fram tydligast och renast.
Men, det finns alltså tyvärr miljoner troende som gått in under falska läror, vilket tränger undan bejakandet av Evangeliets sanning till den grad att de inte förtröstar enbart på Jesus för sin frälsning, kanske de är inne på att via laggärningar förtjäna frälsning, eller så har de bökat ner sig i andra diket med falsk nådeslära där ingen omvändelse och Jesu efterföljelse behövs...kanske de saknar Andens liv och Gudsgemenskapen och är bara s k "namnkristna", Jesus säger till dem i Matt.25:12 "att Han inte känner dem"...

Detta innebär att om det finns enskilda troende eller hela församlingar/kyrkor inom dessa olika samfund och sammanhang som inte tror och tillämpar, bejakar s k ”Klassisk Kristendom” med den kristna trons Bibliska grundsanningar, så är dessa inte en del i Kristi Kropp och gemenskapen. Kära vänner, det måste finnas gränsdragningar, ”trösklarna kan inte filas ner ända till avgrunden”…om så vore skulle ju t ex Jehovas och Mormonerna kunna välkomnas in i kristna gemenskapen…men självfallet är så inte fallet. Gemenskap och enhet måste grundas på och verka i "Ande och Sanning", sanningen är Jesus och hans Ord, det levande Guds Ordet. Det är inget svårt att finna vad som är kristna trons grundsanningar, vad som är Evangeliet och Kristi lära, du läser Bibeln från pärm till pärm, särskilt Nya Testamentet, du utesluter och tillägger intet…och du finner en ”röd tråd” Skriften igenom, eller snarare flera ”röda trådar”. Om du dessutom läser Väckelsehistoria och dess pionjärer får du en trygg tolkning av Skriften, av dessa grundsanningar, läs t ex Rosenius, Moody, Spurgeon, Finney, Barrat, Lewi Pethrus, Frank Mangs o s v.

I denna andliga enhet troende emellan så är Guds vilja inte bara att samarbeta för Evangeliets, Guds Rikes spridning utan även att umgås och ha gemenskap, att dela vår kristna tro, att både i med- och motgång stå med och för varandra, stödja, trösta och glädjas tillsammans och bistå varandra med det Gud har gett för att Kristi Kropp skall byggas upp. Därför ska vi vara öppna för alla troende från alla olika sammanhang, så länge de i sanning tillhör Kristi Kropp.

Men, Vad är Kristen Enhet mer i detalj?
Ordet säger alltså att de troende ska vara ”ett i själ och sinne”(1 Petr.3:8), och då frågar sig många hur detta nu är möjligt med så många olika sätt att bedriva kristen verksamhet, med så många olika uppfattningar om den kristna tron och det kristna livet i överlag? Svaret ger som vanligt Guds Ord, det står också: ”stå fasta i en och samme ANDE" och ”var ivriga att bevara ANDENS enhet".

Kristen enhet sker genom den Helige Ande som tagit boning i den troende (1 kor.6:19). Det är Anden som ska påverka och styra vår själ och vårt sinne, själen och sinnet ska vara under inverkan och ledning av Guds Ande som bor i den ”andligt pånyttfödda” och Andefyllda troende. Ordet säger också ”Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Joh.14:26), detta innebär att Guds Ande hjälper de troende att vara ”ett i själ och sinne”. Och självfallet lär den Helige Ande ut Evangeliets grundläggande sanningar och Guds Ord i överlag. Guds Ande motsäger aldrig någonsin och på inga villkor Guds levande Ord, Jesus är som Johannes evangeliets 1:a kapitel beskriver själva ORDET. Anden och Ordet samarbetar och är alltid oskiljaktligen Ett, och därför kan inte heller sann kristen enhet ske på bekostnad av Guds Ord. Det blir ingen andlig enhet om man inte bejakar Ordet, d v s Hela Gudsordet med samtliga kristna grundsanningar.

I självaverket så kan Inte Andens enhet existera om Evangeliets och Guds Ords sanning inte finns i enheten, Bibeln är övertydlig angående detta: ”Den som inte förblir i KRISTI LÄRA utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan GÖR SIG MEDSKYLDIG till hans onda gärningar” (2 Joh.1:9-11).

Ordet säger här klart och tydligt att går någon utanför Kristi lära så har denne inte Gud, och självfallet då inte heller enheten i Helige Ande. I Mark.16:20 läser vi att Gud bekräftar sitt Ord med tecken och under, d v s Helige Ande, Guds manifesterade Kraft kommer enbart i funktion då Guds Ord går ut i sanning. Och även om det finns stora skillnader i sättet att utöva sin Tro, så förblir Kristi lära och Guds Ords grundläggande Sanning detsamma. Kärleken mellan dessa troende är också levande och verksamt ”ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss" (Rom.5:5). I den avfälliga och ljumma delen av Västerländsk kristenhet saknas i mångt och mycket denna ”Ande och Sanning”, man har bara en själslig (och i värsta fall ”demonisk”) s k ”ekumenisk enhet”, visst håller man fast vid en del av sanningen men man utesluter viktiga delar av den eller så lägger man till falska obibliska läror...

Allt som Gud gör och har gjort försöker den Onde att kopiera och förfalska, kristen enhet är inget undantag. Det finns alltså en falsk och bedräglig enhet, och det finns en äkta och sann enhet. Och i denna Sista tid som Nu är så är denna falska Enhetssträvan, detta ekumeniska iver ett av djävulens främsta vapen för att röva bort många troende till ett främmande evangelium, Kol.2:8: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på MÄNSKLIGA TRADITIONER och STADGAR och inte på Kristus” och 2 Kor.11:4: ”Ty om någon kommer till er och predikar EN ANNAN JESUS än den vi har predikat, eller om ni tar emot en FRÄMMANDE ANDE eller ett FRÄMMANDE EVANGELIUM som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl ”.

Den falska enheten: I dess grövsta exempel handlar det om att få Alla religioner enade till en enda ”Världskyrka” eller ”Världsreligion”, där alla religiösa vägar bär till Gud och Himmel. New Age har sedan länge varit inne på detta, liksom Dalai Lama och andra religiösa ledare. I dess mest dolda och förfinade variant handlar det om att ljumma och mer eller mindre avfälliga kristna församlingar/troende tillämpar ett av humanistiska, liberalteologiska läror förvrängt och urvattnat ”evangelium”, många inser att Frikyrkan i vårt land i stort infiltrerats med detta och går samma väg som Svenska Kyrkan. Förvirringen och bedrägeriet är stort...

Det finns Jesusälskande, Bibeltrogna och ”andliga” troende och församlingar som vill av ärligt hjärta få enhet och gemenskap, men det största misstaget dessa ärligt sökande ”enhetssträvare” ofta gör är att de bara accepterar det felaktiga, låter de falska lärorna vara ifred och på så vis Kompromissar och slätar över villoläran/synden. Syftet skulle då vara att ”enheten” skulle få de avfälliga och ljumma troende med sina församlingar att komma över till det sanna Evangeliet, alltså ett slags väckelse skulle bryta ut då alla kommer in under det saliga ”Enhetens paraply”. Detta är ett Obibliskt antagande. I själva verket så kommer lite surdeg att sura hela degen som Bibeln säger(1 Kor.5:6), inte heller någonstans i Väckelsehistorien ser vi att enhet och gemenskap mellan det andligt brinnande väckelsesammanhanget och de ljumma avfälliga kyrkorna har producerat väckelse, tvärtom så har de falska lärornas/avfällighetens gift långsamt men säkert förlamat väckelsesammanhanget och dess folk, några år eller årtionden längre fram så har väckelsen blivit ”genomsyrat” och lika ljumt och avfallit som andra sammanhang.Läs Väckelsehistoria! Skriften varnar ofta och omfattande i breven till de olika kyrkorna att inte tillåta falsk lära och synd penetrera församlingarna, låt oss se bara ett par tydliga exempel:

Gal.1:6-10: ”Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett ANNAT EVANGELIUM, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill FÖRVRÄNGA Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare”.

En ganska stor del av Nya Testamentet handlar alltså om att strida mot villoläror och villolärare, vi läser 2 Tim.2:15-18: ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg - i ogudaktighet, och deras ord kommer att SPRIDA SIG SOM CANCERTUMÖRER. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. DE BRYTER NER TRON för somliga”.

Guds Ord varnar här för att låta människor som, i detta fall Hymeneus och Filetus verka i den kristna gemenskapen eller enheten, eftersom deras ord sprider sig ”som cancertumörer” och som bryter ner tron för somliga. Ordet varnar för att falsk enhet besudlar och förstör det äkta och sanna, låt oss se i Guds Ord ytterligare ett nästan övertydligt exempel på detta:

1 Kor.5:6-13: ”Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att LITE SURDEG SYRAR HELA DEGEN? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och SANNINGENS osyrade deg. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni INTE SKALL UMGÅS med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!”

När man vill stå för Kristi sanna Lära och inte kompromissa med Evangeliet och Guds Ord för att uppnå denna falska enhet, så anklagas man för Splittring, att vara en ”splittrare”. Satan är en skicklig psykolog och retoriker, och han kan lägga orden så att de påverkar och bedrar. Vad säger Guds Ord om just ”splittring”: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot DEN LÄRA som ni har fått undervisning i. VÄND ER BORT från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och VACKERT TAL bedrar de godtrogna människor” ( Rom.16:17-18).

De sanna ”splittrarna” är de som kommer med ett annat, förvrängt evangelium, de som inte står för Kristi lära utan ger ut ett världsligt, liberalteologiskt eller på annat sätt besudlat ”evangelium”. Vi läser ett par Skriftställen, 2 Petr.2:1-2: ”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas FALSKA LÄRARE som SMYGER IN FÖRÖDANDE LÄROR. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas”.

2 Tim.3:5-8: "De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet”.

”Men, skulle vi inte ha gosig gemenskap med alla!” utbrister du, ja, om du vill ta del av ”allt” så är det ditt val, men då tar du del av ”allt” det felaktiga, de falska lärorna infiltrerar dig, synden smittar av sig, ljumheten likaså ty ”lite surdeg surar hela degen”. Likaså ”det du sår får du skörda” och ”den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar” o s v. Som vi ser i Guds Ord så är det ständig kamp mot falska läror och falskt evangelium som vill infiltrera och förstöra, som vill ”splittra” det äkta. Vem är så ”Splittrarna”, enligt Guds Ord är det de som för in falska läror, mänskliga (obibliskt, anti-bibliska) läror som Kompromissar med Guds Ord och dess Evangelium, som te x Jannes och Jambres som vi läste om, de förde in synd in i det kristna lägret, likaså sådana som Hymeneus och Filetus som vi också läste om. Det är alla lärare och predikanter som ger predikningar och undervisning som ”kliar i öronen” (2 Tim.4:3), och som gapar om splittring så fort någon vill bevara Kristi Lära, den Klassiska kristna tron.

"Kyrkopolitiken" i sin organisation utövar makt och kontroll, proklamerandes att den vill skapa Enhet i Kristenheten. Men, tyvärr så baseras den enheten idag, i många fall av en enhet i kompromiss, ljumhet och avfällighet. Alla är välkomna in i gemenskapen, även predikanter och församlingar som accepterar och t o m lär ut ett falskt evangelium; te x att synd i troendes liv och i Guds Hus är okej eller att ljumhet, otro och tvivel är en naturlig del av det kristna livet, att omvändelse är onödigt och fel då ”nåden täcker automatiskt allt”, en gång frälst alltid frälst även om den troende lever i medveten synd och uppror och vägrar omvändelse, att andlig pånyttfödelse inte behövs, det räcker att bara tro o s v. Och nu välkomnas t o m Katolska Kyrkan med sitt virrvarr av hisnande irrläror, likaså andra sammanhang som för bara ett par årtionden sedan var helt otänkbart hos det frikyrkliga väckelsefolket...Det enda som Kyrkopolitiken inte välkomnar och accepterar är, ”konstigt nog”, väckelsepredikanter och församlingar som predikar ett Kompromisslöst Evangelium… Kyrkopolitiken håller allt som luktar väckelse, radikal Jesu efterföljelse, Ordets bejakande i dess helhet och Andens liv och kraftgärningar långt borta från sina sammanhang/sin "enhet", inte bara håller långt borta utan även aktivt motarbetar, bestrider och försöker utrota, precis som Kyrkopolitikens anfäder Fariseerna och Saduccerna gjorde gentemot Jesus och Hans Lärjungar…

Man lever ett ljumt och avfälligt s. k ”kristet liv”, för att bevara och försvara den livsstilen så vill man förståss att alla andra ska acceptera och anamma det sättet, det görs genom att i namn av "enhet och kärlek" troende emellan komma samman och säga: ”Se, vi är Kristenheten och det står väl till med oss, kom med du också”. Så, när Väckelsepredikanter dyker upp i den kristna lekdammen så är det ett oerhört hot mot ”friden, lugnet och enheten”. Väckelsen får ju de troende att lämna den ljumma och avfälliga kyrkan/församlingen. Löneutbetalningarna (tiondegivandet/offrandet) minskar dramatiskt, syndanöd för det egna sättet att leva som s. k kristen förföljer ju en ständigt. Kyrkopolitikerna tänker: ”Bort med fridstörarna, splittrarna, dessa Väckelsepredikanter, och låt oss återigen fortsätta med vår mysiga och gosiga Kyrkopolitiska Enhet”…

Jesus gick in i Templet, och när Han upptäckte att synd bedrevs därinne så blev Jesus heligt rasande och vred, varmed Han välte omkull månglarnas bord, tog en piska och drev ut synden ut ur Guds Hus! Kom Jesus då med splittring? Skulle Han istället ha satt sig ner med månglarna och sagt ”vad trevligt, låt oss ha gosig gemenskap och enhet, alla tror vi ju på Gud”. Det var syndarna i Guds Hus som var splittrarna, Jesus rensade ut ”cansertumören”, Jesus ”drev ut det onda” (Luk.12:49-53).

Det är ett välkänt faktum att Folkväckelsen under 1800-talet blev attackerad och motarbetad av det dåtida, till stor del oandliga och avfälliga "Religiösa systemet", Baptisterna blev oerhört förföljda av Svenska kyrkan. Det Baptisterna kom med var inte splittring, utan de lyfte fram Sanningen i Evangeliet, de såg till att Avslöja och Avskilja falska läror, s k ”cancertumörer” från den äkta Kristi Lära och Evangelium. Baptisterna vann lärjungar till Kristus i stor mängd, och enheten baptisterna emellan var verklig sann enhet i Kristi Kropp som baserades på Ande och Sanning, därav spred sig väckelsen mer och mer. Det äkta Befästes och Bevarades i en anda och i ett sinne, i enhet. Många lämnade de falska avgudarna (lärorna) och gick med i det äkta och sanna, i Ande och Sanning…
Pingstväckelsen under 1900-talets 1:a hälft kom med underbara Evangeliets sanningar i Guds Ord, med Andens liv och kraft. Men de anklagades för att komma med splittring eftersom många baptister och andra lämnade sina församlingar för att ansluta sig till det nya. Och Pingstvännerna motarbetades av det då rådande Religiösa systemet. Men var det splittring Pingstvännerna kom med? i så fall var resultatet enastående för Guds Riket, miljoner frälsta och överlåtna Jesu lärjungar som vandrade i Ande och kraft. Pingstvännerna Avslöjade och Avskilde ljumhet och oandlig själiskhet (”religiösitet”) och annat som inte hörde hemma i Kristi Kropp, och de införde Andens liv och kraft istället. Enheten fanns där Pingstvänner emellan, och emellan alla som bejakade Sanningen i Guds Ord, d v s även emellan andra trossyskon från andra samfund, väckelsen var ett faktum…

Och förföljarna, motståndarna, ja, de fortsatte att bestrida det sanna Evangeliet med de enkla kristna Grunderna. Idag så är i detta avfälliga land motståndarna till det sanna och fulla Evangeliet så oerhört många fler, infiltreringen av falsk lära in i kristenheten har gått mycket långt, något som Bibeln säger skall ske i de sista dagarna, i den ”Sista tidens stora avfall i kristenheten”. Många går in i t ex falsk nådeslära (s k ”Hypergrace”), in i SvKs liberalteologi eller RKKs många irrläror eller så blir de allmänt förvärldsligade i ”humanreligiositet” o s v. De som står fasta i Sanningen, och vill hävda Evangeliet kompromisslöst i enlighet med Guds Ord är väldigt få idag, och de blir allt färre särskilt i det avfälliga Västerlandet…

De som vill verka i Sann Andens enhet i enlighet med Guds Ord är alltså inte många. Men vi fortsätter tills murarna faller och det falska, ljumma och felaktiga skakas loss från kristenheten, vi fortsätter tills ”cancertumörerna” faller bort från Kristi Kropp, eller snarare att det sker ett tydligt avskiljande mellan de troende/församlingar som väljer antingen Klassisk väckelsekristendom eller Kompromissad falsk kristendom....och När så tillräckligt många i detta land ansluter sig till det fulla Evangeliet/sanna Kristna tron, och när dessa framförallt enas i Ande och Sanning till att tillsammans stå emot det ”Religiösa systemet” med all dess falska lära och ljumma oandliga "religiösitet", så är Landsväckelsen ett faktum. Ty Sanningen sätter fri och spränger bort stenar som hindrat det friska Andens flöde...Så låt oss tillsammans i Andens och Ordets enhet kasta av oss fiendens bojor och band, låt oss befria "Kyrkopolitikens fångar", befria dem från de oandliga "Religiösa systemen". Och låt oss tillsammans hungra och längta efter JESUS och det levande Gudsordet, ta emot av Andens liv och kraft, såsom "väckelsefolket" i alla tider gjort...
Amen.

Kommentera

Publiceras ej